งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชลากร    นิลรัตน์
2. นายภูริภัทร    พิมพ์สวัสดิ์
1. นายกรวรรธ    ศรีพนม
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววรางคณา    ขันผักแว่น
2. นายสหรัฐ    ศรีหาวัตร
1. นางสาวนิติยาภรณ์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฟุ้งพิมาย
3 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัชราภา    ปราณีตพลกรัง
2. นางสาวเบญจวรรณ    โภคพัฒน์
1. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
2. นายประวุฒิ    เดินสันเทียะ
4 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณครินทร์    พรมรัตน์
2. นางสาวนารถกมล    บัวศรี
1. นางฉัตราภรณ์    พิพัฒน์ชลธี
2. นางเวียงเพ็ชร    นาคมะเริง
5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    ล้อมกลาง
2. นางสาวอารยา    หนอกระโทก
1. นางชุติมา    สุวรรณเพ็ชร
2. นางสาวสุริยาพร    พูนวิเชียร
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภัคภณ    เรืองรุ่งกิจ
2. นายรังสิมันต์    อ่อนขาว
1. นางจิราภรณ์    ศิริสุรักษ์
2. นายอธิวัฒน์    ธิติเจริญโรจน์
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติรัตน์    จันทรา
2. นางสาวปิยะนันท์    ฉิมใหม่
1. นายวรเดช    ทุมมะชาติ
2. นางสาววิชุดา    ห่อประภัทร์พงศ์
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธันยา    พานประเสริฐ
2. นายธนากร    แก้วงาม
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุวิชาดา    ดาษจันทึก
2. นายชิษณุชา    โจณสิทธิ์
1. นางสาวศจีรัตน์    นิลบรรพต
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายปริญญา    เผยกลาง
2. นายไกรวิชญ์    ชุมศรี
1. นายสถิตย์    หาญรบ
2. นายไพโรจน์    คะสกุล
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพิศิษฐ์    สัมพันธวงศ์
2. นายอภิภู    สุทธิเจริญกุล
1. นางสาวกานต์    ตระกูลบุญ
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชัยนันท์    พันผักแว่น
2. นายสิทธิศักดิ์    พูนกระโทก
1. นางสาวสุธินันท์    เลิศนา
2. นายเทอดศักดิ์    โพธิ์ขาว
13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพิเชษฐ์ชัย    ไชยงาม
2. นายเรืองวุฒิ    นับกระโทก
1. นายศุภชัย    บัวงาม
2. นายเสน่ห์    ทิพย์รักษ์
14 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    เปลี่ยนกระโทก
2. นายวีรวิทย์    จิตปิยวิศว์
1. นางสาวสุนิสา    ทันจันทร์
2. นายอุทัย    เหตุผล
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภานุพงษ์    ประสงค์สันต์
2. นายชลสิทธิ์    ชินหัวดง
1. นายกฤติกร    หวังอ้อมกลาง
2. นายเฉลิมพงศ์    ผินงูเหลือม
16 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกรทิพย์    สินสันเทียะ
2. นางสาวปรางทิพย์    ผดุงเวียง
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายยศวิน    ม้ากระโทก
2. นายณัฐวุฒิ    กระจ่างวุฒิ
1. นางสาวรินทร์ลัดดา    เกินแก้ว
2. นางสาวอังคณา    แนบสำโรง
18 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายนนท์ธวัช    ชินวัฒนะไพศาล
2. นางสาวชนิตา    เคียงสันเทียะ
1. นางพัทธ์ธีรา    เอ็ดเวิร์ดส์
19 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปรารถนา    สุดสำโรง
2. นางสาวกนกวรรณ    วรวงศ์
1. นางสุจิตรา    อนันตนมณี
2. นางสุธินี    คะเลรัมย์
20 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายชินกร    พรานกลาง
2. นายณัฐวัฒน์    ขอบไชยแสง
1. นายวุฒิพงษ์    ศิริโชคตระกูลชัย
21 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวรรธนะ    ชีจะโปะ
2. นายณัฐวุฒิ    จันทรชัย
1. นางกนกวรรณ    บุญวิจิตร
2. นายวรินทร    จิตชู
22 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเขมินท์    ตุ้มไธสง
2. นายณัชชานนท์    พิมพะ
1. นายธีรพงษ์    กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์    ชี้กิ่ง
23 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายสุริยา    เลิศแก้ว
2. นางสาวพิมรพัทธ์    สมนาม
1. นางพิสชา    ยังกระโทก
24 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภานุพงศ์    ขันชัย
2. นายอัษฎาวุธ    สีกระพา
1. นางดารินทร์    ไวสู้ศึก
2. นางวิภาดา    ปุราชะธัมมัง
25 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเพชรลดา    บุญตาม
2. นางสาวปาริฉัตร    บุญสุข
1. นายธีรชัย    สายรัตน์
2. นายปฏิภาณ    พาจะโปะ
26 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา    ชายครบุรี
2. นางสาวพรนภา    ผันสำโรง
1. นางสาวนงนุข    อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์    ซาสำโรง
27 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนรบดี    วรรณเสถียร
2. นายชัยวัฒน์    พุทธชาติ
1. นางสาวนนทยา    เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา    แสนใหม่
28 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนิรุต    มาลินนอก
2. นางสาวช่อผกา    บุตรวัด
1. นางสาวชไมพร    สรวลสันต์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขุนทอง
29 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพิเชษฐพงศ์    รอดตุ่น
2. นายเอกรัตน์    จักษุเขียว
1. นางนิลยา    อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ    รอดเลี้ยง
30 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวมนัสชนก    อินติยะ
