งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายชนะพล    ปณชัยพงศ์
2. นางสาวธนภรณ์    พนากุลพิพัฒน์
3. นางสาวอเดอลีน    วง
1. นายจักรกฤษณ์    สัตตานุสรณ์
2. นางสาวศุภนัฐ    ธัมมวราภรณ์
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญลักษณ์    วิทยอนันต์
2. นายวรวุฒิ    ยิยะไทธาดา
3. นางสาวธิญาดา    เรียมริมมะดัน
1. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
2. นางเพียงพร    จินดามาตย์
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนายนพพร    เตี้ยจัตุรัส
2. นายนราพิพัฒน์    กำสมุทร
3. นางสาวนิภาพรรณ    ชูพุดซา
1. นางลัคนา    นพรัตน์
2. นายศรัณย์    ขอย้ายกลาง
4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสาธิต    ใจงูเหลือม
2. นายนฤนาท    เตียนพลกรัง
3. นายยุทธศักดิ์    กกสันเทียะ
1. นายพีรสิทธิ์    ดวงแก้ว
2. นางสุกัญญา    เกียรติเกาะ
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุรยุทธ    ปทุมพร
2. นายนิภัทร์พล    ปานอริยะนันท์
3. นายชิติพัฒน์    คงวัฒนะ
1. นางบังอร    แก้วพะเนาว์
2. นางสาวสุนีย์    นิ่มกลาง
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเกียรติศักดิ์    แดงสว่าง
2. นายคุณากร    โคตรสงคราม
3. นายภวิศ    ศิลาไศลโศภิษฐ์
1. นายบุญร่วม    รานอก
2. นางสนิท    เอ็นดู
7 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธีรภัทร์    ขอเชิดกลาง
2. นายธนโชติ    จันทร์ชู
3. นายภูริทัต    ยารัมย์
1. นางสาวชื่นกมล    อ้วนสูงเนิน
2. นายศักดิ์หิรัญ    จันทร์แก้ว
8 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชัชวาล    เหขุนทด
2. นายพิทักษ์พงษ์    พรมงูเหลือม
3. นายวิสิษฐ    ดวดกระโทก
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
9 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายชลิต    ปะวะกา
2. นายยสินทร    พิมพา
3. นายสิทธิกร    บัวพันธ์
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
2. นางสาวอรทัย    อุปสาร
10 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกานติมา    ตั้นฮง
2. นางสาวเกตน์นิภา    เหล็กพรม
3. นางสาวรัชนีกร    สังข์สาลี
1. นางปาริชาติ    ปร๋อกระโทก
2. นายอุทัย    เหตุผล
11 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนพเก้า    แก้วโพธิ์กลาง
2. นางสาวศศิกานต์    ปฏิพันโด
3. นายพีรศิลป์    เต็มรัมย์
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
12 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปัณฑิตา    บูรพิน
2. นางสาวสุธาสินี    บัวศรีแก้ว
3. นางสาวอันยารักษ์    หินเหล็ก
1. สิบเอกวรพงศ์    จันทร์สนิทศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนพสรณ์    พึ่งแก้ว
2. นายสิทธิพล    พันธ์สระน้อย
3. นายคีตกวี    พาลาด
1. นายนาวา    โขนกระโทก
14 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวกชกร    สุไสยา
2. นางสาวสุจินดา    วังสัน
3. นางสาวสุวรรณี    จงเจนกลาง
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
2. นายวรายุทธ    บุญวงค์
15 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวันชัย    มูลกระโทก
2. นายกีรติ    ชั่งพรม
3. นางสาววิจิตรา    คงชุ่มชื่น
1. นายณัฐพล    อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา    มณีเพ็ชร
16 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายชิตฌาน    ปุลาสะโต
2. นายธนกร    หริ่งกระโทก
3. นายวิทวัส    ศิริวัฒน์
1. นายวีระยุทธ    เพชรประไพ
2. นายอุเทน    มุ่งยนต์กลาง
17 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายวรากร    ไหว้พรหม
2. นายธนปาน    โยกระโทก
3. นายธีรภัทร    เวินเสียง
1. นายศิริวัฒน์    ใหญ่กระโทก
2. นางสาวสิริลักษณ์    บุญลาด
18 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายสุรเดช    จันทร์สำโรง
2. นายอัษฎาวุธ    ยศสูงเนิน
3. นายทิวากร    บอนสันเทียะ
1. นายประเสริฐ    กลอนครบุรี
19 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวบัณฑิตา    สบายวงษ์
2. นางสาวสุภาภรณ์    ช่ำชอง
3. นางสาวขนิษฐา    เทียนแอม
1. นายสนิท    มณีรัตน์
2. นายสมพงษ์    สิงแก้ว
20 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายธัชพล    เปรมศรี
2. นายชินวัตร    คำทอง
3. นายชินดนัย    ชนะอุดม
1. นายธวัชชัย    ศิริการ
2. นางสาวสุริสา    ผูกพันธ์
21 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชยุต    อินทร์สาลี
2. นายภาคภูมิ    นวมขุนทด
3. นายอนุสรณ์    โหมกจันทึก
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์ุ
2. นางวลาสินี    จิตต์น้อม
22 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนภัสสร    เอกกลาง
2. นายชยุต    ศรีแก้ว
3. นายวรภพ    มีเค้า
1. นายประสิทธิ์    ขอผลกลาง
2. นายรวิช    สงนอก
23 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายวิทยา    การถาง
2. นางสาวรัชนียา    เศวตสกุล
3. นางสาวรัชฎาภรณ์    อบมาลี
1. นายอโนชา    ประวันนา
24 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายคมกริช    สมศรีงาม
2. นายยุทธจักร    เมืองศรี
3. นายวัชระ    สาโคตร
1. นายวิษณุ    นวลใหม่
2. นายเกรียงเดช    จันคำ
25 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐพงศ์อิศรา    เวลาดี
2. นายธีรเดช    ทาวัน
3. นายรชนนท์    ศรีวิชา
1. นางสาวศศิธร    นพรัตน์
2. นายสมบัติ    จันทร์ตรี
26 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอัครพล    นาคนอก
2. นายพิทักษ์    นาสาลี
3. นายณัฐพงศ์    ทองทัศนีย์พร
1. นายชำนาญ    นาคนอก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................