งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 613
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์หทัยชนก    ขอผลกลาง
1. นางสุภาพิชญ์    ยุทธอาสา
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอมรศิริ    โคตรโสภา
1. นายชยุต    ธิมาชัย
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์    หิรัญรัตน์
1. นายโชคชัย    สินใหม่
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกนุช    ภูสังข์
1. นายวีระศักดิ์    สุภาพ
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัทอักษร    วิลาลัย
1. นายจักรกฤษณ์    เก่านาน
6 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ปภาภรณ์สิริ
1. นายดนุชศาสตร์    ศรีพล
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิติมาพร    วรรณพงษ์
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาราชา    รัชวิชโรธร
1. นางสาวนาฎอนงค์    ประพิณ
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุพร    ศรีเนตรกูล
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐณรี    เลิศศรีศิลป์
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
11 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจน อิลิซาเบธ    เดรเปอร์
1. นายนริศพันธุ์    วงศ์แก้ว
12 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชารีย์    รักษาสุวรรณ
1. นายภุมรินทร์    รอสูงเนิน
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลสตรี    เยี่ยงอย่าง
1. นางสาวปางคณา    ชำนิประโคน
14 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิธร    บุญเที่ยง
1. นายอนันต์    ดามะดัน
15 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณษา    อินทร์แปลง
1. นางวาสนา    จ่างโพธิ์
16 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริยากรณ์    เรือกลาง
1. นางธนัชชา    สืบม่วงไทย
17 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยะฏารัตน์    ชิดทองหลาง
1. นางรสิกา    ประสาทไทย
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    จำปี
1. นางสาวอรกัญญา    บุญชุมวงศ์
19 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศุภนุช    ทัดโกสุม
1. สิบเอกวรพงศ์    จันทร์สนิทศรี
20 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    เชิดสูงเนิน
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
21 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เถาคำ
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
22 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกสินา    เพ็ชรกล้า
1. นางสาวสุภาพรณ์    พิลาดรัมย์
23 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมณฑกานร์    ปานจุ้ยพะเนา
1. นางสาวกัลยาภรณ์    ด่านขุนทด
24 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญชนิต    มุ่งดี
1. นางสาวกฤษณ์ชญาภา    ประธาน
25 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงคริมาภรณ์    สุขใส
1. นางสาวกลิ่นผกา    ทับทิมธงไชย
26 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมพา    พันธ์จำรัส
1. นายสิทธิพงศ์    สุพรรณกลาง
27 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแทนซี่    ดันบาร์
1. นางสาวยุพเรศ    สงครามศักดิ์
28 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุมาลี    ทรงเยาว์ศรี
1. นางนราพรรณ    บุญบำเรอ
29 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุรัญชนา    โกเมนมนตรี
1. นายสุพจน์    ศรีจันทร์
30 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิศรุตา    สิงหแสนยาพงษ์
1. นางสาวสินีนาถ    ทาทม
31 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา    พุทธา
1. นางวัชรี    เทศนศิลป์
32 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกพร    สังขมณี
1. นายขบวน    ใจกันธิยะ
33 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    คงขุนทด
1. นางสาวธันยาภรณ์    เกงขุนทก
34 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรรณษา    หาญสูงเนิน
1. นางสาวรจนา    รชตะภูวินทร์
35 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฌัชญาดา    ไอสันเทียะ
1. นายวัชร    มากแสงสิริ
36 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เชษฐขุนทด
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
37 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    อ่อนดี
1. นางสาวนงนุช    แพนไธสง
38 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณฐพร    จันทร์สว่าง
1. นายสิปปกร    ศรีลมุล
39 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา    จิรวงศ์วิชญ์
1. นางสาวสุวิมล    ซื่อสัตย์
40 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงดิสรินทร์    ข้องนอก
1. นายปิยะวัฒน์    มงคลพงษ์
41 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงประภานันท์    สบายใจ
1. นายรัชชานนท์    บุญกลาง
42 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวีรญา    ชัยเชียงพิณ
1. นายทักษ์ดนัย    ถิตย์ถนอม
43 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนิธิวดี    กองสูงเนิน
1. นายสรชัย    จงกล
44 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนริศรา    มานะการ
1. นางไพรวรรณ์    ชัยมงคล
45 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ    กลางโสภา
1. นางสาวจันทร์แรม    ทุมมาโต
46 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุพรรณา    จำปาวะดี
1. นางประทุม    แทวกระโทก
47 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิจิตรา    ตรุพิมาย
1. นายประยงค์    วงษ์สา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................