งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 606
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอลินญารัตน์    การนอก
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์    สายแวว
3. เด็กหญิงเกศอักษร    โนนชัย
1. นางสาวปนัดดา    ไพรวิจิตร
2. นางสุปราณี    นิระภัย
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระเนศ    เพชรก้อน
2. เด็กชายจิรายุส    แม้นสุวรรณ์
3. เด็กชายทนงศักดิ์    ปลั่งกลาง
1. นายปราโมทธ์    กุลสุทธิไชย
2. นางศรีรัตน์    กิจวรรณ
3 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนุชรี    ยศกลาง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา    จอนโพธิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา    เพียรงูเหลือม
1. นางยุวดี    คงสัตย์
2. นายรัตนพล    พงษ์พรรษา
4 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    เสือสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    สมบูรณ์นอก
3. เด็กหญิงพรรณศิริ    พึ่งงาม
1. นางพรทิพย์    ทาสี
2. นางสาววาสนา    เที่ยงสันเทียะ
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนีดา    เพชรราม
2. เด็กหญิงสุพิชญ์นันท์    เชื้อดี
3. เด็กหญิงสุรัตนา    ทองกลาง
1. นายนเรศ    ภูมิแสน
2. นางสาวสมศรี    เจริญสุข
6 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    ปุคริต
2. เด็กหญิงปัทมา    นวนกระโทก
3. เด็กหญิงเสาวภาคย์    มะโนธรรม
1. นายมนัส    วรสีหะ
7 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    เกียงสี
2. เด็กหญิงวริศรา    ศรีใส
3. เด็กหญิงทิตย์ติญา    บุญเชิด
1. นางยุวธิดา    พิมพ์ภักดี
2. นางสาววริษฐา    สีม่วงงาม
8 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิรมล    ขยันยิ่ง
2. เด็กหญิงกุลธิดา    แท้ไธสง
3. เด็กหญิงศุภิสรา    แก้วกูล
1. นายเสกสันต์    แซมกระโทก
9 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ปูพบุญ
2. เด็กหญิงอริสรา    พรหนองแสน
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    หมึกไธสง
1. นางสาวจุฑารัตน์    เหมือนวาจา
2. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล    มณีเนตร
10 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุชา    พลไธสง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สิทธิ์เสือ
3. เด็กหญิงวรัญญา    คงประโคน
1. นายวีระพงษ์    ธูปบูชา
2. นางสาวศศิยาพัชร    สังข์สุขวิรัตน์
11 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสมฤดี    มีพวงผล
2. เด็กชายมนตรี    เอบประโคน
3. เด็กหญิงชญาดา    ธรรมธร
1. นายชวนคิด    ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์    นุชสาย
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์    อำมาตย์ไทย
2. เด็กหญิงสิริฎา    ช่างยันต์
3. เด็กหญิงสุกัญญา    หาสุข
1. นายพรพัฒน์    ภักดิ์โพธิ์
13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    ปั้นหยาทอง
2. เด็กหญิงนพมาศ    เที่ยงกระโทก
3. เด็กหญิงอรุณี    กาวกระโทก
1. นายสุทธิพงษ์    สุกใส
2. นางเกียรติสุดา    บำรุงศิลป์
14 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเจนริรา    ทองครบุรี
2. เด็กชายอนุวัตน์    ใยตะขบ
3. เด็กชายณัฐพงศ์    เรืองยง
1. นางสาวนงนุช    พรหมภักดิ์
2. นางสาวอุมาพร    ยอดเพชร
15 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พันธ์สำโรง
2. เด็กชายธนกร    ศรีวิเศษ
3. เด็กชายวีรภัทร    วิลัย
1. นายประยง    กำประโคน
2. นางสาวสุนทรี    หมั่นวาจา
16 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยะนันต์    จันทกุล
2. เด็กชายจักรพันธ์    มั่งกิ่ง
3. เด็กชายทวีชัย    ฉาบกิ่ง
1. นางสาวกัญญารัตน์    นิตยวัน
2. นายชัชวาล    เลิศตะคุ
17 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยาณี    งาตะคุ
2. เด็กหญิงนฤมล    วงษ์ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงสุภาวดี    สลอดตะคุ
1. นางกานต์ธีรา    พูนผล
2. นางสาววรวลัญช์    ตรีอาภรณ์วงศ์
18 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงระพีพร    พรมประเสริฐ
