งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 610
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    รัตนวัน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เพ็ชรพะเนาว์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    ขุดโพธิ์
1. นายรัตนพล    พงษ์พรรษา
2. นางวัฒณา    บุญเทียม
2 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปัทมา    พิศนอก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทองอินทร์
3. เด็กหญิงไหม    สีดาวงศ์
1. นายประมวล    วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา    วุฒิวงศ์งาม
3 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    สาระพันธ์
2. เด็กหญิงปัณฌิตา    นิลมงคล
3. เด็กหญิงฐณิตา    ผันสำโรง
1. นางพรรณอร    โชติประภาพงษ์
2. นางมยุรี    พุทธรักษา
4 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    พันชนะ
2. เด็กหญิงอัญชิสา    ประสาทศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ไชยขุนทด
1. นางสุธิกานต์    สุภัทโรบล
5 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายทินากร    หะขุนทด
2. เด็กหญิงวีร์สุดา    ชาญขุนทด
3. เด็กหญิงอรทัย    ศิลปชัย
1. นายกฤษณะ    คูณขุนทด
2. นางคำนาง    ชาววัลจันทึก
6 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอาภัสรา    แย้มโคกสูง
2. เด็กหญิงกัณฐิชา    ทานอก
3. เด็กหญิงชลธิชา    คำทะเนตร
1. นางกรรณิกา    กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์    นนกระโทก
7 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ศิลากลาง
2. เด็กหญิงศิรประภา    สีดอนเสี่ยว
3. เด็กหญิงชนาภัทร    ประกอบใส
1. นางสาวกรรณิการ์    ภักดีนอก
2. นางสาววารุณี    จงชิดกลาง
8 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกุลสินีรัตน์    หน่างกระโทก
2. เด็กชายเจษฏากร    ทิพนงค์
3. เด็กหญิงสุชาวดี    คำชนะ
1. นายเศวต    สุวรรณสนธ์
9 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวริทธิ์    มุ่งดี
2. เด็กชายณัฐธภูมิ    แก้วฝ่ายนอก
3. เด็กชายธรรณธร    จุนท่าหวัง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาริชาติ    ไตรหัตถทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................