งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 614
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์วาริน    พละวิชัย
1. นางสุภาพิชญ์    ยุทธอาสา
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวมัญชุสา    จินตนา
1. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอรอนงค์    ทองสุทธิ์
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวแพรไหม    ภูดิสพันธุ์
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิภัทร    ศิริวัฒน์
1. นางสาวนาฎอนงค์    ประพิณ
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุช    เปรี่ยมนอง
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอภัยวรรณ    อ้นนา
1. นายฉัตรชัย    พลธร
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิชญา    ศรีกลาง
1. นายวรรณชัย    ศิริปรุ
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยอัมพร    โตบุญเรือง
1. นางสาวปิยวรรณ    คำใสแสง
11 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิสุทธิ์ศิลป์    ทิศกระโทก
1. นายสุรัตน์    ประคำ
12 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    เบอร์ขุนทด
1. นางวาสนา    จ่างโพธิ์
13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนพรัตน์    ทองโชติ
1. นางธนัชชา    สืบม่วงไทย
14 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพัฒตรา    ดวงกระโทก
1. นายอุทัย    เหตุผล
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    มะธิมาปะเข
1. นางสาวอรกัญญา    บุญชุมวงศ์
16 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวทิวาพร    ทิพย์พิมาย
1. นายสุรสิทธิ์    ยอดชลูด
17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวฉัตรชนา    ดวงกระโทก
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
18 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวเนตรนภา    มนทชาติ
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
19 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนประภา    คาถาพันธ์
1. นางเบญจลักษณ์    วันดี
20 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกิตติโสภา    ประคองพวก
1. นางสาวกัลยาภรณ์    ด่านขุนทด
21 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนภัส    เกสร
1. นางสาวอัจฉรา    แสงเหลือง
22 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลลักษณ์    วงษ์สุวรรณ
1. นายจำรูญ    ล้อมกระโทก
23 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกนกวรรณ    เหมเงิน
1. นางสาวณัฎฐานันตร์    ประธาน
24 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกมลชนก    ยิ้มดี
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวยอดญาดา    รัชนิพนธ์
1. นางเพ็ญแข    กิจเจริญปัญญา
26 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววิภาดา    คำสิงห์
1. นายนิทัศน์    สายสังข์
27 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวพรปวีย์    เหมิกจันทึก
1. นางสาวสินีนาถ    ทาทม
28 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจรินพร    เจ็กนอก
1. นายพีรวัส    ธนาตย์ทวีปัญญา
29 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศิรินภา    อยู่อุ่นพะเนาว์
1. นางสาวสุกัญญา    เหมกระโทก
30 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนพรัตน์    ภุมไธสง
1. นายสกุลชาย    สุขเกษม
31 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    พินจันทึก
1. นางจีรพร    คงชุ่มชื่น
32 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวญาตาวี    ศิลปะ
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
33 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปรียาภัทร    เกมสูงเนิน
1. นายภูวดิษฐ์    เกิดทรง
34 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรุ่งทิพย์    คำไทยกลาง
1. นางสาวจิดาภา    ศรีสังข์
35 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเกวลิน    ทวีลาภ
1. นายวีระพล    กุลกลางดอน
36 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุจิตตรา    ชาลี
1. นายนัฐวุฒิ    ปานเพชร
37 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวณัฐชยา    สัมฤทธิ์นอก
1. นายกฤษฎิ์    ศรีพูน
38 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชมปกร    ผูกพัน
1. นายวรวุฒิ    พันธุ์ธรรม
39 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอัญรฎา    ศักดีแสง
1. นางรุ่งนภา    โกวิทธนภูวดล
40 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนวลอนงค์    ชาญนอก
1. นางอรัญญา    เชื้อประทุม
41 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวฐิติมา    ผลพิมาย
1. นายกัญญาณัฐ    สันเต
42 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนัฐกานต์    วงศ์นรกุล
1. นายรขต    วรรณศิลปะ
43 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธิติยา    พบเกาะ
1. นางไพรวรรณ์    ชัยมงคล
44 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธันย์ชนก    ไกรแสง
1. นางสุรดา    พรทิพย์
45 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอิสริยาภรณ์    บัวสาย
1. นางเมธินี    ก่ายแก้ว
46 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธนธิป    เพิ่มพูน
1. นางสาวรัฏชญา    แก้วสุวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................