งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพงศธร    การบรรจง
2. นางสาวปณัฐดา    สุภัทรวัฒนโชค
3. นางสาวเสาวลักษ์    บนสันเทียะ
4. นายอัครพล    เพิ่มปัญญา
5. นางสาวลูกน้ำ    ปล่องกระโทก
6. นายขัตติยะ    ศรีเรือน
1. นางดวงใจ    จงพาภพ
2. นางปรารถนา    ศรีชนะกุล
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพวรรณ    นวลจันทร์
2. นางสาวธัชนก    จูมเกต
3. นางสาวมัณฑนา    ศรีอภัย
4. นางสาวอิษยา    ศรีอภัย
5. นางสาวศุภลักษณ์    ศิริไทย
6. นางสาวจิยะธิดา    จั่วสั้นเทียะ
1. นายปราโมทธ์    กุลสุทธิไชย
2. นางเบญเจริญ    แก้วประกอบ
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววลัยพรรณ    ดำรงอัครกุล
2. นางสาวกนกอร    เผือกสีแก้ว
3. นางสาวญาณิศา    เย็นเหลือ
4. นางสาวอรณัฐ    เจริญพงศ์อนันต์
5. นางสาวชิตชนก    กุลวรวานิชพงษ์
6. นางสาวสิรินทรา    พินิจใหม่
1. นางสาวกาญจน์เกล้า    แฉล้มไธสง
2. นางสาวปาริฉัตร    จูงกลาง
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพงศกรณ์    แท่นพุดซา
2. นางสาวชนิตา    จุฬามณี
3. นางสาวสุณิสา    สิงห์หมื่นไวย
4. นางสาวพิริยา    แสไพศาล
5. นางสาวจุฬาลักษณ์    พิมพ์บูลย์
6. นางสาวสุกัญญา    สูญรอด
1. นางวันเฉลิม    วังสำเภา
6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศิริวัฒน์    สมนึก
2. นางสาวจริยา    ชอบใจ
3. นางสาวแพรวพรรณ    ดอกแคกลาง
4. นายทัศวรรษ    แซ่ตั้ง
5. นางสาวพรพิมล    แสงคำ
6. นางสาวณัฐกมล    แสนกลาง
1. นางปัญญา    ศรีสวัสดิ์
2. นางศรัญญาพร    ตุ่นกลาง
3. นางสาวอุไรวรรณ    ดอกหว่านกลาง
7 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราวดี    แสดใหม่
2. นางสาวสุชัญญา    ลีโสม
3. นางสาวกฤติมา    ปรุงกระโทก
4. นางสาวเกษราภรณ์    เหมือนเงิน
5. นายภูริเดช    ชื่นกระโทก
6. นายสุเมธ    วงศ์แก้ว
1. นายพจน์มงคล    ผาดรุ่งเรือง
2. นางสาวลัดดาวัลย์    กุลนา
3. นางเกศสุดา    บุญฤทธิ์
8 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอนุพงศ์    อันทะโส
2. นายดุลยวัฒน์    กลิ่นหอม
3. นายวรเมธ    มะลังศรี
4. นางสาวศิวาพร    ยุระปักษ์
5. นางสาววาสนา    ศิริพันธ์
6. นายสุทธิพงศ์    นนทดี
1. นางสาวจุฑารัตน์    เหมือนวาจา
2. ว่าที่ร้อยตรีมหิดล    มณีเนตร
3. นายอภิชาติ    แสงกุรัง
9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์    นามวิเศษ
2. นายธวัชชัย    ศรีหะ
3. นายภควัตร    วรรณศิริ
4. นางสาวพิมพ์ระพัฒน์    พิมพ์สงเคราะห์
5. นายกิตติศักดิ์    ภักดีอำนาจ
6. นางสาวศิรินุช    เนินทอง
1. นางจินห์จุฑา    พิมพา
2. นางละเอียด    พงษ์ภักดี
3. นางอาภรรัตน์    สุคนธชาติ
10 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายศุภชัย    ระไหวพรมราช
2. นายภานุวัตน์    ภักดี
3. นางสาวตะวันฉาย    นาดี
4. นางสาวสุนิษา    ชินสำโรง
5. นางสาวเกศชรินทร์    ตะถา
6. นายยุทธพิชัย    จอกสูงเนิน
1. นางสาวภคมนต์    สังตะคุ
2. นายมังกร    อุ่นพงศ์
11 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวประภัสรา    เต็งผักแว่น
2. นางสาวแป้ง    เมืองโคตร
3. นางสาววิไลวรรณ    ญาติกระโทก
4. นายรัตนะ    ลายจังหรีด
5. นางสาววีรวรรณ    ญาติกระโทก
6. นางสาวพรนิภา    โอดฉิมพลี
1. นางสาวจิณาภัทร์    เขาทอง
2. นางนวนันท์    ขำพรมราช
12 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธณาธร    ดีบาล
2. นางสาวณัฐยา    อบอุ่น
3. นางสาวนิศานาถ    กล้าหาญ
4. นางสาวชลิตา    พวงเพชร
5. นางสาวชนิดาภา    ประจิตร์
6. นางสาวฉัตรสุดา    ยุคกระโทก
1. นายดำรงค์ฤทธิ์    คำสงวน
2. นางสุนันทา    คำสงวน
3. นางอุบลรัตนา    มหาวัฒนปรีชา