2. เด็กหญิงอาทิติยา    ทศพร
3. เด็กหญิงปภาดา    วงษ์มั่น
1. นายวิชิต    โสสีสุข
2. นายสมเกียรติ    โภคสมบัติ
19 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    พรมบุตร
2. เด็กหญิงพัชราภา    พรมบุตร
3. เด็กหญิงนฤพร    เลือดกระโทก
1. นางดาราพันธ์​    ภูศรี
2. นางสาวน้ำฝน    ยามกระโทก
20 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพณิตา    แชกระโทก
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    อาบครบุรี
3. เด็กชายพงศ์พัฒน์    หมอกครบุรี
1. นายธีรพร    เดชะเวทย์วิเศษ
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัลยา    พิ่งดวงประทีป
2. เด็กหญิงเพชรลดา    ศรีวรกุลวงศ์
3. เด็กหญิงเบญญาทิพย์    เฮงอรุณประสาร
1. นางสาวอณัฐภิชา    เสงี่ยมศรี
2. นางสาวอรุนี    ระลึกมูล
22 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงญาตาวี    ทองสุข
2. เด็กหญิงธัญญาณัฐ    เกิดมนตรี
3. เด็กหญิงสาวิมล    กลิ่นศรีสุข
1. นางพรศิริ    พรรัตน์
2. นางสาวสิเรมอร    ทองสมนึก
23 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายศุภศิลป์    ชัยสูงเนิน
2. เด็กหญิงปาริดา    เฮ้าจันทึก
3. เด็กหญิงอรไพลิน    เพ้ยจันทึก
1. นางอารีย์    รมรัตน์
2. นางเรวดี    วัฒนปาณี
24 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภานุดา    สิงห์จันทึก
2. เด็กหญิงอนุธิดา    อยู่สันเทียะ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    สุขล้วน
1. นายจำเริญ    วรหิน
2. นายถาวร    มุ่งหมายผล
25 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดอนสีดา
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    คตทะมาต
3. เด็กหญิงอภิญญา    แพบขุนทด
1. นางฤาชุตา    แก้วพลายงาม
2. นายเอกลักษณ์    ทองดีนอก
26 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐพล    อินทร์จำนงค์
2. เด็กชายภูชิชย์    ธีรวัฒนะกิตติ
3. เด็กชายภานุรุจ    กลึงกลางดอน
1. นางสาวภุมรินทร์    ชมสันเทียะ
27 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมาติกา    เพิ่มลำ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    พลอยขุนทด
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    งิมขุนทด
1. นายบรรลือศักดิ์    มณีรัตน์
2. นางอังคณา    สังขมณี
28 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปริศรา    ปะวะโข
2. เด็กหญิงปิยะดา    ชัยบัณฑิตกุล
3. เด็กหญิงฐิติมา    สิมพราช
1. นายเกศว์โกมล    ราชวงศ์
2. นายเกศว์โกมล    ราชวงศ์
29 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปภัสสร    แป้นกลาง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ    ปานนอก
3. เด็กหญิงหยาดฝน    นิตย์ภักดี
1. นายณัฐภรณ์    แพงศรี
30 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพีระพงษ์    จันประทัด
2. เด็กชายธนากร    เวชสุวรรณ
3. เด็กชายจิรายุทธ    สุพรรณ
1. นางวนิดา    จำปามูล
31 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศิรภัสสร    บรรจง
2. นางสาวกนกอร    ประทุมวิง
3. นางสาวณัฐชยา    จุตะโน
1. นายมีชัย    ศรีกำพล
2. นายอรรถพล    สืบสม
32 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกนกพร    ม่วงพิมาย
2. เด็กหญิงอัยรัตน์    ชำนาญนา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ยิ่งพิมาย
1. นายณัฐวุฒิ    อารมณ์เพียร
2. นางสาวสายพิณ    ทอนสูงเนิน
33 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    ช่อกลาง
2. เด็กชายศิริศักดิ์    แซ่อึง
3. เด็กหญิงสุพรรณพร    โหมนอก
1. นายธีระพันธุ์    วงค์ธนา
2. นายเพทาย    ดีรบรัมย์
34 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนวนันท์    โยลุง
2. เด็กหญิงณัฐชา    นครชัย
3. เด็กหญิงจีรวรรณ    จันทีนอก
1. นางสาวนงเยาว์    ศรีคันธรักษ์
2. นายสมเชาว์    แพเอี่ยมทรัพย์
35 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    แก้วนอก
2. เด็กชายอนุชิต    ไชยแสง
1. นายสมหมาย    อัลมาตย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................