งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญานันท์    ตรวจงูเหลือม
2. เด็กหญิงชาลิณี    เกษตรเวทิน
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    ทับนนท์
1. นางสาวชนิดา    ศุภสุข
2. นางสายธาร    แก้วบุญเรือง
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริศรา    เป้าพะเนาว์
2. เด็กหญิงนวนันท์    อุ่นสวัสดิ์
3. เด็กชายสุภาพร    ทิศกระโทก
1. นางกัญภาภัค    ไพฑูรย์
2. นางพัชรัตน์    ตากิ่มนอก
3 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงแพรววรินทร์    เลิ่ง
2. เด็กหญิงสุนารี    แดงเด่นศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    นามสันเทียะ
1. นางสาวชลดา    ใช้ช้าง
2. นางเพ็ญศิริ    กานต์ถิรกุล
4 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์    มานะพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์    เปาจันทึก
3. เด็กหญิงนฤมล    แตงวิเชียร
1. นางตรงพร    ขบวนฉลาด
5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลพล    ร้อยบุญศรี
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์    แบนกระโทก
3. เด็กหญิงสิรินาถ    สวยผักแว่น
1. นางสาวจุฑารัตน์    โฉมสันเทียะ
2. นางสาวปาหนัน    รานอก
6 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัชชานนท์    มาสัย
2. เด็กชายศิริชัย    ขันตะคุ
3. เด็กหญิงอิศริยา    งามตะคุ
1. นายปรวิชญ์    นามสน
2. นางโสภา    แปลนดี
7 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพชรพร    เลิกนอก
2. เด็กหญิงญาตาวี    รวมครบุรี
3. เด็กหญิงปานิตา    เอี่ยมสวัสดิ์
1. นางสาววชิราพรรณ    สุวิทยศักดิ์
2. นางสาวอภิญญา    อรัญศักดิ์
8 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกศแก้ว    บุญจง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทองกลาง
3. เด็กหญิงปวีณา    ประยูรเมฆ
1. นายปฏิภาณ    พาจะโปะ
2. นางภัทรา    บูชา
9 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัทราวดี    อินอ่อน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงพัณณิตา    เนื้อนา
1. นางสาวสุรางคณา    จงปั้น
2. นายอณุลักษ์    เพียดขุนทด
10 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายศิลาชัย    เทาด่านจาก
2. เด็กหญิงปณิตา    บุตรนิล
3. เด็กหญิงพิพัฒน์ตาพร    สุขดา
1. นางธัญชนก    พลไธสง
2. นายไพฑูรย์    พลไธสง
11 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนฤมล    สายใหม
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    พาขุนทด
3. เด็กหญิงจินตนา    แก่นสูงเนิน
1. นางสาวภาสินี    พลขุนทด
2. นางสุภัทรา    วิเศษมงคลชัย
12 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศิวกร    ลุยกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐริการน์    นรอินทร์
3. เด็กหญิงปานระพี    ประดิษฐ์
1. นางสาวกนกกาญจน์    ภักดีวิวรรธ
2. นางสุภรัตน์    ศรีบุณยมาลา
13 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวัฒน์ศิวะ    พลที
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    นรินนอก
3. เด็กหญิงอริสรา    เทพสีดา
1. นางสาวพัทธนันท์    พรมเหลา
2. นางวริษฐา    ปภาดาโสภณ
14 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงแพรวา    สิทธินู
2. เด็กหญิงวิชิดา    ยางคำ
3. เด็กหญิงรุ่งแสงตะวัน    แท่งทอง
1. นางวัชรี    อินอุ่นโชติ
2. นางสุภาพร    อุ่นประชา
15 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวริษฐา    คตดี
2. เด็กหญิงสมฤทัย    แกดำ
3. เด็กหญิงศริญญา    เพียนอก
1. นางสาวชัญชวัลย์    วงษ์พรม
2. นางสาวสุรีพร    พันธุประกิจ
16 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนลาต์พร    คำพุธ
2. เด็กหญิงอรัญญา    ลุนไธสง
3. เด็กหญิงภัฏชณิชา    ปรึกษาตน
1. นางฝ้าย    ปัจจัยเก
2. นางศิริกัลยา    ดาเวียง
17 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสุวัจน์    นิยมสุข
2. เด็กหญิงประภัสสร    แก้วประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัคพร    มณีนิล
1. นางสาวยุวดี    โพธามาตย์
2. นางสุรัส    สายโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................