งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 611
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทภพ    รัตนวิชัย
1. นายชยุต    ธิมาชัย
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเอกสกุล    อ่อนกลาง
1. นางสาวชัญญานุช    วรรณวิจิตร
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐดนัย    อ่วมในเมือง
1. นายพรศักดิ์    ฉุยจอหอ
4 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนทวรรธ    ชัยศิริ
1. นายนภัศกร    ชัยสุรชำนาญกุล
5 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุสรณ์    ดำสนวน
1. นางสาวอรกัญญา    บุญชุมวงศ์
6 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนพัฒน์    ภู่มาก
1. นางสาวณัฎฐานันตร์    ประธาน
7 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอิสระ    อุกกระโทก
1. นายจตุพร    เผ่าทรงพล
8 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายศุภกิจ    ล้วนดี
1. นางสาวพรรณนิภา    ศาสตร์สูงเนิน
9 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายยศพัฒน์    สุมงคล
1. นางสาวสุวิมล    ซื่อสัตย์
10 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภูชิรวัฒน์    แก้วไพฑูรย์
1. นายธนาวัฒน์    โสภา
11 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7
12 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายรัตนกร    จันสูงเนิน
1. นางสาวรัฏชญา    แก้วสุวรรณ
13 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายภูชิต    สีสม
1. นายพิเดช    ลาวัลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................