งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวีรภัทร    จันทะนา
2. นายสุทธิราช    เถื่อนสันเทียะ
1. นางสาวประกายแก้ว    ชวาบ
2. นายวัชรินทร์    มะลุมกลาง
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์นิภา    สื่อกลาง
2. นางสาวณัฏฐณิชา    เชิดในเมือง
1. นางสาวนิติยาภรณ์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฟุ้งพิมาย
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนันทน์    อภินันทน์
2. นางสาววีรอนงค์    เหล็กหมื่นไวย
1. นางจริยา    วันเฟื่องฟู
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์    พันธ์กิ่ง
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณภัทร    งานสูงเนิน
2. เด็กชายวีรภัทร    เพชรนอก
1. นางสาวบุญญารินทร์    อ่อนนุ่ม
2. นายอลงกต    หาญชนะ
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกฤษณพงษ์    สุนทรจารยะกุล
2. นางสาวชลลดา    แก้วอุ่นเรือน
1. นางจิราภรณ์    ศิริสุรักษ์
2. นายอนุสรณ์    พัดไธส
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัสยา    วิภาตะจิตร์
2. นางสาวกานติ์ชนิต    โชติณภาลัย
1. นายวรเดช    ทุมมะชาติ
2. นางสาววิชุดา    ห่อประภัทร์พงศ์
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสหฤษฏ์    พานิชนอก
2. นายปองศักดิ์    กล่ำพัด
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    ลมสูงเนิน
2. นางสาวอภิสมา    ฉิมปรุ
1. นายนิคม    หอมสมบัติ
2. นางสาวน้อมจิตร    เฉลยไกร
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายฐปรัตน์    เอี้ยนไธสงกิจ
2. นายเชฏฐพัฒน์    ทองกลาง
1. นางนราทิพย์    ใยระย้า
2. นางสาวแก้วฤทัย    วันนิจ
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอภิญญา    พรหมคีรี
2. นางสาวพิยาดา    รอดเที่ยงธรรม
1. นายปาริทัศน์    นิลยอง
2. นายสุรวุฒิ    ซอกรัมย์
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวญานิศา    หนูจีน
2. นางสาวจิตตาภา    ชูศรี
1. นายกิตติธัช    สืบสุนทร
2. นายณรงค์เดช    มะลังศรี
12 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวชิรากรณ์    กลางสวัสดิ์
2. นางสาวสุกัญญา    ขาวพิมาย
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
13 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวฐิติรัตนสิน    บุญนาดี
2. นางสาวอัญชิสา    นางกระโทก
1. นางสาวนิรามัย    เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ    คิดถูก
14 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุวิภา    การงาม
2. นายคฑาวุธ    ทองมาตา
1. นางสาวนาจตะยา    นามวงค์
2. นางพิสชา    ยังกระโทก
15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอนุรักษ์    ชาววัง
2. นายสุรเดช    พรมทา
1. นายจิรวัฒน์    นาคพงษ์
2. นายสุริยัน    มนุษย์
16 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพรรษา    ประดับคล้าย
2. นางสาวอาทิตยากร    ปลั่งกลาง
1. นางสาวน้ำฝน    ยามกระโทก
2. นางอารีรัตน์    อังกระโทก
17 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา    ชายครบุรี
2. นางสาวพรนภา    ผันสำโรง
1. นางสาวนงนุช    อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์    ซาสำโรง
18 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพสุวัสต์    วรธรรม
2. นายกฤตเมธ    นวลศรี
1. นางสาวนนทยา    เพิ่มยศ
2. นางอาทิตยา    แสนใหม่
19 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอนิวัต    หม้อนนทา
2. นายศิวพันธ์    ช้างพันธ์
1. นางสาวชไมพร    สรวลสันต์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขุนทอง
20 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชาญธวัช    สมจิตร
2. นางสาววิมลวรรณ    สายจันทึก
1. นางสาวคนารัตน์    กงขุนทด
2. นางจันทร์จิรา    วงศ์สมศรี
21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชาครีย์    เหยียดรัมย์
2. นายธนดล    แซงดานุช
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์    วงษ์รักษา
22 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสันติภาพ    กิตติเวทยานุสรณ์
2. นายสิทธิพงษ์    นาโพธิ์
1. นางสาวปริศรา    โกลนโคกกรวด
23 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวดวงกมล    ปีกสันเทียะ
2. นางสาวกุลสตรี    ไกรสำโรง
1. นายชานน    จันทรา
2. นางณัฏฐ์นรี    บุราณ
24 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายคุณากร    รู้รักษา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    นาคะดำรงวรรณ
1. นางสาวกนกวรรณ    คงมิ่ง
2. ดร.อนุศร    หงษ์ขุนทด
25 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอาทิตยา    เขียวมณี
2. นายมงคล    สีแป้ง
1. นายศาสตรา    ศรีสุเพชรกุล
2. นายสุทธิพันธ์    จันลาวงศ์
26 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวิวัฒน์    สันติพงษ์ไพบูลย์
2. นายธาดาพงษ์    มูลนอก
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
27 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวรจนา    กริ้งพะไล
2. นางสาวจุฑาทิพย์    ประเสิรฐแก้ว
1. นางสาวเพ็ญจิตรี    จิตมณ๊
28 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวทักษพร    ศรีฤทธิ์
2. นางสาวฉัตรนลินญา    อยู่เย็น
1. นางจิรภา    เซียนพิมาย
2. นายนิรันด์    สารรัมย์
29 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธีรพันธ์    แจ้งไพร
2. นางสาวอินธิราทิพย์    ขอใหญ่กลาง
1. นายฉัตรชัย    ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล    แผลงนอก
30 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนภาพร    กองปาน
2. นางสาวปิยวรรณ    เถรนอก
1. นายบุญมี    วรชมพู
2. นายยศนิธิ    มะธิปิไข
31 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายชนะ    โพธิ์วิเศษ
2. นายกรวุฒิ    วุฒิชัยภูมิ
1. นางสาวณัฐชลัดดา    ลอยฝน
32 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายนราธิป    สุขพร้อม
2. นายธนากร    เครือทอง
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
33 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวิศรุตศักดิ์    เปรื่องนา
2. นายนันทกานต์    ทัพกลาง
1. นายประมวล    โตโคกสูง
2. นายสมพล    ระวังงาน
34 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวดวงกมล    โยบสูงเนิน
2. นางสาวสุภาวดี    พูนพัน
1. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี    ศรีนามบุรี
35 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอมรรัตน์    แว่นไธสง
2. นายวัชรพร    นามมา
1. นางสาวกัลยาณี    ไชยเสน
2. นางสาวชุติกาญจน์    เอกวงศ์ษา
36 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายฐิติพงศ์    แพนไธสง
2. นางสาวปุณยวีร์    แพนไธสง
1. นางคัมภีรพรรณ    วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวสาลินี    เชิดสูงเนิน
37 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสุขสันต์    อุปโคตร
2. นายปณิธาน    สนนา
1. นายมานะ    บุญแต่ง
2. นายสระพงษ์    สร้อยเพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................