งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวันชัย    รูปชัยภูมิ
2. นางสาววรรณพร    เดชฉิมพลี
3. นางสาวชนิกานต์    สิงโตทอง
1. นางศรัยฉัตร    ฉัตรปิลันธนา
2. นางสวิตตา    มุ่งธนวรกุล
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยากรณ์    กิ่งเกษ
2. นางสาวสุวพิชญ์    บุญชาญ
3. นางสาววัลนิภา    จันละออ
1. นางสาวชลดา    ใช้ช้าง
2. นางสาวเพ็ญศิริ    กานต์ถิรกุล
3 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภาวิณี    ดุลย์ไธสง
2. นางสาวจิราภรณ์    ทับแสนลี
3. นางสาวจิรัญญา    จัดงูเหลือม
1. นางตรงพร    ขบวนฉลาด
4 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพิชญากรณ์    นิลพิมาย
2. นางสาวภัสราภร    เงียบกระโทก
3. นางสาวโสภิดา    เกิดโมลี
1. นางสาวจุฑารัตน์    โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน    รานอก
5 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายราชานนท์    จิตรสูงเนิน
2. นางสาวทิววนา    หาญฉิมพลี
3. นายธรรมชาติ    นาคตะคุ
1. นางสาวอนุชศรา    จันอ่อน
2. นางโสภา    แปลนดี
6 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    มิถุนาวงค์
2. นางสาวมณฑิรา    อุ่นเหมือน
3. นายอนพัทย์    คำลือชา
1. นางสาวรัชดาภรณ์    ทวยทุย
2. นางสาวอภิญญา    อรัญศักดิ์
7 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธิดา    ทานู
2. นางสาวศุภณุช    การุณวงษ์
3. นางสาวกานติมา    พลกลาง
1. นายปฏิภาณ    พาจะโปะ
2. นางภัทรา    บูชา
8 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐริกา    พัวพัฒนเกียรติ
2. นางสาวนางสาวดลภา    วิสิฐอาทร
3. นางสาวลักขณา    ดวงประทุม
1. นางตรีชฎา    เร่งพัฒนพิบูล
2. นางอรทัย    สุวะพัฒน์
9 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรรณพร    หวังดี
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์    ประสมทรัพย์
3. นางสาวอารียา    คงชุ่มชื่น
1. นางทศพรรณ    จันทา
2. นายอณุลักษ์    เพียดขุนทด
10 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวทรายแก้ว    แคพันดุง
2. นางสาวสุกัญญา    แป้งสันเทียะ
3. นางสาวสุภาพร    จี่พิมาย
1. นางธัญชนก    พลไธสง
2. นายไพฑูรย์    พลไธสง
11 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปราณปริยา    จันทร์วิเศษ
2. นางสาวชนัญชิดา    รัตนโน
3. นางสาวศิริวรรณ    กรุงรัมย์
1. นางลัดดา    เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวศรีวรรณ    แฉขุนทด
12 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐกมล    แทนไธสง
2. นางสาวปวีณา    พละชัย
3. นางสาวตติยา    พลดงนอก
1. นางสาวพัทธนันท์    พรมเหลา
2. นางสาวอำภา    สุวรรณคาม
13 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฏฐณิชา    วันทาแท่น
2. นางสาวอรวรรณ    สะแสงสาร
3. นางสาวศศิธร    โปมินทร์
1. นายสมพร    กล้าหาญ
2. นางสุภาพร    อุ่นประชา
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกนกกาญจน์    ขอขันกลาง
2. นางสาวอารียา    ชื่นใจ
3. นางสาวชลฐิพร    ครบกลาง
1. นางสาวชัญชวัลย์    วงษ์พรม
2. นางสาวภัสสร    แสงวน
15 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวณัฐวดี    ลำพึง
2. นางสาวธัญรดา    นันอุมาลี
3. นางสาวสุทธาศิณี    สมสูงเนิน
1. นางฝ้าย    ปัจจัยเก
2. นางศิริกัลยา    ดาเวียง
16 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัณพรรษา    แก่นกลาง
2. นางสาวธีมาพร    ชุมปักษ์
3. นางสาวจิรนันท์    พิมพ์สิน
1. นางสาวยุวดี    โพธามาตย์
2. นางสุรัส    สายโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................