งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทภา    รอดกลาง
2. นางสาวจันทกานต์    รอดกลาง
3. นายเกียรติศักดิ์    ขาวเมืองน้อย
4. นางสาวรสิตา    กล้ามสันเทียะ
5. นางสาวปัทมาพร    ดีมาก
1. นางสายสุดา    เสนาไชย
2. นายสุรศักดิ์    ทองศรีมะดัน
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปริศนา    โทอึ้น
2. นางสาวอารียา    มารแพ้
3. นางสาวชนม์นิภา    แก้วเมืองกลาง
4. นางสาวรัชนีกร    มินไธสง
5. นายอิทธิพันธ์    เผื่อนพินิจ
1. นายกฤช    ศุภบุญพิทักษ์กุล
2. นางวรรณพัชร    พอกระโทก
3 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเหมือนวาด    กลมกลาง
2. นางสาวรัตติกาล    ทดกลาง
3. นางสาวปัทมพร    มุ่งเอื้อมกลาง
4. นายปิติ    งอนกลาง
5. นายอัษฎายุธ    อ่วยกลาง
1. นายทศพล    ยวงจอหอ
2. นางวิไลย์    หนากลาง
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกุลธิดา    คลี่หมื่นไวย
2. นางสาวอัฏฏวดี    บุญพร้อม
3. นางสาวภัทรวดี    ขยันงาน
4. นางสาวพัทธรินทร์    กิ่งนอก
5. นางสาววราภรณ์    ศรอินทร์
1. นางประไพศรี    งามวิไลกร
2. นางสุภักตรา    ลิ้มรังษี
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพู่    ปั่นกลาง
2. นางสาวอารีรัตน์    นาคสมบูรณ์
3. นางสาววรรณกานต์    กองแก้ว
4. นางสาวจิราวรรณ    สิงห์จันทร์
5. นางสาวกุลจิรา    บ่วงกระโทก
1. นางสาวณัฐกานต์    พันธ์สระน้อย
2. นายประจวบ    แจ้โพธิ์
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอุษณา    พันธุ์ทุม
2. นางสาวอริศรา    ปะนามะโก
3. นางสาวนฤมล    ทุมสันเทียะ
4. นายธีรภัทร    ลิ้มศิริอังกูร
5. นางสาวกิตติยาพร    พรมสำราญ
1. นางสาวชลดา    ใช้ช้าง
2. นางสาวรำไพ    พกกลาง
7 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจิรายุ    อินทร์มะดัน
2. นายประกิติ์    เทากระโทก
3. นายวีรวัตร์    โต้งกระโทก
4. นางสาววรรษมน    เนินกระโทก
5. นางสาวรวิพร    มณีปรุ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา    มนัสศิลา
2. นางสาวพรพรรณ    พิมยะมาตร
8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวญาสุมินทร์    สิมตะมะ
2. นางสาวฐิติกา    อินทร์นอก
3. นายธวัชชัย    กดนาถ
4. นางสาวบุญณิศา    ริมไธสง
5. นายณัฐนันท์    เขิบสูงเนิน
1. นายสิปปนนต์    สายสิน
2. นางสาวสุพรรษา    คำสิงห์นรา
9 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปวีณา    เกิดกระโทก
2. นางสาวกัญจน์กมล    ทองภักดี
3. นางสาวทรงพร    เที่ยงกระโทก
4. นางสาวลัดดาวัลย์    ศรีสูงเนิน
5. นางสาววัชราพร    น้อยชัชวาล
1. นางสาวนฤมล    งามสมบัติ
2. นายสุรศักดิ์    อินกอง
10 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐริกา    ถาดสำโรง
2. นางสาวอารยา    ธรรมลี
3. นางสาวกุลยนัฐ    ปัดครบุรี
4. นางสาวกัญญาภรณ์    เกิดเจริญ
5. นางสาวอรทัย    พิมการ
1. นายวรวิทย์    อโหสิประชา
2. นางสาวอภิญญา    พุทธชาติ
11 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศิวพร    จันทร์สันเทียะ
2. นางสาวกานต์รวี    ซอจะโปะ
3. นางสาวอารียา    พูลเกษม
4. นางสาวอรอนงค์    กลิ่นสระน้อย
5. นางสาวมุกสกุล    สินทูล
1. นายวรพงษ์    นิธิการุณย์เลิศ
2. นายอภิชัย    พุทธรักษา
12 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภานุมาส    บมขุนทด
2. นายณัฐกิตติ์    แย้มขยาย
3. นายนิธิโชติ    แย้มเฉลียว
4. นางสาวอาทิตยา    แสงนิลเกิด
5. นางสาวอรปรียา    แพทย์รังษี
1. นายขจร    โปร่งจิตร
13 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายปัญญทัศน์    ศรีบุตรวงศ์
2. นายชยธร    ทรรพนันทน์
3. นายเกริกภพ    ลิขิตวัฒนชัย
4. นายปัณณธร    อินทะสร้อย
5. นางสาวณหทัย    เอกโชติธนัน
1. นายสมศักดิ์    เดื่อไธสง
14 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายปฐวี    ผกามาตร
2. นางสาวมัลลิกา    คำไพ
3. นางสาวอภิชยางกูร    ผาภูธร
4. นางสาวปนัดดา    จันทา
5. นางสาวอุมาวดี    ภูมิประเทศ
1. นางสาวชไมพร    สรวลสันต์
2. นายโอภาส    บุญเลี้ยง
15 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฐภัทร    กลมเกลี้ยง
2. นายนพปฏล    สิงห์ยอย
