งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 623
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุภาวิตา    การถาง
2. เด็กหญิงพรพิมล    สีโย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    แนบพุดซา
1. นางวิลาวัลย์    เอื้อเฟื้อ
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา    สดใส
2. เด็กหญิงภารวี    เกตุค้างพลู
3. เด็กหญิงนราพร    อรุณเจริญฉาย
1. นางบุษกร    ยุมิมัย
2. นางสุวรินทร์    ภูพิริยะวงศ์
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรินรดา    เพียรกลาง
2. เด็กหญิงวาทินี    เลากลาง
3. เด็กหญิงปิณฑิรา    แสงดำ
1. นางสาวน้ำฝน    ปะพาน
2. นางสาวอุไรวรรณ    ดอกหว่านกลาง
4 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุชา    ช่อมะลิ
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ลำไธสง
3. เด็กชายศุภพรพงศ์    นาควะรี
1. นางจุรีพร    แซงรัมย์
2. นางสาวพรรณิกา    แคนชัย
5 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ใจศิริ
2. เด็กหญิงสุธาสินี    ทองกระโทก
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า    มีเนียม
1. นางทองคำ    กิ่งพุดซา
6 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ชิตนอก
2. เด็กหญิงนันชนก    พุงไธสง
3. เด็กหญิงศศินิภา    ลมไธสง
1. นายจิรภัทร    อุทัย
2. นางพิศมัย    บุญซำ
7 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงบุญช่วย    สงสระน้อย
2. เด็กหญิงปรางฉัตร    ใจจังหรีด
3. เด็กหญิงกนิษฐา    จ่าพิชม
1. นายประจักษ์    ทองแจ่ม
2. นางศุภัชชา    ธนูปกรณ์
8 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบุษยมาศ    ขุนภิรมย์
2. เด็กหญิงภานุมาส    บ่านแย้ม
3. เด็กหญิงจิดาภา    แช่เล็ก
1. นางรัชภร    สุขเพ็ง
2. นางอารีย์    แขกสูงเนิน
9 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ขันสาลี
2. เด็กหญิงพรรณนิภา    พินขุนทด
3. เด็กหญิงธีรดา    เจ๊กจันทึก
1. นางจุฬารักษ์    ทัศนรงค์
10 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุธาวิณี    เทียมชัย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    วิลัยแลง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุขโรจน์
1. นางสาวนิลยา    อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ    รอดเลี้ยง
11 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5
12 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปัญจรัตน์    หวังแต้มกลาง
2. เด็กหญิงกนกอร    กมลนคร
3. เด็กหญิงวัณนิสา    จันทร์สง่า
1. นางสาวณัฐภรณ์    แพงศรี
13 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเพชรลดา    กุลสิทธิศักดิ์
2. นางสาวพัชรพร    มุ่งรวยกลาง
3. นางสาวศุริษา    ทองสุขนอก
1. นางกรวรรณ    โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์    เทพจิตร
14 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจุฑาดา    นวลลมลี
2. เด็กหญิงชญาดา    สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัมรินทร์    แบบพิมาย
1. นางสาวจิตตราพร    พยัคฆชัยวรกุล
2. นางสาวนันทนา    ทองอำนวยสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................