งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 062
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธีพร    ดารายิ่ง
2. นางสาวศิริพร    ลั่นทมทอง
3. นางสาวสุนิตา    ปราณีตพลกรัง
1. นายณธายุ    ตีบจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์    กรองกระโทก
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายศิวัช    จันทร์พรม
2. นางสาวเกวลิน    ถาดกระโทก
3. นางสาวสุภาพร    หล้าบุญ
1. นางสาวศรัญญา    พะนุมรัมย์
2. นางศิริรัตน์    โชติกลาง
3 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปฏิมา    ปุกตะคุ
2. นางสาวกนกวรรณ    กายสิทธิ์
3. นางสาวศศิธร    ซื่อสัตย์
1. นางกานต์ธีรา    พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์    ตรีอาภรณ์วงศ์
4 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    เทียบโพธิ์
2. นางสาววรางคณา    ท้าวคำหลง
3. นางสาวนารีรัตน์    พันธ์ลาว
1. นายสุทธิพงษ์    วงคำ
2. นางอุบลรัตนา    มหาวัฒนปรีชา
5 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    แก่งสันเทียะ
2. นางสาวศิริวรรณ    ลาวใหม่
3. นางสาวสุนิสา    ฝอยทองตะคุ
1. นางสาวจีรพรรณ    สีเมฆ
6 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพรชัย    เฉื่อยกลาง
2. นายภาณุพงษ์    วงไธสง
3. นางสาวจันทกานต์    เขียนพลกรัง
1. นายประภาส    โสภณ
2. นางสาวสุธาสินี    สมีดี
7 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวปทุมมา    กล้าหาญ
2. นางสาวปทุมวดี    กล้าหาญ
3. นางสาวณัฐปิยดา    แสนสุข
1. นางทัศนีย์    วาทีรชตะ
2. นางปารมี    ภูบังเดือน
8 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายสุรสิทธิ์    สมฤทธิ์
2. นายวรเมธ    หวังแนวกลาง
3. นายภานุวัฒน์    ไร่นา
1. นายประกอบ    จองทองหลาง
2. นายเอกณรงค์    แต่งพลกรัง
9 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอภิรักษ์    ใต้ชัยภูมิ
2. นายธนวัฒน์    การนอก
3. นายชาตรี    บุญวิจิตร
1. นางสมภาร    มูลศรี
2. นายเกรียงศักดิ์    มูลศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................