งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภานุพงศ์    ทองภู
2. นายนันธชัย    คร่ำสุข
1. นางสาวนิติยาภรณ์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฟุ้งพิมาย
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนธรณ์    พรพานิชพงษ์
2. นายกีฏะ    ใหญ่น้ำ
1. นางจริยา    วันเฟื่องฟู
2. นางอุไลรัตน์    หมั้นทรัพย์
3 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนที    เขตงูเหลือม
2. นายเพชรรัตน์    ริมสันเทียะ
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นายธนชัย    แถมกลาง
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิชญดา    รองจะโปะ
2. นางสาวสุดารัตน์    ซ้อนพุดซา
1. นายประสาน    ไปใหม่
2. นายพัชรพล    พิวขุนทด
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปิยวัฒน์    ร่าเริง
2. นายวัชรชัย    แท่นพุดซา
1. นางสาวพิจิตตรา    สนุ่นไพบูลย์
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายบพิตร    จันทอุทัย
2. นายพัชรพล    สุขนิ่มแสงนวล
1. นายนิคม    หอมสมบัติ
2. นางสาวน้อมจิตร    เฉลยไกร
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจุรีรัตน์    ปลั่งกลาง
2. นางสาวพัณณิตา    กล้าแข็ง
1. นางสาวกัญญาณี    หมายนามกลาง
2. นายเสรี    โพธิ์ปานพะเนา
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอิทธิราช    รุมกระโทก
2. นายปุญญพัฒน์    ศรีตระกูล
1. นางนฤมล    ยิ่งปัญญาธิกุล
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธรรมรัตน์    เชียงเครือ
2. นายปกป้อง    การทหาร
1. นายวินัย    หนุนกระโทก
2. นายสุรวุฒิ    ซอกรัมย์
10 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    ชุ่มใจ
2. นางสาวพรรภษา    ตากงูเหลือม
1. นายสมปอง    เชื้อจีน
2. นางไสว    ชุ่มใจ
11 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวรัญญู    ศรีภา
2. นายธนบดี    ชัยมะเริง
1. นางสาวสุนิสา    ทันจันทร์
2. นายอุทัย    เหตุผล
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอภิรักษ์    ทองนาค
2. นายกฤษกร    ศรีประสาร
1. นายกฤติกร    หวังอ้อมกลาง
2. นายเฉลิมพงศ์    ผินงูเหลือม
13 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปนัดดา    เปี้ยจุ้ย
2. นางสาวจุฑามาศ    ปุภาตาโน
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
14 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายพัฒนา    สุมาลี
2. นายณัฐชนน    เรไรตะคุ
1. นายปรวิชญ์    นามสน
2. นางศุภากาญจน์    ชี้กิ่ง
15 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเก่งกาจ    เกิดมนตรี
2. นายวีรภัทร    เฉลยชล
1. นางสาวชไมพร    สรวลสันต์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขุนทอง
16 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวศิน    กิตติวณิชย์พันธ์ุ
2. นายรัชพล    มาจันทร์
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์    อนันท์ธนาศิริ
17 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศรสวรรค์    บุญเสริม
2. เด็กชายอรทัย    โกกลางดอน
1. นายสุเมธี    เกษร
18 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายรัชชานนท์    เพียซ้าย
2. นายศิวกร    เพิงพรรณ์
1. นางสาวปริศรา    โกลนโคกกรวด
19 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายก้องภพ    จำเริญสุข
2. นายรัฐธรรมนูญ    สุวรรณนาก
1. นางสาวสุกัญญา    ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา    ปุสุรินทร์คำ
20 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนวัฒน์    ดอนวิชา
2. นายยศพัทธ์    ยอดไธสง
1. นางกนกวรรณ    คงมิื่ง
2. ดร.อนุศร    หงษ์ขุนทด
21 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวมนทกานต์    ศรีเกาะ
2. นางสาวบัณฑิตา    เกิดสันเทียะ
1. นายกรรญดา    ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ    งามสูงเนิน
22 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายดำรงเดช    สาสันเทียะ
2. นางสาวสุกันยา    นิลแก้ว
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
23 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายสราวุฒิ    สุมารินทร์
2. นายวราวุฒิ    เครือรัตน์
1. นางกรรณิกา    กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์    นนกระโทก
24 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพิยดา    แสงกล้า
2. นางสาวจรรยพร    พันธ์สร
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
25 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรวิพร    เพชรบุตร
2. นายภาสวุฒิ    บำรุงนอก
1. นางสาวพัชรนันท์    กุลวรพิสิษฐ์
2. นางสาวอุบลพรรณ์    สิทธิถาวร
26 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพิเชษฐ    เผือนอก
2. นางสาวพิมพ์วิมล    ตู้สระกาศ
1. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี    ศรีนามบุรี
27 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐวัตร    อุทัยรัตน์
2. นายรัชพล    ราชสี
1. นายวันชัย    การสร้าง
2. นายอุเทน    สมบัติศรี
28 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริรัตน์    ศรฤทธิ์
2. นางสาวศศิตา    ไวไธสง
1. นางสาวนนท์ทิรา    ชื่นชม
2. นายวิชารัตน์    บัติสูงเนิน
29 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายรัฐธรรมนูญ    ทองศรี
2. นายไชยวัฒน์    ศิศาธิกรณ์
1. นางสาวกัลยาณี    ไชยเสน
2. นางสาวชุติกาญจน์    เอกวงศ์ษา
30 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายภานุกร    กองเพชร
2. นางสาวนิรชา    ภู่เกตุ
1. นายมานะ    บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์    สร้อยเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................