งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพีรณัฐ    เล้าประเสริฐ
2. นายจิรวัฒน์    หลอดคำ
3. นายภูวสิษฏ์    ริมสีม่วง
4. นางสาวนัฐชรี    สุหร่าย
5. นางสาวกนิษฐา    ทองกรวด
6. นายชยพล    ปร๋อกระโทก
1. นายนฤทธิ์    เกียรติโชคสกุล
2. นายศิริชัย    ม่วงไตรรัตน์
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสืบสกุล    ขุนสันเทียะ
2. นายวิวัชนะชัย    มุ่งฝูงกลาง
3. นายธนากานต์    วงศ์โห้
4. นายปิยะ    ศรีสว่าง
5. นางสาวพิมพ์ภัคกุล    ปุญญาภา
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
2. นายสมกิจ    ผดุงสุนทร
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภพธรรม    ศิริอุดม
2. นายณัฐพงศ์    สุทธิสน
3. เด็กชายภูมิธรรม    ศิริอุดม
4. นายวุฒิศักดิ์    ขุนศรี
5. นายพงศกร    ทับจะบก
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวุฒิพงศ์    วิบูลย์วัฒนพงศ์
2. นายภานุเดช    พัฒนะแสง
3. นางสาวกันฐยา    กลิ่นขจร
4. นายพิทักษ์    ละอองแก้ว
5. นายปกรณ์    นัยวิกุล
1. นายฐิติภัทร    ชมกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    อินจะบก
3. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศกุนตลา    ช่างเรือนกลาง
2. นายศิวัช    มุ่งกลาง
3. นายเจษฎา    จันทร์แสง
4. นางสาวชญานิษฐ์    อิทธิวิริยะ
5. นายอภิสิทธิ์    มณีรัตนสุวรรณ
6. นายกฤษฎา    แหนกลาง
1. นายกันฑพิชญ์    ปานใหม่
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกิตติพัฒน์    ขัติทะจักร์
2. นายชัยพันธุ์    คงรัตน์อาภรณ์
3. นายนิติศาสตร์    ศรีสันต์
4. นางสาวภัคจิรา    ไชยปัญหา
5. นางสาวพลอยอัมพร    โตบุญเรือง
1. นายศุภชัย    แจ่มนิลพิพัฒน์
2. นายสมประสงค์    เลิศธัญญลักษณ์
7 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปาริศรา    พลอยประดับ
2. นายวรวุฒิ    ฉันงูเหลือม
3. นายวนพล    ัชั่งเกวียน
4. นายพีรภัทร    ถั่วกระโทก
5. นางสาวจันจิรา    วงศ์บำราบ
1. นายชโยดม    ประภาสโนบล
2. นายวันเฉลิม    สุวรรณวงค์
3. นายสุรัตน์    ประคำ
9 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    เบอร์ขุนทด
2. นายศรันยู    วงศ์เชวงทรัพย์
3. นายวรพจน์    มนปาน
4. นายศักรินทร์    น้อยกลาง
5. นายคณิษฐ์    ยิ้มพุดซา
6. นางสาวอริสรา    โกมิพัฒน์
1. นายวชิระ    จำปาหอม
10 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอัมรินทร์    ดอมไธสง
2. นางสาวสุกัญญา    สมอเมือง
3. นายนภมัย    มาตรนอก
4. นายปฏิภาน    เย้ยไธสง
5. นายทนงค์    ดุมเกษม
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
2. นายประสิทธิพันธ์    สุมาลี
3. นางสาวอรทัย    อุปสาร
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภัคพงษ์    เครือผือ
2. นางสาวสุธิดา    มะธิมาปะเข
3. นายอภิสิทธิ์    เวียนนอก
4. นายสหรัถ    ลิมปนเวทย์สกุล
5. นายกิตติศักดิ์    ปานสูงเนิน
6. นายสหรัฐ    ทบพักตร์
1. นางสาวช่อเพชร    แซ่ม่อ
2. นายณัชพล    ชัยมีแรง
3. นายเจษฎา    หมั่นพยายาม
