งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 605
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุวีรยา    พิพัฒรัตน
2. เด็กหญิงปริชญา    ทองเปี่ยม
3. เด็กหญิงปัทมาวรรณ    ภาโส
1. นางสาววิไลวรรณ    สาระมู
2. นางสาวสุนิตตา    โกศัย
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนกนันท์    ผดุงศิลปะ
2. เด็กหญิงภัคธีมา    ทรงชัยสงวน
3. เด็กหญิงปณิตา    ซังจอหอ
1. นางจิตรา    ความเพียร
2. นางภัสสิริฤทัย    แน่นอุดร
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปฐมพร    ชาวสวน
2. เด็กหญิงพรรัชนี    ชำนาญ
3. เด็กหญิงอิสริยา    บุญภักดี
1. นางศรัญญาพร    ตุ่นกลาง
2. นางสาวสิตาพัชร์    คณาพันธ์ฑีรากุล
4 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพล    แก้วคำหอม
2. เด็กชายพีรพัฒน์    แหมไธสง
3. เด็กชายปัณณทัต    เรืองบุญกรุด
1. นางจุรีพร    แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร    เกียงสี
5 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุจินดา    จันมา
2. เด็กหญิงกัลยกร    คำประคอง
3. เด็กหญิงธนพร    ปลัดอื่มพะเนาว์
1. นางชวนคิด    ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์    นุชสาย
6 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนนธกร    มุขกระโทก
2. เด็กหญิงเจนจิรา    ถี่กระโทก
3. เด็กหญิงวรกานต์    เนียมสำโรง
1. นางสาวกฤติยาภรณ์    เขียนสุวรรณ
2. นางธิติมา    โพธิ์รัศมี
7 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิชัย    บุญจันทึก
2. เด็กหญิงภาศินี    ฉิพิมาย
3. เด็กหญิงอภิญญา    ก้อนสูงเนิน
1. นางสาวนงนุช    พรหมภักดิ์
2. นางสาวอุมาพร    ยอดเพชร
8 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    มงคลรุ่งอรุณ
2. เด็กหญิงธัญพิมล    ต่ำกลาง
3. เด็กหญิงวรรณพร    กุลทิพย์
1. นายรังสรรค์    สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นางสาวสุมาลี    บูญพามี
9 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    คุณวงค์
2. เด็กหญิงอภิณพงศ์    หงษ์เงินแดง
3. เด็กชายตะวันชิด    สมบัติ
1. นางรัชภร    สุขเพ็ง
2. นางอารีย์    แขกสูงเนิน
10 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอดิศักดิ์    พันจันทึก
2. เด็กชายพีรพัฒน์    หลักคำ
3. เด็กชายธีรภัทร    ชะนิดใหม่
1. นายนฤพนธ์    ดีพันธ์
2. นายนาวิน    ศรฤทธิ์
11 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนฤเนตร    อัตคงหาร
2. เด็กชายมโนปกรณ์    ใจสบาย
3. เด็กชายณัฐชา    จิบกระโทก
1. นางสาวนิภารัตน์    ไวขุนทด
2. นายพุทธิพงษ์    ดอกสันเทียะ
12 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    น้อยประถม
2. เด็กหญิงฐีดาภา    ดอกสันเทียะ
3. เด็กหญิงอจิรา    เทียมทัด
1. นางปิยรัตน์    จำปาเทศ
2. นางสาววิภาวรรณ    หยัดผู้ดี
13 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    หาญณรงค์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    พุ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงชลชนก    สุ่มมาตร
1. นางสาวภัทรี    ชั้นกลาง
2. นางสุภรัตน์    ศรีบุณยมาลา
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศศิธร    สวยกลาง
2. นางสาวนิตยา    ทำขุรู
3. นางสาวชาลิสา    สุ่มแสง
1. นางจริยา    สุมินทนะ
2. นางสาวพรสวัสดิ์    ผัดโพธิ์
15 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    สิทธิสัทธะ
2. เด็กหญิงรวิสรา    ต่อชีวี
3. เด็กหญิงผกายวรรณ    มอญไธสง
1. นางขณิชท์    ศรีวัชรกุล
2. นางทิพวรรณ    เสตะพยัคฆ์
16 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงภคอร    ทับทิม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    แซ่อัง
3. เด็กชายสันติพงศ์    ภูกองไชย
1. นายภาณุวัฒน์    เผยฤทัย
2. นางสาวสุมามาลย์    ทะวาปี
17 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร    บุญถึง
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กหญิงจันจิรา    ปินะกาสา
1. นางปวีณา    ฉิมกลาง
2. นางเตือนจิตต์    พัฒนตรีคุปต์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................