งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 624
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนาภรณ์    ชาญนอก
2. นางสาววรรณภา    โคตรสำนวล
3. นางสาวพรสินี    แสพลกรัง
1. นางวิลาวัลย์    เอื้อเฟื้อ
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพิมล    ศรีลาลักษณ์
2. นางสาวญาณิศา    คงขุนทด
3. นางสาวศิริวรรณ    คำอ่อน
1. นางสาววรรณี    กรรณทิพย์สกุล
2. นางสุวรินทร์    ภูพิริยะวงศ์
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติยา    มุ่งเขื่องกลาง
2. นางสาวธนัชพร    กรมโพธิ์
3. นางสาวศิริพร    เรืองวงษ์
1. นางปัญญา    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ    ดอกหว่านกลาง
4 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอดิศักดิ์    กาไธสง
2. นางสาวเรวดี    สุวรรณมาลัย
3. นางสาววราภรณ์    เปลกไธสง
1. นายจิรภัทร    อุทัย
2. นางพิศมัย    บุญซำ
5 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปภาวรินทร์    หาดทะเล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์    คงแสงชู
3. นายจักรพันธ์    จิตพิมาย
1. นายดอกคูณ    ยกกระโทก
2. นางประทุมรัตน์    ไพรสันเทียะ
6 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายสุรเมธ    เพชรเปล่งสี
2. นายอภิสิทธิ์    อุ้ยกระโทก
3. นางสาวศศิกานต์    คุ้มกระโทก
1. นางขนิษฐา    เทียมครบุรี
2. นางสาวประทุม    ศรีวิทักษ์
7 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปุญญิศา    ศรีวิเศษ
2. นางสาวณัฐชยา    เคล้าโนนคร้อ
3. นางสาวกุลทิพย์    ปุ๊ดพรม
1. สิบเอกจำรัส    สมบัติหอม
8 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกรรณิกา    อรมูล
2. นางสาวนฤมล    ดอกสันเทียะ
3. นางสาววิภารัตน์    เม้ามีศรี
1. นางสาวศศิธร    ธนูปกรณ์
2. นางสาวสุนทรีลักษณ์    แทนสูงเนิน
9 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวศิรประภา    โสวภาส
2. นางสาวสุพัฒตรา    ภูพลผัน
3. นางสาวยุตราภรณ์    พันธุ
1. นางสาวอณัฐภิชา    เสงี่ยมศรี
2. นางสาวอรุนี    ระลึกมูล
10 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววาสนา    อาจมังกร
2. นางสาวกัญญารัตน์    แตงพิมาย
3. นางสาวกรรณิการ์    หนูน้อยจันทึก
1. นางจันทร์จิรา    วงศ์สมศรี
2. นางสาวสุพักตร์    เลยกลาง
11 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวญาตาวี    ลีบุญญะ
2. นางสาวมัชรี    พันธ์เพชร
3. นายจักรพงษ์    ชิดมะเริง
1. นางนิลยา    อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ    รอดเลี้ยง
12 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5
13 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุพิชญา    มณีกลาง
2. นางสาวเจนจิรา    เจนวิถี
3. นางสาววรรณณภา    ขอมีกลาง
1. นางสาวปราณี    ถ้ำกลาง
2. นายอมรวัฒน์    ชนะภักดิ์
14 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรสวรรค์    จุกกระโทก
2. นางสาวปนัดดา    มลิวงษ์
3. นางสาวพัชณิตา    แขนสันเทียะ
1. นายชินวัฒร์    สำราญรมย์
2. นางสาวอาทรทิพย์    สินปรุ
15 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพิศชาภรณ์    ฆ้องนอก
2. นางสาวธมลวรรณ    ยี่สันเทียะ
3. นางสาวตะวันรุ่ง    นุเคราะห์กัน
1. นางกรรณิกา    กุลุพงษ์
2. นางอุบล    แผลงนอก
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาววนิดา    ฉิมกลาง
2. นางสาวสุเมย์ธา    ศรีขัดเค้า
3. นางสาวปิ่นมุก    สุขศรีพะเนา
1. นางกรวรรณ    โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์    เทพจิตร
17 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกนกพร    สีเชียงสา
2. นางสาวจริญญา    มะฤทธิ์
3. นางสาวธัญรัตน์    ผลนา
1. นายจิตตราพร    พยัคฆชัยวรกุล
2. นางสาวนันทนา    ทองอำนวยสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................