งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 629
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรพล    ทัพทวี
1. นายพิพัฒน์    แปรงกระโทก
2 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒิพงษ์    ศรีทรัพย์
1. นายจักรกฤษณ์    โค้งนอก
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอังคณา    ปลื้มไสว
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุท    พันธ์เลิศ
1. นายจิตกร    เชิดศิวกุล
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชณัญธิดา    วิชัยวัฒนา
1. นางลัคนา    นพรัตน์
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณบดี    มีโพธินิล
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาริดา    ศรีธรรม
1. นายณัฎฐกิจจา    อัครภาคินพงศ์
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิสสุตา    จันทรรักษา
1. นายทรงศักดิ์    วีระทวีมาศ
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราพร    จูมนอก
1. นางแสงอรุณ    ตรีกลาง
10 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ซุ่นกลาง
1. นางสาวเกษรา    ปักการถา
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุทธาสินี    รัตนชาติวิเชียร
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติมา    ถิ่นทองหลาง
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
13 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายจักพรรณ    มาลาศรี
1. นายเดชพิสิทธิ์    ภู่มาก
14 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัชนก    วิริยะชาติ
1. นางสาวติณณา    เปลี่ยนไธสง
15 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภัสรา    ภูมิศรีจันทร์
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
16 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเรืองลดา    ปุ่มมะดัน
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
17 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราพรรณ    นันทะยักษ์
1. นางสาวอรทัย    อุปสาร
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัทธีรา    สุวรรณศรี
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภานรินทร์    ศุภกิจ
1. นายธีรพงษ์    วงษ์สอาด
20 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปาริชาติ    เพิ่มดี
1. นางรัตติยา    ชาติประสพ
21 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายบุญถึง    อิ่มกระโทก
1. นายวรวิทย์    อโหสิประชา
22 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายฤทธิรงค์    มานตะคุ
1. นายณัฐกิตต์    อึ้งสังวรณ์
23 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐวรา    บุญขาว
1. นางสาววิภาพร    มีมาก
24 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภูริชญา    ธรรมพงศ์พันธุ์
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐชยา    เลิศฤทธิ์ศิริกุล
1. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
26 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบุษกร    ลัดดี
1. นางสาวบัณฑิตา    หากะวี
27 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภมรรัตน์    อินทบาล
1. นายพิหาร    ยิ้มจอหอ
28 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงไพจิตร    ชูรส
1. นายศรีควง    แสงพรม
29 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์    อันทะสา
1. นายชาญวิชย์    เจริญทศรักธ์
30 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภานุรุจ    พูลทองคำ
1. นายธีรศักดิ์    อาจผักปัง
31 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ปีกสันเทียะ
1. นางรังสิยา    กลึงกลางดอน
32 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรสวรรค์    ปราณีตพลกรัง
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
33 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปณิดา    เทบำรุง
1. นางนันทวัน    นวลใหม่
34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายฉัตรชัย    ปัญญาเดชสกุล
1. นายชินวิวัฒน์    ปลื่มพันธ์
35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศุภกร    สุขสุทธิ์
1. นางสาวศศิธร    นพรัตน์
36 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปสุดา    พิมพ์สระเกษ
1. นายชำนาญ    นาคนอก
37 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจักริน    จงอยู่กลาง
1. นางสาวรัชนี    ปาปะเก
38 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุทธิดา    นาเจิมพลอย
1. นายสุรศักดิ์    หมู่เพชร
39 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ยำรัมย์
1. นายสิทธิพล    รักษา
40 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายคมกริช    ศรีหาบุญทัน
1. นายมานพ    ชูตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................