12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภาณุเดช    เมืองกระโทก
2. นายธนวัฒน์    โชติกาลธัญญารัตน์
3. นายสานนท์    เพลาะกระโทก
4. นายอธิษฐ์    มีภุมรินทร์
5. นายธีรภัทร    แก้วเถาว์
6. นายวาสิทธิ์    ธีระวัฒนา
1. นายปรัชญา    ต่อสกุล
2. สิบเอกสมเกียรติ    ดุริยศาสตร์
13 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล    หุ่มกระโทก
2. นายธราดล    ฟองทุม
3. นายอัมรินทร์    จันผกา
4. นายธีระภัทร์    เกียบสันเทียะ
5. นางสาวบวรลักษณ์    ห่อมกระโทก
6. นางสาวพัชราภรณ์    พงศ์พันธุ์เหนือ
1. นายกฤษฎ์    เต่พิมาย
2. นายชลาพล    ลาภมาก
3. นางนภัทร์ณัชชา    ศิริศรีบริรักษ์
14 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภูวนัย    บุญรัตน์โต
2. นายสัณหภาส    บุญนุวงศ์
3. นายเกียรติศักดิ์    ถาวรผาด
4. นายณรงวิทย์    สังข์ทองหลาง
5. นายเสกสรร    อักษร
6. นายนันทวัฒน์    พลสว่าง
1. นายจิตรษดา    ศรีสะอาด
15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวิชรวิทย์    พันธ์สระน้อย
2. นายพศวัต    ศิริรวง
3. นายรุ่งชัย    รมยาคม
4. นายณัฐวัฒน์    รุมสำโรง
5. นายวัชรชัย    น้อยหนองสรวง
6. นายภคินทร์    นิธิทรัพย์
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
16 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายก้องภพ    เรือนเพชร
2. นายณัฐกิต    เรืองศักดิ์
3. นายพีรภัทร    ปฏิวรณ์
4. นายอภิวัฒน์    เวินเสียง
5. นายอานนท์    มุสิกพันธ์
6. นายณฐนนท์    อิ่มมาก
1. นายธีรศักดิ์    ตรีชะลา
2. นายอัครเดช    แดนงูเหลือม
17 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธนกฤต    พิมพ์ปรุ
2. นายพงศกร    จิโนหงษ์
3. นายกิตติธัช    หีบคำ
4. นายนภัทร    เกลื่อนกลางดอน
5. นางสาวภัสสรีรัชฎ์    ทองสุกเจริญ
6. นางสาวกชกร    ดาบพิมพ์ศรี
1. นายปัญญา    กิจเจริญปัญญา
2. นายวิวรรธน์    เสารยะวิเศษณ์
3. นายสุพจน์    ศรีจันทร์
18 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเจษฎาพงษ์    สิงห์กำพล
2. นายปิยะพงษ์    แซ่ล้อ
3. นายเมธาวี    ตากิ่มนอก
4. นายธนพล    อวยสวัสดิ์
5. นายสรวิศ    บุญประสิทธิ์
1. นายวัฒนปริญญ์    ช่างเกวียน
2. นางสาวสุธาสินี    วัฒนานุสิทธิ์
3. นางสาวอารยา    ชนสูงเนิน
19 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพีรวิชญ์    เฉลยวรรณ
2. นายนาถวัฒน์    เฉลยวรรณ
3. นายชลสิทธ    จันทร
4. นายชนกชนม์    กำปั้นเพชร
5. นางสาวภาวิดา    คำสิงห์
1. นายณันฐสรณ์    บุญวัน
2. นายธนาคาร    วัฒนะสุข
3. นางพูนทรัพย์    สงคราม
20 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอาทิตย์    วรพรพิสิฐผล
2. นายภูบ่สูง    กระโดนชำนาญ
3. นายฉัตรมงคล    ใจกลาง
4. นายศิริพัฒน์    นิพันธ์พงษ์
5. นายกฤตภาส    ปานชื่น
1. นายชโลธร    เทพสันทัด
21 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนพล    กางสันเทียะ
2. นายภูพญา    สอนนา
3. นายสุธี    รัตนาวา
4. เด็กชายกรชนก    แป้นพุดซา
5. นายไชยวัฒน์    พรมเสนา
