งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 602
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนิติพงษ์    เข็มสุวรรณ์
2. เด็กชายวรากร    ท่วมกระโทก
3. เด็กชายณัฐชัย    บึงราษฏร
1. นายสมภพ    สมดี
2. นายอาคม    ราชภักดี
2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสถิตย์    อิตเสะ
2. เด็กชายเกรียงไกร    ทรวงโพธิ์
3. เด็กชายนพดล    ใจเปี่ยม
1. นายพจน์มงคล    ผาดรุ่งเรือง
2. นางสาวลัดดาวัลย์    กุลนา
3 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนราวิชญ์    อึ่งสูงเนิน
2. เด็กชายคมกฤษ    กล่อมไธสง
3. เด็กชายณัฐภัทร    ข่ายกระโทก
1. นางจุรีพร    แซงรัมย์
2. นางสาวศิริพร    เกียงสี
4 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ศรีทอง
2. เด็กชายนพดล    ด่านสันเทียะ
3. เด็กชายธนาการต์    พินิจชัย
1. นายพงษ์ศักดิ์    ขวัญมา
2. นายวีระพงษ์    ธูปบูชา
5 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    ต่อมกระโทก
2. เด็กชายณัฐพงษ์    หิริโอนาถา
3. เด็กชายบุญฤทธิ์    เทพังเทียม
1. นางชวนคิด    ทิศกระโทก
2. นายนิวัฒน์    นุชสาย
6 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพงษ์    รักภักดี
2. เด็กชายธนวัฒน์    วิชาเกวียน
3. เด็กชายรพีภัทร    สุกัน
1. นางสาวจุฬาภรณ์    ทนุศิริกุล
2. นางพิศมัย    บุญซำ
7 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธัญสิริ    ธีระวัฒนา
2. เด็กชายจิรศักดิ์    เอมจรรยากุล
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    ไตรยราช
1. นางสาวนิตยา    มีปิยะเลิศ
2. นางสาวยุวลักษณ์    รัตนา
8 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสมเดช    เชิดกลาง
2. เด็กชายปรัชญา    สิทธิโภชน์
3. เด็กหญิงปริษา    เยาว์สูงเนิน
1. นางขนิษฐา    เทียมครบุรี
2. นายชุมพล    เทียมครบุรี
9 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายทินกร    กาญจนารี
2. เด็กชายอานนท์    ดีรบรัมย์
3. เด็กชายพสุเทพ    แก้วใหม่
1. นายรังสรรค์    สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
2. นายสำราญ    แทนคำ
10 โรงเรียนกฤษณาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิลาสินี    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงกิติมา    กอสันเทียะ
3. เด็กหญิงภัคจิรา    พรมดี
1. นายจำเริญ    วรหิน
2. นางสาวดวงเดือน    วิริยะ
11 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายบุญอภิวัฒน์    ใยจันอัด
2. เด็กชายสมเกียรติ    พิมพ์กลาง
3. เด็กชายณัฐธนภัท    เชาว์วันกลาง
1. นายชาญชัย    พิงขุนทด
2. นายพล    แอบจันอัด
12 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเจริญ    หะขุนทด
2. เด็กชายศักดิ์รินทร์    ทวนขุนทด
3. เด็กชายพิทยาคม    โมงขุนทด
1. นายสิริวัฒน์    จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์    ชุมสันเทียะ
13 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศิวพล    เพชรสุริยา
2. เด็กชายบัณฑิต    อือนอก
3. เด็กชายอนุวัฒน์    แช่มช้อย
1. นายจักรกฤษ    ถนอมขวัญ
2. นายประดับ    ศิริปัญญา
14 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายโชติชัย    ไกรอ่ำ
2. เด็กชายกรวิชญ์    แก้วขันตี
3. นายวิริยะ    บำรุงกลาง
1. นายสมพร    สาโพนทัน
2. นายอดุลย์    โสดาดี
15 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมาลิณี    ศรีสถาพร
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์    วงค์หาจักร์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สวัสดิ์มงคล
1. นายเศวต    สุวรรณสนธ์
16 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ประกอบผล
2. เด็กชายดนุเดช    มวยเก่ง
3. เด็กชายอภิวัฒน์    รวยสูงเนิน
1. นางสาวจารุภา    สังข์สระน้อย
17 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพิษณุ    แป้นทอง
2. เด็กชายณัฐนันท์    ปั่นมะเริง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์    ประดิษฐ์จา
1. นางสาวชีวรัตน์    ช่ำชอง
2. นางสาวอาจารี    เมี้ยนกลาง
18 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    พสุรัตน์
2. เด็กหญิงฐิดาภา    ทานะคุณ
3. เด็กหญิงรัตชนีกร    เพราะแก้ว
1. นางศรินรัตน์    ขานพิมาย
19 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณราวุฒิ    สระใครเสน
2. เด็กชายรพีภัทร    พันตะพจน์
3. เด็กชายพีรพัฒน์    มุ่งแฝงกลาง
1. นายพงศิรินทร์    เครื่องกลาง
2. นายวิทยา    อะเพื่อนรัมย์
20 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสุธินันท์    สันโดด
2. เด็กชายสังวรณ์    อยู่โยธา
3. เด็กชายศุภณัฐ    แก้วกล่อม
1. พระประวัติ    กันตสีโล
2. พระสุพัฒน์    ปิยภาณี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................