งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    เรียนปี
2. เด็กชายวุฒินันท์    ต้นกลาง
3. เด็กชายยศกร    อ่อนละมัย
4. เด็กหญิงวาสนา    แต้มจอหอ
5. เด็กชายพงศธร    พาภักดี
6. เด็กชายธนภัทร    พึ่งไป
1. นายประดิษฐ์    อุ่นใจ
2. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
3. นายโชคชัย    สินใหม่
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุทธิพร    รัตนศิริภักดี
2. เด็กหญิงสิรินทรา    คนตะขบ
3. เด็กชายสหรัช    ปัญญานันทศิริกุล
4. เด็กชายคเณศ    กลิ่นศรีสุข
5. เด็กชายบารมี    กว้างไธสง
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ    สิทธิบุตร
1. นายนฤทธิ์    เกียรติโชคสกุล
2. นายศิริชัย    ม่วงไตรรัตน์
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนัชวัฒน์    ตัถย์วิสุทธิ์
2. เด็กชายจิรกิตติ์    ล้อมจังหรีด
3. เด็กชายพิพัฒน์    ผึ้งทอง
4. เด็กชายวัชรากร    ทิพย์มาลา
1. นางปริศณีย์    คำสาลี
2. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรพัฒน์    จงพ่วงกลาง
2. เด็กหญิงณัชฌาวดี    ช่างแก้ว
3. เด็กชายกลทีป์    บัวป้อม
4. เด็กชายพรศักดิ์    ฤทธิ์กลาง
5. เด็กชายศุภณัฐ    กาบกลาง
6. เด็กหญิงจิตรดา    แก้วประเสริฐ
1. นายกันฑพิชญ์    ปานใหม่
5 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสตางค์    พิศิลป์
2. เด็กชายภัทรภูมิ    ตันตระกูล
3. เด็กชายอภิศักดิ์    วัฒนวิมาน
4. เด็กชายเกริกพล    กอปรสิริพัฒน์
5. เด็กหญิงเจน อิลิซาเบธ    เดรเปอร์
1. นายวรรณชัย    ศิริปรุ
6 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    ซึมรัมย์
2. เด็กชายรัชชานนท์    พรมตา
3. เด็กชายเตชิต    วงค์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขอนโพธิ์
5. เด็กชายปรเมศร์    วิวัฒนพลากร
1. นายปิยะพงษ์    พึ่งชัยภูมิ
2. นายศตพล    จิรกฤตกุลธน
7 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศตพรรษ    ใจเคย
2. เด็กชายชัยวัฒนา    จำปาบุญ
3. เด็กชายเขตสยาม    สรรพกรรัมย์
4. เด็กชายอัครพล    รุ่งพิมาย
5. เด็กชายสุรัตน์    จริยวัฒนสุข
1. นายชโยดม    ประภาสโนบล
2. นายวันเฉลิม    สุวรรณวงค์
3. นายสุรัตน์    ประคำ
8 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ปลักกระโทก
2. เด็กหญิงกาญจนา    ยอดไพร
3. เด็กชายกฤษณะ    ชัยสา
4. เด็กชายวิทวัส    พูนกระโทก
5. เด็กหญิงณริศรา    ศรีกอง
6. เด็กหญิงมรกต    แก่นกระโทก
1. นายชานนท์    คบทองหลาง
2. นายวัลลภ    ด้วงมุขพะเนา
3. นางเมตตา    ศุภเสียง
9 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนัญชัย    เงินโพธิ์
2. เด็กชายภูริพักตร์    กาหาวงศ์
3. นายพิจารณ์    สินนะคำ
4. เด็กชายภานุพงศ์    เลิศศักดาชัย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    แพ่งสภา
1. นายวชิระ    จำปาหอม
10 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำฝน    น้ำกระโทก
2. นางสาวพิยดา    พรมภักดี
3. เด็กหญิงศศิธร    แผนกระโทก
4. เด็กชายสิทธิชัย    เข็มภาษิต
5. เด็กชายธนพัฒน์    เนื่องกระโทก
1. นายทรงกลด    สุโธ
2. นายธีรศักดิ์    รักษาสร้อย
11 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    แซ่อึง
2. เด็กชายธิติวุฒิ    เวียนนอก
3. เด็กชายเจษฎา    สาตรี
4. เด็กชายสหภานุ    โอนไธสง
5. เด็กชายคัมภีร์    พิมพ์เงิน
1. สิบเอกวรพงศ์    จันทร์สนิทศรี
2. นายสุวพันธ์    เสาวโชติ
12 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิรักษ์    รัตนธรินทร์
2. เด็กชายฐิติวุฒน์    คำโพนงาม
3. เด็กชายวทัญญู    แซ่ตั้ง
4. เด็กชายอนุวัฒน์    ปืนกระโทก
5. เด็กชายธีรภัทร    ด้วงพลับ
6. เด็กหญิงภัทรวดี    ไทยจังหรีด
1. นายกฤษฎ์    เต่พิมาย
2. นายชลาพล    ลาภมาก
3. นางนภัทร์ณัชชา    ศิริศรีบริรักษ์
13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธวัชชัย    วงศ์บำรวบ
2. เด็กชายนฐกร    พิงโคกกรวด
3. เด็กชายภาคิน    จำพิมาย
4. เด็กชายทิชานนท์    พิผ่วนนอก
5. เด็กหญิงมีวาสนา    ยิ่งเจริญ
6. เด็กชายธนกฤต    ขำเลืองฤทธิ์
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
