งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 603
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเมริน    ทดสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    เข็มชูยิ่ง
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    นามสุนย์
1. นายณธายุ    ตีบจันทร์
2. นางสาวสุรีรัตน์    กรองกระโทก
2 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิชิตชัย    ยงไธสง
2. เด็กชายพงศกร    ตากกระโทก
3. เด็กชายวิทวัส    ภูมินา
1. นางสาวศรัญญา    พะนุมรัมย์
2. นางอุทัย    วงณรา
3 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงประกายกานต์    ด่านกระโทก
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    บุญคง
3. เด็กหญิงบุษญา    กาจกระโทก
1. นางชวนคิด    ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์    นุชสาย
4 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสถาพร    สิทธินอก
2. เด็กชายอนุชา    อาบสุวรรณ
3. เด็กชายณัฎฐา    แสงกระจ่าง
1. นายประจักษ์    แสนพินิจ
5 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิดาพร    พลหาญ
2. เด็กหญิงเปรมฤดี    หอมแสง
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    คล้ายโพธิ์ทอง
1. นายศักดิ์สิทธิ์    ดำพะธิก
2. นางอุบลรัตนา    มหาวัฒนปรีชา
6 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอัญชิสา    ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กชายศุภกิจ    ปอสูงเนิน
3. เด็กหญิงพชรพร    โสภาคย์
1. นางสาวกัญจน์รัศม์    ถาวจัตุรัส
2. นางสาวสุภาภรณ์    แสนตระกูล
7 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงคคนางค์    วงษ์สีดา
2. เด็กหญิงรพีภัทร    แพวขุนทด
3. เด็กหญิงอมราวดี    ปัดถามา
1. นางสาวจีรพรรณ    สีเมฆ
8 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิภาดา    เลิศขุนทด
2. เด็กหญิงพจมาน    ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กหญิงวรัมพร    บรรเทา
1. นายอาทิตย์    ไกวัลเกศบุศย์
2. นายเกษม    มิกขุนทด
9 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงศิวะพร    เจนไธสง
2. เด็กหญิงประภาพรรณ    ราชบัวโฮม
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ประจิตร
1. นางทัศนีย์    วาทีรชตะ
2. นางปารมี    ภูบังเดือน
10 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจิราภา    อุตะมะ
2. เด็กหญิงธนัญญา    แคนครอง
3. เด็กหญิงกีรติ    พลรู้
1. นายสุรศักดิ์    ทัพธมาตร
2. นางเกสร    ทองพรมราช
11 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวิลาพร    แก้วนิล
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    โพธิ์ศรีดี
3. เด็กชายพีรกานต์    พรมจักร
1. นางณสุดา    กฤตเที่ยงกล้า
12 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศราวุฒิ    ทองดีนอก
2. เด็กชายจตุพล    ต้นกัลยา
3. เด็กชายจักรพงษ์    ทองดีนอก
1. นางสาวพรนภา    สงนอก
2. นายเกรียงศักดิ์    มูลศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................