งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 604
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรชัย    รัตนวิชัย
2. เด็กหญิงสุรภา    เมฆเสือ
3. เด็กหญิงพัชราภา    ผิวทอง
4. เด็กหญิงอรสินี    พิมพ์มาตย์
5. เด็กหญิงนิลาวัลย์    เฟื่องบุญ
6. เด็กหญิงจุธาทิพย์    สิงห์มาต
1. นายสุรศักดิ์    ทองศรีมะดัน
2. นางสาวอัปสรศรี    พูลเรือง
3. นายเอกรินทร์    บุตรอินทร์
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรตา    ธนาอัครโสภณ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    เหมือนเสมียน
3. เด็กหญิงเชาวนี    อมรวุฒิพงศ์
4. เด็กหญิงจิรามณี    นิมิตร
5. เด็กหญิงพิชามญชุ์    จันทอุทัย
6. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สงสันเทียะ
1. นางสาวปาริฉัตร    จูงกลาง
2. นางสาววรรณี    กรรณทิพย์สกุล
3 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเขมชาติ    เรืองจอหอ
2. เด็กชายสฤษฏ์เกียรติ    นานกลาง
3. เด็กหญิงทิพย์จุฑา    ญาติโพธิ์
4. เด็กหญิงสุพิมผกามาศ    ภาระกุล
5. เด็กหญิงวันวิสา    ชมกลาง
6. เด็กชายศศิพงศ์    ลี้ไพร
1. นางสาวน้ำฝน    ปะพาน
2. นางปัญญา    ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวศรีไสล    ไพลขุนทด
4 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แฝงด่านกลาง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    จักรแก้ว
3. เด็กชายกมล    ฤทธิ์สันเทียะ
4. เด็กหญิงภูสุดา    จินดาบริสุทธิ์
5. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์    จำปา
6. เด็กหญิงอติกานต์    วงชมภู
1. นางกาญจนธัช    สวัสดี
2. นายพจน์มงคล    ผาดรุ่งเรือง
3. นางเกศสุดา    บุญฤทธิ์
5 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    อะโน
2. เด็กหญิงชลธิชา    ถาวร
3. เด็กหญิงยุวธิดา    พรมหมลิ
4. เด็กหญิงสุจิตรา    ชาชิต
5. เด็กหญิงนิรัชพร    สระทองหลาง
6. เด็กชายสิทธิพร    เลียนอย่าง
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
2. นางสาวรำไพ    พกกลาง
3. นางอุทัย    วงณรา
6 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจอมขวัญ    ขันโท
2. เด็กหญิงสุชาดา    ปิ่นกลาง
3. เด็กหญิงดวงฤทัย    ปิ่นกลาง
4. เด็กหญิงน้ำฝน    คลังพิมาย
5. เด็กหญิงอภินันท์    ตันกระโทก
6. เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์    บุญทา
1. นางสาวทัศนียภรณ์    ชินวงศ์
2. นางมณธิชา    แสนพิมพ์
3. นางสาวศศิยาพัชร    สังข์สุขวิรัตน์
7 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงรินลดา    บุญลาม
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีลาพรม
3. เด็กหญิงศิริโสภา    แก้วพิกุล
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    แก้วพันใน
5. เด็กหญิงรินรดา    บุตรศรี
6. เด็กหญิงนวรัตน์    พาสันต์
1. นางสาวสุวิชา    แก้วบุญพะเนา
2. นางสาวอาภาภรณ์    จิตรประพันธ์
3. นางสาวเขมิกา    ทันไธสง
8 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิรภัทร    ทองสุ
2. เด็กหญิงสุเชาวดี    แช่มช้อย
3. เด็กหญิงมันฑนา    ต่วนกระโทก
4. เด็กหญิงกุลจิรา    แซ่กลาง
5. เด็กชายภาคิน    โจทย์ครบุรี
6. เด็กหญิงปุณยาพร    คามรักษ์
1. นางธันยชนก    แก้วอำไพ
2. นางอรุนณี    กินกิ่ง
9 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัญชนา    ฟากวิลัย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    อภิรพงศ์
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    แปสันเทียะ
4. เด็กหญิงภูษณิศา    วุฒิวิชญานันท์
5. เด็กหญิงปิ่นมณี    อินทัพ
6. เด็กหญิงพัณณกร    ลิขุนทด
1. นางสาวจตุพร    ดีขุนทด
2. นางสาวยุพา    งามขุนทด
3. นางอังคณา    สังขมณี
10 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    สิงหามาตร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    อาถนาทิพย์
3. เด็กหญิงพัชรพร    อาจปรุ
4. เด็กหญิงจิราพร    มุ่งพันกลาง
5. เด็กชายคิมหัน    ศิริคำ
6. เด็กชายขจรเกียรติ    ติ้นชัยภูมิ
1. นางสาวปณิตา    แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี    หลายทวีวัฒน์
11 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปวีณา    วงศ์อำมาตร
2. เด็กหญิงธารทิพย์    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงปานภาพ    สอนนอก
4. เด็กหญิงอเชตยา    ศรีไพศาล
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    นามเมืองปัก
6. เด็กหญิงสุธาสินี    กองแก้ว
1. นางทัศนีย์    วาทีรชตะ
2. นางปารมี    ภูบังเดือน
12 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิดาภา    จันทมุลตรี
2. เด็กหญิงมาริสา    พงษ์พันนา
3. เด็กหญิงพิมยดา    พรมจันทร์
4. เด็กหญิงวัชราพันธ์    กองเกิด
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    วงษ์งอ
6. เด็กหญิงอรัญญา    ศรีปัญญา
1. นางสาวฆณภัส    ชีใหม่
13 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวัชรพล    พะนะเสน
2. นายอภิชน    สังฆวรรณา
3. นายนรินทร    ไปแดน
4. นายนครินทร์    กังขรนอก
5. เด็กชายนครินทร์    ใกล้สุข
6. นายภุทธินันท์    ยอดสุดศรี
1. พระประวัติ    กันตสีโล
2. นางสาวศิรินภา    ฝาไธสง
3. พระสุพัฒน์    ปิยภาณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................