1. นายธีรศักดิ์    อาจผักปัง
2. นางสาวรจนา    รชตะภูวินทร์
22 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสหรัถ    เวกสันเทียะ
2. นายชินวัตร    ดีสันเทียะ
3. นายธนากร    ภักดี
4. นายภูวไนย    เจนหนองแวง
5. นางสาวญาตาวี    ศิลปะ
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
2. นายเอกนรินทร์    มุลม่อม
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรรณภัสษา    พับขุนทด
2. นายเจษฎาภรณ์    งันขุนทด
3. นายธีระพัฒน์    จันทศร
4. นายขวัญชัย    ชนะ
5. นายธีรพงค์    ศรีกระโทก
6. นางสาวนงนภัส    ชัยรัตนพิพัฒน์
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
2. นางสาวพรรณนิภา    ศาสตร์สูงเนิน
3. นายเกรียงศักดิ์    เลือดขุนทด
24 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนบดี    ดังกลาง
2. นายณัฐพันธ์    ธูปกลาง
3. นายธราเทพ    ดังกลาง
4. นางสาวอรดา    ฉิมพาลี
5. นายปฏิพัทธ์    โหขุนทด
6. นายพิฆเนศวร์    โถสันเทียะ
1. นายทรงยศ    คุณทะวงษ์
2. นางปวีณา    จรสายออ
3. นายยุรนันท์    จรสายออ
25 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชมปกร    ผูกพัน
2. นายสิทธินนท์    ถนนกลาง
3. นายปริศกร    เทพอุทัย
4. นายทานตะวัน    แก้วสงวน
5. นางสาวสุวิมล    สุระทศ
6. นายสุทัศน์    ปิ่นแก้ว
1. นายมนตรี    มีศิลป์
2. นายวรวุฒิ    พันธุ์ธรรม
3. นายศรัณย์    ยอดมงคล
26 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอนุชา    ทองดีนอก
2. เด็กชายชยพล    ไชยมาตร
3. นายรัฐพงษ์    เพชรวงษ์
4. เด็กชายนนท์ปวิช    ปานนอก
5. เด็กชายวรุฒิ    แพนไธสงค์
6. นางสาวพรรณิษา    ศรีสัตยานุกูล
1. นายนฤเบศ    ขันชา
2. นายสิขรินทร์    ผินกลาง
3. นายอุเทน    โขรสันเที่ยะ
27 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธีรทัศน์    ผลเรือง
2. นายนวพัฒน์    มะลิลา
3. นายพรวิษณุ    เนื่องมัจฉา
4. นายปัณณธร    เฉยสะอาด
5. นายภควัฒน์    สมานพร้อม
6. นางสาววานิดา    แวงสูงเนิน
1. นายกฤษดา    ราชสีทา
2. นายทรงพล    สายแวว
3. นายสรชัย    จงกล
28 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัชพล    เพศคำ
2. นายณัฐวุฒิ    หร่ายพิมาย
3. นายจักรกฤษ    มุ่งใกล้กลาง
4. นางสาวกนกวรรณ    พวงนอก
5. นายจตุพล    ปิดตาธะสา
6. นายจตุมงคล    แพงสวัสดิ์
1. นายชำนาญ    นาคนอก
29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชิตพล    เหล็กประสุข
2. นายวีรพงศ์    ชาเชียงตุง
3. นางสาวอุทุมพร    ขวัญดี
4. นายณัฐพล    ตอบกลาง
5. นายกิตติธร    ปักการะนัง
1. นางสาวชลดา    ปิ่นวิเศษ
2. นายณัฐพล    แสงภารา
3. นายพิเดช    ลาวัลย์
30 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงยุพารัตน์    นาวัง
2. นายธีระพงศ์    คำจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คงกรุด
4. เด็กหญิงทัศนีย์    พรหมสาขา ณ สกลนคร
5. เด็กหญิงไอร์รัชดา    ค้าขึ้น
1. นายปรมินทร์    โตน้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................