2. นายรฐนนท์    อบมาพันธุ์
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นายอนุชา    โกมลภิส
31 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอนันตชัย    วิลัยกุล
2. นายณรงค์ฤทธิ์    มหานิน
1. นางสาวสมควร    ฝายสระน้อย
2. นางอารีย์    รมรัตน์
32 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมลพรรณ    บมขุนทด
2. นางสาวศิริประภา    แก้วเมืองน้อย
1. นางสมพิศ    บัตรจัตุรัส
33 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายทัศนัย    ตังตา
2. นายกิตติศักดิ์    รัตนรักษ์
1. นางสาวปริศรา    โกลนโคกกรวด
34 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    ปลั่งกลาง
2. นางสาวอรพิชชา    ศิลปะ
1. นางสาวสุกัญญา    ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา    ปุสุรินทร์คำ
35 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวญาดา    จันมา
2. นางสาววราภรณ์    ลัทธศักดิ์ศิริ
1. นายชานน    จันทรา
2. นางณัฏฐ์นรี    บุราณ
36 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกวินทิพย์    เกียะขุนทด
2. นางสาวธัญชนก    เทียนธวัชกุล
1. นางสาวกนกวรรณ    คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์    เงินดี
37 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายรัชพล    หวังค้ำกลาง
2. นายกิตติพงษ์    กนกชัชวาล
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
38 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธีระพัฒน์    เศษกลาง
2. นางสาวอภิญญา    มะโน
1. นางนารีรัตน์    ผดุงสุขดำรง
2. นายโกวิทย์    ทาจันทึก
39 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุภาพร    เอกศิริ
2. นายอนาวิน    แคนสา
1. นางสาวปณิตา    แก้วกระจ่าง
2. นายวิชญ์พล    จันภิรมย์
40 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศิรินภา    อุ่มกลาง
2. นางสาวธนัชพร    เข็มทอง
1. นางจิรภา    เซียนพิมาย
2. นายนิคม    วุฒิยา
41 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายราชศักดิ์    เนียมไธสง
2. นางสาวสร้อยทิพย์    ไขกลางดอน
1. นางสาวนิโลบล    ชนะพะเนา
2. นายวีระพันธ์    กรีจังหรีด
42 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
43 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธีรภัทร    เดชไธสง
2. นายวิทยา    ชอบการ
1. นายกลวัชร    รอดพิพัฒน์
2. นายบุญมี    วรชมพู
44 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพีรพัฒน์    หยวกวิ่ง
2. นางสาวภัสรา    ภูศรี
1. นางสาวณัฐชลัดดา    ลอยฝน
45 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพีรภัทร์    เส็งประโคน
2. นายธนภัทร์    หอมดวง
1. นางสร้อยทอง    วงศ์ศิลา
46 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวธัญรดา    ภักดีแก้ว
2. นายปภาวิน    ลุนศรี
1. นายฤทธิรุทธ    รุ้งพิมาย
2. นายสมชาติ    เตี้ยไธสง
47 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายศุภวิชญ์    คำวิเชียร
2. นางสาวเพ็ญนภา    ทุมนานอก
1. นายสุรศักดิ์    ทัพธมาตร
48 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวบุษยา    ดนตรี
2. นางสาวนพรัตน์    สมทางดี
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
49 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายดุษฎี    สุขสบาย
2. นางสาวพันเอมอร    แรมพิมาย
1. นางสาวนงนุช    ขอกรดสำโรง
2. นางสาวพัชรนันท์    กุลวรพิสิษฐ์
50 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายมนตรี    แฝดกลาง
2. นางสาวสิริยากร    เพิ่มพูน
1. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี    ศรีนามบุรี
51 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวิสุทธิ์    อันวิเศษ
2. นางสาวปรารถนา    ชัยชนะ
1. นางสาวกนกกร    เรืองเกษม
52 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชนาธิป    จ่าทอง
2. นายสราวุฒิ    ดิษฐภักดี
1. นายณรงค์    กะวิเศษ
2. นายวิรพงษ์    ปะนามะเส
53 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปริวัตร    เรืองศรี
2. เด็กชายณัฐตระกูล    ทองพูน
1. นายวันชัย    การสร้าง
2. นายอุเทน    สมบัติศรี
54 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนันทิกานต์    อุดมฉวี
2. นางสาวกนกวรรณ    ศรีตระการ
1. นายศิริชัย    เพ็ญสุข
2. นางสาวอริสา    อินทะโส
55 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนากร    ประเสริฐสังข์
2. นายจิรวัฒน์    นามวงษ์
1. นายกิตติศักดิ์    ปิ่นแก้ว
2. นางสาวชุติกาญจน์    เอกวงศ์ษา
56 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐวุฒิ    แก้วเก่ง
2. นางสาวน้ำทิพย์    ทุ่งนา
1. นางสาวสุกัญญา    อมรดารารัตน์
2. นายอภิวัฒน์    แสนสระดี
57 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชานนท์    ตีรชาติ
2. นายณัฐกิตติ์    ทองพรมราช
1. นางสาวชลดา    ปิ่นวิเศษ
2. นางรตวิสา    ปาลินทร ลัดดี
58 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศุภพล    เรืองชิต
2. นายปรเมศวร์    สนิทชอบ
1. นายวีระชัย    จงสูงเนิน
2. นายอนุสรณ์    เปรมพลอย
59 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธเนศ    เพิ่มพูล
2. นายเสฏฐวุฒิ    วงหาจักร
1. นายบัณฑิตวิทยา    ไปแดน
2. นางสมใจ    ไปแดน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................