งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเทวัญ    ปันแก้ว
2. เด็กหญิงจิตตภรณ์    คล่องแคล่ว
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    พันธ์กิ่ง
2. นางอุไลรัตน์    หมั้นทรัพย์
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรเมธ    วงเตชิต
2. เด็กชายศาส์นิทัศน์    สรสิทธิ์
1. นางจุฑามาศ    มีกุดเวียน
2. นายอลงกต    หาญชนะ
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญาดา    บัวน้อย
2. นางสาวฐิตารีย์    กาญจนวัฒนา
1. นายประสาน    ไปใหม่
2. นายพัชรพล    พิวขุนทด
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติธัช    วงค์ไชยาพร
2. เด็กชายญาณพัฒน์    ผองสูงเนิน
1. นางสาวศศิธร    โพธิราชา
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    อรุนันท์
2. เด็กชายกันตวิชญ์    เคนวิเศษ
1. นางสาวรักชนก    กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์    นิลบรรพต
6 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปภาณ    อัครภูรพี
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    มุ่งขอบกลาง
1. นางสุจิตรา    ธรรมาภิมุข
2. นางสาวเมธาวี    ผิวงาม
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์    สระภู
2. เด็กชายศุภโชค    แก้วละเอียด
1. นายสุรศักดิ์    ชูเกียรติสกุล
2. นายเสรี    โพธิ์ปานพะเนา
8 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสิปปสิทธิ์    แช่มเมืองปัก
2. เด็กชายสุทธิรัก    ดกกลาง
1. นายยุรนันท์    ศรีสุระ
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูวริศ    พงษ์ทวี
2. เด็กชายธนพล    เตยกระโทก
1. นายวินัย    หนุนกระโทก
2. นายสุรวุฒิ    ซอกรัมย์
10 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    อุ่นพุดซา
2. เด็กชายศตวรรษ    คันสิน
1. นางจุรีพร    แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร    เกียงสี
11 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุริยา    จีบโพธิ์
2. เด็กหญิงวรุกา    จีบโพธิ์
1. นายสมปอง    เชื้อจีน
2. นางไสว    ชุ่มใจ
12 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    หนูพร
2. เด็กชายจิตรภณ    วงศ์รักษา
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายไกรวิชญ์    คำศรี
2. เด็กชายอัครชา    ดุจจานุทัศน์
1. นางสาวนิรชา    วรสุวรรณ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์    กมลผาด
14 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายทศพร    ศรีโชติ
2. เด็กชายพงศกร    ขามกิ่ง
1. นางสาวอารีย์    ศรีนรา
15 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวศิน    แวดสี
2. เด็กชายพิชิตชัย    บัวทุม
1. นายรชต    ไชยสิทธิ์
2. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายคณิศร    เดชะคำภู
2. เด็กชายนฤดล    รมยาคม
1. นางสาวนิรามัย    เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ    คิดถูก
17 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายชัยธวัช    ชาติกระโทก
2. เด็กชายศิวัฒน์    รัตนพันธ์
1. นางสาวทิพวัลย์    หมั่นกุดเวียน
2. นางสาวนาจตะยา    นามวงค์
18 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    แซ่จัง
2. เด็กชายคุณาสิน    ขุนศรี
1. นางสาวชไมพร    สรวลสันต์
2. นางสาววิลาวัลย์    ขุนทอง
19 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    บัวกลาง
2. เด็กชายณัฐวิโรจน์    พิมพ์สระเกษ
1. ว่าที่ร้อยตรีกนกวัตร    หาดทรายทอง
2. นางจันทร์จิรา    วงศ์สมศรี
20 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ดวงดี
2. เด็กชายธุวานนท์    เฝือสูงเนิน
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นางศรินรัตน์    อนันท์ธนาศิริ
21 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูชิต    ดาบสันเทียะ
2. เด็กชายวรรษธรณ์    อ่อนพุทธา
1. นางสาวกัณฐิมา    เกตุขุนทด
2. นางสาวจิราภรณ์    บุญแย้ม
22 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลธิชา    เทดี
2. เด็กหญิงปริณดา    พูลทองคำ
1. นางสมพิศ    บัตรจัตุรัส
23 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐพร    สุริการ
2. เด็กชายภวัต    โข่ค้างพลู
1. นางสาวปริศรา    โกลนโคกกรวด
24 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายชนาธิป    กลมกล่อม
2. เด็กชายจักราวุธ    ศกลวัฒนาเมฆินทร์
1. นางสาวสุกัญญา    ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา    ปุสุรินทร์คำ
25 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณรงค์เดช    เหิมขุนทด
2. เด็กชายสิทธิกร    บมขุนทด
1. นายกิตติพงศ์    สินขุนทด
2. นางสาวสุธาทิพย์    เหวขุนทด
26 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีรวัฒน์    พูนสูงเนิน
2. เด็กชายเจษฎา    ผุยคำภา
1. นายกรรญดา    ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ    งามสูงเนิน
27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายชนินทร    ภูผานิล
2. เด็กชายฐาปกรณ์    ชาวโพธิสะ
1. นายประเสริฐ    ชิดชัยภูมิ
2. นางมยุรี    วัฒนครไพบูลย์
28 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศิริประภา    บุญธรรมมา
2. เด็กหญิงสุธีรา    ชำนิยา
1. นางสาวจีรนันท์    ผลนา
29 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอนุพงศ์    นิยมพันธ์
2. เด็กชายกฤตธรรม    เหมพันธุ์
1. นางกรรณิกา    กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์    นนกระโทก
30 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายไพรวัลย์    นาเจริญ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    พิลาศรี
1. นางสาวณัฐชลัดดา    ลอยฝน
31 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเคลิน    คอลเลตต์
2. เด็กชายธนกฤต    จันทนสมิต
1. นายภาคภูมิ    คุ้มไข่น้ำ
32 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายนพรัตน์    คลาพิมาย
2. เด็กชายภูบดินทร์    โคกกลาง
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางสาวปัทมา    นามแสงผา
33 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพรนภา    เมืองโคตร
2. เด็กหญิงเกวลิน    เทศจำปา
1. นายธีรศักดิ์    เม้าสง่า
2. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
34 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสุคนธ์    เกตุกลางดอน
2. เด็กชายณรงชัย    บรรจงนอก
1. นางสาวกนกกร    เรืองเกษม
35 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    เตาะไธสง
2. เด็กชายพีระพล    แสนเลิศ
1. นางสาวกัลยาณี    ไชยเสน
2. นางสาวชุติกาญจน์    เอกวงศ์ษา
36 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายนวดล    กะฉอดนอก
2. เด็กชายนัฐพล    เตชะ
1. นางสาวสุกัญญา    อมรดารารัตน์
2. นายอภิวัฒน์    แสนสระดี
37 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกิตติภูมิ    แก้วสิน
2. เด็กชายอรถถพล    ซะราสุม
1. นายบัณฑิตวิทยา    ไปแดน
2. นางสมจิตร    อุ่นอนงค์รักษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................