14 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยะกร    พรครัง
2. เด็กชายติยะ    สมไทย
3. เด็กชายรพีพัฒน์    ยอดสุรินทร์
4. เด็กชายศิวัช    จูมคำ
5. เด็กชายยศพล    วงษ์สิทธิ์
6. เด็กหญิงอารยา    ภักดีรัตน์
1. นายสิทธิพงศ์    สุพรรณกลาง
15 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงษ์ไพโรจน์    ใจเสือ
2. เด็กชายณัฐภัทร์    อาจหาญ
3. เด็กชายศุภกานต์    บุญประเสริฐ
4. เด็กชายอรรคเดช    นกแก้ว
5. เด็กชายพัชรพล    เจียกกระโทก
6. เด็กชายสุนทรียภาพ    มณีรัตน์
1. นายนิรันดร์    ทองภักดี
2. นายสุพจน์    ศรีจันทร์
3. นายไสว    ดลพิมาย
16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรมันต์    เนื่องบุญมา
2. เด็กชายศิริวัฒณ์    อุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงกัลยกร    เถกิงผล
4. เด็กชายปวรินทร์    ศรีวิชัย
5. เด็กชายเตชินท์    ประพันธ์วัฒนะ
1. นายณัฐวุฒิ    ทองคำ
2. นายนิทัศน์    สายสังข์
3. นายรังสรรค์    มูลไธสง
17 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอังศนันท์    ศรีวิชา
2. นายธนดล    สีเหลา
3. เด็กชายธีรภัทร    เจิมขุนทด
4. เด็กหญิงณัฐภพ    ครูโครกกรวด
5. เด็กหญิงวิศรุตา    สิงหแสนยาพงษ์
1. นายชโลธร    เทพสันทัด
18 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเกียรติสุภัธ    การประดิษฐ์
2. เด็กชายวิศวกร    เข็มกลาง
3. เด็กชายวงศธร    รักงาม
4. เด็กชายปทุมพร    แก้วผ่อง
5. เด็กชายนัฐพงษ์    พาขุนทด
6. เด็กหญิงชนาพร    เชี่ยวชาญ
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกนรินทร์    มุลม่อม
19 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายคณาธิป    เล็กสุรินทร์
2. เด็กชายฉัฐสนัย    แผนจันทึก
3. เด็กชายธนากร    ไลนอก
4. เด็กชายธีรวุฒิ    กือสันเทียะ
5. เด็กชายอนุชา    ปุยละเทิม
6. เด็กหญิงวิภาดา    พึงขุนทด
1. นายภาณุวัฒน์    เกิดโชติ
2. นายวิวัฒน์    ทิพย์ขัน
3. นายเขมมังกร    ศรีสุระ
20 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอชิตพล    พิมี
2. เด็กชายภูวนาถ    แก้วนอก
3. เด็กชายวัชรพงศ์    บุญกลาง
4. เด็กชายบัญญพนต์    มุสิกา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตุนอก
1. นายมนตรี    มีศิลป์
2. นายวรวุฒิ    พันธุ์ธรรม
3. นายศรัณย์    ยอดมงคล
21 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายรัฐภูมิ    คงมิ่ง
2. เด็กชายจิรวัฒน์    คงมิ่ง
3. เด็กหญิงเบญจพร    ไชยมงคล
4. เด็กหญิงอุษนีย์    ชูเกาะ
5. เด็กชายรติกร    เพชรตะกั่ว
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    ม่วงกลาง
1. นายนฤเบศ    ขันชา
2. นายสิขรินทร์    ผินกลาง
3. นายอุเทน    โขรสันเที่ยะ
22 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสิรพร    จงกล
2. นายปภังกร    มูลจันทร์
3. เด็กชายนันทวัฒน์    นาแพง
4. เด็กหญิงนิธิวดี    กองสูงเนิน
5. เด็กหญิงภัทรธิดา    ผลประทีปสุริยา
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชัยสิทธิ์
1. นายทรงพล    สายแวว
2. นายสรชัย    จงกล
3. นายเอกรัฐ    ดมใหม่
23 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจุลจักร    ศรีศุภรัตน์
2. เด็กชายเจตภัทร    โคตรโยธา
3. เด็กชายวรินทร์ธร    ศรีเจริญ
4. เด็กชายนิรุตน์    เที่ยงเป
5. เด็กชายอณาวิล    ชูดี
1. นายธีรภัทร์    ศิริกุล
2. นายวรายุทธ    ห่วงประโคน
3. นางสาวสิทธิวรรณ    บุญยะมาลิก
24 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    แย้มศรี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    คะรุรัมย์
3. เด็กชายพีรพัฒน์    พงษ์นุรักษ์
4. เด็กชายผดุงพงษ์    ดวงไสว
5. เด็กชายวรวุธ    เพชรตะกั่ว
1. นายประยงค์    วงษ์สา
2. นายพัชรพล    สูงแข็ง
25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    สุขก้อง
2. เด็กชายปภังกร    มูลจันทร์
3. เด็กชายฐิติวุฒิ    มอญใหม
4. เด็กชายภูชิต    สีสม
5. เด็กชายภคนันท์    เนาวรัตน์
1. นายณัฐพล    แสงภารา
2. นายพิเดช    ลาวัลย์
3. นางวัลภา    ธรรมวรางกูร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................