3. นายศักดิ์รินทร์    ตติยเกษมสุข
4. นายธนวัตน์    ภูมิไชยโชติ
5. นายกิตติพงษ์    น้อยจันทิระ
1. นางสรัญญา    นาคาเริงฤทธิ์
2. นายไพรัตน์    ยอดพุดซา
16 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนลนีย์    บุญด่านกลาง
2. นางสาวกุลณัฐ    พูลน้อย
3. นางสาวประภาศิริ    สังข์สันเทียะ
4. นางสาวเสาวลักษณ์    กรุยหมื่นไวย
5. นายนัฐพงษ์    สุขใส
1. นางทัสนี    นวรตน
2. นางสาวอวิกา    สุปุรินทร์คำ
17 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนกฤษ    สุดหา
2. นายวิศว    เลื่อนสูงเนิน
3. นายภั่ทรพล    กองสินแก้ว
4. นางสาววิลาวัลณ์    เนียมช่องแค
5. นางสาวสุนิตา    สมบูรณ์
1. นายณัฐพล    เหิกขุนทด
2. นายภัทรพล    บุษยะมา
18 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสถาพร    สงวนพงษ์
2. นางสาวปาลิตา    ไทยแท้
3. นางสาวรัตนาภรณ์    ขุนวิเศษ
4. นางสาวพรศิริ    เทศจันทึก
5. นางสาวณัฐกานต์    เทพันดุง
1. นางสาวปนัดดา    พงศ์มาลี
2. นายโกวิทย์    ซื่อสัจลิอสกุล
19 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุวินันท์    ศรีแสง
2. นางสาวสุวิชญา    ธิตินาถกุล
3. นายนพคุณ    บุรพรพงศ์
4. นายศุภฤกษ์    แสนเขียว
5. นายพลากร    แขขุนทด
1. นายบรรลือศักดิ์    สิริจามร
2. นายสมเจต    ไตรวัชรนนท์
20 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวบุศรากร    แก้วเกษ
2. นางสาวอริสรา    ด้วงตะกั่ว
3. นายธีรภัทร    ศรีลิ้ม
4. นางสาวพรธีรา    ชาวสวน
5. นางสาวปลายฟ้า    วะนาคำ
1. นางสาวจารุวรรณ    ขจรอนันต์
2. นายปฐมวุฒิ    บุตรศรี
21 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายทรงวุฒิ    หมั่นสระเกษ
2. นายภานุวัฒน์    ข้อโนนแดง
3. นางสาวสิริวรรณ    รามหริ่ง
4. นางสาวพนิตพิชา    น้อยมี
5. นางสาวอัญชลี    ตันติวิทยาพันธ์
1. นายยุทธนา    ศิวกุล
2. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายปฏิพัฒน์    คลองกลาง
2. นายศักดิ์มณี    อุดมพงษ์
3. นายชัยวัฒน์    ศรีนอก
4. นายพัฒนชัย    ไขคำ
5. นายศุภกฤต    เกียรติกนก
1. นายธนัท    บุตรศรีภูมิ
2. นายพิชิต    บุ้งกระโทก
23 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอัจฉรา    กราบแก้ว
2. นางสาวมาริณี    นุ่มกำเนิด
3. นางสาวธีรนุช    ยับจอหอ
4. นายศุภณัฐ    ศิริงาน
5. นายธนากร    มาละอินทร์
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นายพันธ์ยศ    มวยมั่น
24 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเจษฎา    ชูชีวา
2. นายณัฐวุฒิ    มาระศรี
3. นายรัตนบดินทร์    ทบด้าน
4. นายนฤพนธ์    ด่านสันเทียะ
5. นายกฤษดิ์    ฉลาดกลาง
1. นางสาวปิยะมาศ    พยัคฆเดช
2. นายอมรพันธ์    โสวรรณา
25 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวชติตตาพร    คอกกลาง
2. นางสาวธัญสุดา    พระวิเศษ
3. นางสาวจรรยาทิพย์    สรสิทธิ์
4. นางสาวอริสรา    รานอก
5. นางสาวศรัณยา    จันทะโร
1. นางสาวรัตติกาล    กลึงกลาง
2. นายอิสระ    ดวงแก้ว
26 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปิยนันท์    ทุมพันธ์
2. นางสาวอัญชัน    พิพวนนอก
3. นางสาวพัชราภรณ์    ศรีอุดร
4. นายวชิรวิทย์    ทับสมบัติ
5. นายยุทธนา    ชัยยา
1. นายปัญญา    พรยา
27 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายคันฉัตร    สรสิทธิ์
2. นางสาวสุมิตรา    โยพันดุง
1. นายวีระ    เปลี่ยมไธสง
2. นางสาวศิรินาท    ศรีเมือง
28 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศักรินทร์    นิยม
2. นางสาวศศิธร    สายยศ
3. นายพงศธร    พิลาสมบัติ
4. นายอภิสิทธิ์    อินทร์นอก
5. นางสาวรดา    ปิตตาระโพธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชิต    ชาวโพนทอง
2. นางสาวสมพิศ    จ่ายนอก
29 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเข็มทราย    สุขกระชอน
2. นายจตุภูมิ    บุญระพา
3. นายคมศักดิ์    คำแก้ว
4. นางสาวทิฆัมพร    ขวัญมา
5. นายอภิวัฒน์    น้อยพิมาย
1. นางขวัญหทัย    พลนามอินทร์ วอร์มิงตัน
2. นายประเสริฐ    ภู่ถนนนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................