งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 609
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายชโนดม    ทันนา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ผายวัฒน์
3. เด็กหญิงอาทิตยา    กรองมะเริง
1. นางวรรณา    ทิพย์จันทร์
2. นางเสาวลักษณ์    ภู่เจริญ
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรดา    ปั่นเมืองปัก
2. เด็กหญิงชลลดา    ดุงสูงเนิน
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ไชยจักร์
1. นางบุษกร    ยุมิมัย
2. นางสุวรินทร์    ภูพิริยะวงศ์
3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายศดาวุธ    ชิณภักดี
2. เด็กหญิงเกศวารินค์    ชุ่มกลาง
3. เด็กหญิงสุชาดา    สงนอก
1. นางทิฆัมพร    เหล็งนุ้ย
2. นายเกื้อ    สิริการ
4 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุชานรี    อำภาผล
2. เด็กหญิงธนาภรณ์    เมืองเกิด
3. เด็กหญิงมาริสา    สุขพันธ์
1. นางสาวน้ำฝน    ปะพาน
2. นางสาวอุไรวรรณ    ดอกหว่านกลาง
5 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายพีระพัฒน์    พันธ์บัวแพง
2. เด็กหญิงอาทิตยา    นามพุดซา
3. เด็กหญิงจิราวรรณ์    มิสโร
1. นางสาวสุนีรัตน์    ศิริยานนท์
2. นางสุวัฒนา    พึ่งสำโรง
6 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัณฐมณีรัตน์    ยาเทพ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เทียบช่วง
3. เด็กหญิงสิดาพร    พรหมบุตร
1. นายรังสรรค์    สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นางสาวสุมาลี    บุญพามี
7 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปทิตตา    บุญร่วม
2. เด็กหญิงอรัญญา    ลองกระโทก
3. เด็กหญิงวิยะดา    สืบสำราญ
1. นางสาวพัชณียา    หานะพันธ์
2. นางสาวภชสร    เพตาเสน
8 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธาวิน    คำเสนาะ
2. เด็กหญิงภาวินี    ชื่นด่านกลาง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    เสนาพิทักษ์
1. นางบานชื่น    แก้วสง่า
2. นางสาวสุพักตร์    เลยกลาง
9 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐนิกา    วิเศษพันธ์
2. เด็กหญิงทัตพิชา    จิบกระโทก
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ท่ากลาง
1. นางสุธิกานต์    สุภัทโรบล
2. นางสุพรรณี    เกลื่อนกลางดอน
10 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเมทิณี    มานอก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เพียนอก
3. เด็กหญิงสุจิตรา    นามนอก
1. นางกรรณิกา    กุลุพงษ์
2. นางอุบล    แผลงนอก
11 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    รังสิชัยภาส
2. นายธีระนาท    ทำสันเทียะ
3. นายพีรวัฒน์    คมขำ
1. นางกรวรรณ    โภคสวัสดิ์
2. นางกันยารัตน์    เทพจิตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................