งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ช่างปลูก
2. เด็กหญิงรัชต์ระพี    เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงปาริชัชชา    ธีราณุพัฒนา
1. นายจักรกฤษณ์    สัตตานุสรณ์
2. นางสาวศุภนัฐ    ธัมมวราภรณ์
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายแสนภูมิ    ทองไทย
2. เด็กชายสิทธิพร    พรหมวิจารณ์
3. เด็กชายภูริพัฒน์    หิปะนิล
1. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
2. นางเพียงพร    จินดามาตย์
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาดา    แซ่ชือ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู    โงสันเทียะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา    ปานทอง
1. นางลัคนา    นพรัตน์
2. นายศรัณย์    ขอย้ายกลาง
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทพัทธ์    นาแก้ว
2. เด็กชายธรากร    พุทธซ้อน
3. เด็กชายทองพิทักษ์    ทองแก้วจันทร์
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
5 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงมาลา
2. เด็กหญิงปัณณวัฒน์    ใยสาลี
3. เด็กชายธีรภัทร    นาคแท้
1. นายธนากร    ถอนโพธิ์
2. นายศักดิ์หิรัญ    จันทร์แก้ว
6 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายลัทธพล    ธรรมงาม
2. เด็กชายลัทธพรรณ    ธรรมงาม
3. เด็กหญิงณัฐนิชา    หาริคุณ
1. นางสาววริษฐา    สีม่วงงาม
2. นายเดชพิสิทธิ์    ภู่มาก
7 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอรรถพล    โยคะโส
2. เด็กชายนรภัทร    บุตรศรีภูมิ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไผ่ตง
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
2. นางสาวอรทัย    อุปสาร
8 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แสงสนั่น
2. เด็กหญิงปิยธิดา    ทวินันท์
3. เด็กหญิงศิรินดา    ภูมิมาสูงเนิน
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
9 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายประวิทย์    คูณหัวโทน
2. เด็กชายปาณรวัฐ    ชัยศาล
3. เด็กชายรพีภัทร    มนตรีชัย
1. สิบเอกวรพงศ์    จันทร์สนิทศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    ชายกลาง
2. เด็กหญิงภวพร    สุขมากสิน
3. เด็กหญิงฐษณวรรณ    โพธิ์ปานพะเนา
1. นายนาวา    โขนกระโทก
11 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิ่นเพชร    แสนสวัสดิ์
2. เด็กชายภานุพงษ์    บัวระภา
3. เด็กชายจิรภัทร    แพงกิ่ง
1. นายณัฐพล    อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา    มณีเพ็ชร
12 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนัช    เรือนเพชร
2. เด็กหญิงเกวลิน    ทองวิจิตร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    พรมขุนทอง
1. นางสาววิภาพร    มีมาก
2. นายวีระยุทธ    เพชรประไพ
13 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญวศา    พิพัฒนสกุลวงศ์
2. เด็กชายรัตนตรัย    สีทอง
3. เด็กชายณัฏฐพล    ยอดจะบก
1. นายสนิท    มณีรัตน์
14 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายวายุ    นิวรรัมย์
2. เด็กชายขุนพล    ถาจันทึก
3. เด็กชายตะวัน    รักธัญการ
1. นางสาวนิลนาฏ    ซาเสน
2. นางสาวสุริสา    ผูกพันธ์
15 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    คำภิบาล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุทธิไชยา
3. เด็กชายศิวกร    เพชร์เกษม
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์
2. นางวิลาสินี    จิตต์น้อม
16 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนกร    บุญทอง
2. เด็กหญิงชุติมา    อ้นสันเทียะ
3. เด็กชายวุฒิชัย    ไชยภา
1. นางณัฐกานต์    ทองมาก
2. นายโอภาส    พูดขุนทด
17 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอัมรินทร์    ชมชื่น
2. เด็กชายสรยุทธ    พิพัฒน์ผล
3. เด็กชายพีระดล    ศรีประไพ
1. นางรังสิยา    กลึงกลางดอน
18 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวีรภัทร    สอนกลาง
2. เด็กชายอิทธิกร    ศรีโสภา
3. เด็กชายพงศกร    วงศ์ษา
1. นายประสิทธิ์    ขอผลกลาง
2. นายสินีนาฎ    วิฐาพร
19 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอนุรักษ์    สุราทิพย์
2. เด็กชายอาณัฎฐ์    นามมะท้าว
3. เด็กชายอรรถพร    พงษ์วัชรากร
1. นายวัชรพล    อุทัยรัตน์
2. นายวิษณุ    นวลใหม่
20 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    พิศนอก
2. เด็กชายอาทิตย์    แสงไพโรจน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ผ่องเพิ่ม
1. นางสาวสุภาวินี    บุญมา
21 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพิธิวัฒน์    นาคเพชร
2. เด็กชายธีระภัทท์    ใจกล้า
3. เด็กชายจารุวัฒน์    จันทร์พรม
1. นางสาวพินทอน    จงกลกลาง
2. นายภราดร    วนไธสง
22 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ดวงประทีป
2. เด็กหญิงณัฐกฤษดา    ภักดี
3. เด็กหญิงพรกนก    ค้าขาย
1. นางสาวศศิธร    นพรัตน์
2. นายสมบัติ    จันทร์ตรี
23 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรพล    สมผุย
2. เด็กชายพิสิษฐ์    แก้ววิจิตร
3. เด็กชายปรัชญา    สังข์ทอง
1. นายชำนาญ    นาคนอก
24 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวายุ    วังแก
2. เด็กชายณัฏฐวรากรณ์    ขวัญใจ
3. เด็กชายวิจารณ์    ด้วงเนียม
1. นายศรศิลป์    ชุมศรี
25 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐพนธ์    วงษาไชย
2. เด็กชายอโนทัย    ขาวสุข
3. เด็กชายนนทวัฒน์    ปริเก
1. นางวัลภา    ธรรมวรางกูร
2. นายสิทธิพล    รักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................