งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 607
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิตา    สุนทรปาน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีสังข์
3. เด็กหญิงอมรสิริ    จันทร์เรือง
1. นางบุษกร    ยุมิมัย
2. นางสาววรรณี    กรรณทิพย์สกุล
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรวิสรา    กลมค้างพูล
2. เด็กหญิงอนุชธิดา    อ่อนหวาน
3. เด็กหญิงดรุณี    ทรงจอหอ
1. นางทิฆัมพร    เหล็งนุ้ย
2. นางสาวนภาพร    ช่วยโพธิ์กลาง
3 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกนจิรา    คนองมาตย์
2. เด็กหญิงปลื้ม    ไวสันเทียะ
3. เด็กหญิงปภาวี    แท่นทอง
1. นางสาวพรรณิกา    แคนชัย
2. นางยุวธิดา    พิมพ์ภักดี
4 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    แนบผักแว่น
2. เด็กหญิงช่อฟ้า    คำผักแว่น
3. เด็กหญิงนัฐนิชา    ตรงซื่อ
1. นายชวนคิด    ทิศกระโทก
2. นางสมบูรณ์    กมขุนทด
5 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงนัฐกมล    ตันประคองสุข
1. นางภิญญาภรณ์    วิเวกวิน
2. นางละเอียด    พงษ์ภักดี
6 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรนิภา    ช่วยจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ขวัญมา
3. เด็กหญิงไหม    สีดาวงศ์
1. นางสาวเขมณัฏฐ์    กอสมานชัยกิจ
2. นางโชติญา    วุฒิวงศ์งาม
7 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพงศธร    เร่งร้อน
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ภักดีนอก
3. เด็กหญิงปานตะวัน    ภูธร
1. นางสาวชัญชวัลย    วังพรม
2. นางสาวภัสสร    แสงวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................