งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 612
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศิวกร    แผ่วสูงเนิน
1. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวิโรจน์    ฤทธิรณยุทธ
1. นางสาวชัญญานุช    วรรณวิจิตร
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนพล    พูนผล
1. นางสาวจุรีพร    แสนหอม
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกฤตยชญ์    จิตต์ราษฏร์
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายมาโนช    โนนสูงเนิน
1. นายศักดิ์ชัย    จริตธรรม
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเจนศักดา    เพ็งกลาง
1. นายฉัตรชัย    พลธร
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุทธิพงษ์    เดชจินดา
1. นายวรรณชัย    ศิริปรุ
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายระพีพัฒน์    กาญจนกุลวัฒน์
1. นางสาวปิยวรรณ    คำใสแสง
9 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายศรันยู    วงศ์เชวงทรัพย์
1. นางธัญวรัตม์    โคตรบรม
10 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายสหรัฐ    ลิมปนเวทย์สกุล
1. นางสาวอรกัญญา    บุญชุมวงศ์
11 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวิศรุต    สุริยะ
1. นางสาววิจิตรา    จัดจอหอ
12 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายนำโชค    จิบสันเทียะ
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
13 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายปฏิมากร    อมกระโทก
1. นางสาวอัจฉรา    แสงเหลือง
14 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายณรงค์ชัย    ศรีนครชัย
1. นางศรีไพล    ชเรพเลอร์
15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภูมินทร์    จินารักษ์
1. นางสาวยุพเรศ    สงครามศักดิ์
16 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายพันธกานต์    พลายจันทร์
1. นายสุวิทย์    บุญบำเรอ
17 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสุธี    ปรีชาแพทย์
1. นางสาวอารยา    ชนสูงเนิน
18 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธนพงค์    ลัดใหม่
1. นางสาวสินีนาถ    ทาทม
19 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนคร    ทองมูล
1. นายพงศกร    ขุนสูงเนิน
20 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอภิสิทธิ์    แทวกระโทก
1. นายสาธิต    ภักดี
21 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพลเทพ    ชุ่มขุนทด
1. นางสาวสุกัญญา    เหมกระโทก
22 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสหรัถ    เวกสันเทียะ
1. นายพุฒิพงษ์    ทุมนาหาด
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายบวร    แก้วขุนทด
1. นางนิตยา    หงษ์ขุนทด
24 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายกีรติ    ใจกันธิยะ
1. นายวีระพล    กุลกลางดอน
25 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวุฒิพงษ์    บุษราคัม
1. นายกฤษฎิ์    ศรีพูน
26 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพิทยา    ปักนอก
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
27 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวรุฒ    แพนไธสงค์
1. นางอรัญญา    เชื้อประทุม
28 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐพล    ลือนา
1. นายรขต    วรรณศิลปะ
29 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐนันท์    จันทวารีย์
1. นางเยาวลักษณ์    สอนสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................