13 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    ถาดครบุรี
2. นายธนากร    ไชยขุนทด
3. นางสาวจันทมาศ    ชุมกระโทก
4. นางสาวกิตติญาภรณ์    จ่อยครบุรี
5. นางสาวสุดารัตน์    งอมกระโทก
6. นางสาวนิสา    แซดกระโทก
1. นางธันยชนก    แก้วอำไพ
2. นางอรุนณี    กินกิ่ง
14 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสดายุ    ทองสูงเนิน
2. นายสธน    สืบจะบก
3. นางสาวทิพวรรณ    พันธ์น้อย
4. นายเมธา    ชินรัมย์
5. นายชวิศพล    สังข์ทอง
6. นางสาวอารยา    ศิลาหล่อม
1. นางขนิษฐา    เรืองเศรษฐี
2. นางสาวอณัฐภิชา    เสงี่ยมศรี
3. นางสาวอรุนี    ระลึกมูล
15 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายพรเทพ    อาสาคะติ
2. นายศักดิ์ดา    คูหานา
3. นางสาวณัฐชา    กงใจ
4. นางสาวอิสริยาภรณ์    ประดิษฐ์ธรรม
5. นางสาวบุษยา    พลแก้ว
6. นางสาวศศิตา    ตรวจนอก
1. นางสาวคนารัตน์    กงขุนทด
2. นางบานชื่น    แก้วสง่า
3. นายปัญญา    เทียบสูงเนิน
16 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจริญญา    ปีพันดุง
2. นางสาวบุณฑริกา    แก้วโพธิ์
3. นางสาววิภาดา    บุญแสน
4. นางสาวสุภัสสรา    เมธาวิรัตน์
5. นายธีรพงษ์    ชาญสูงเนิน
6. นายอาทิตย์    นามขุนทด
1. นางจีระภา    สุขภิรมย์
2. นางธารินี    อยู่มาก
3. นางสาวอรปวีรณ์    ตั้งแต่ง
17 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจิราภรณ์    ศรีนอก
2. นางสาวธัญชนก    ชุมเกิด
3. นางสาวเปรมวดี    แก้วน้อย
4. นางสาวชื่นนภา    นิโรรัมย์
5. นางสาวสุภาวดี    แป้งกลาง
6. นายสุปัญญา    มันสันเทียะ
1. นายจิรายุทธ    จังหวัดกลาง
2. นายมนูญ    ชนากลาง
3. นางสุดาพร    เสียนขุนทด
18 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายฤทธิชัย    สิทธิเมืองขวา
2. นายนราธิป    พิมพิ์จ่อง
3. นายสมชาย    สีสุพันธ์
4. นายนฤเบศ    ไวแก้วศูนย์
5. นายอลงกรณ์    เลิกนอก
6. นางสาวสกุลรัตน์    อาวุธนอก
1. นางสาวปณิตา    แก้วกระจ่าง
2. นางมยุรี    หลายทวีวัฒน์
19 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
20 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจุฑาลักษณ์    ปราบนอก
2. นางสาวจิตรารัตน์    ทานอก
3. นางสาวโยษิตา    คงมงคล
4. นางสาวฉัตรมณี    ฟุ้งสุข
5. นางสาวปาริชาติ    โกสุม
6. นางสาวสุกัญญา    หาญนอก
1. นางกรรณิกา    กุลุพงษ์
2. นางขวัญเรือน    ลาดนอก
3. นางสาวบุญญารัตน์    ตลอดไธสง
21 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายสันติสุข    พันสวัสดิ์
2. นางสาวรัฏชนิดา    วิถีเทพ
3. นายศุภกร    ขันบัวแก้ว
4. นางสาวศิริลักษณ์    จันโสภา
5. นางสาวนันทวรรณ    กงชัยยา
6. นายณัฐชนนท์    ชัยปัญญา
1. นางสาวทองพัด    พูนมะเริง
2. นางวนิดา    จำปามูล
3. นางสิริสมัย    เพ็งผ่อง
22 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุภาดา    ปราณีตพลกรัง
2. นางสาวปรียารัตน์    ป้องสนาม
3. นางสาววิรวรรณ    อ่อนมา
4. นางสาวนัฏฐนิชา    ชื่นนอก
5. นายนรารักษ    เขียนจัตุรัส
6. นายยศกร    พิมพ์กลาง
1. นายกันยารัตน์    เทพจิตร
2. นางสาววารุณี    จงชิดกลาง
23 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศตวรรษ    ดีลาย
2. นางสาววนิดา    นาหนอง
3. นางสาวสุชัญญา    ยาทองทิพย์
4. นางสาวธิดารัตน์    อินทร์นอก
5. นางสาวชฎารัตน์    นาลาด
6. นางสาวณัฏฐณิชา    ศรีสว่าง
1. นายภราดร    วนไธสง
2. นางอภิรดี    สุริยวงศ์
3. นางสาวอรกมล    ประสพผล
24 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอนุวัฒน์    คำด้วง
2. นายเจษฎา    ด้วงคงสุข
3. นายเอกภพ    ปัญญาทิพย์
4. นายคมสัน    บุญผูก
5. นางสาวทิพวรรณ    พลแสน
6. นางสาวพรพิมล    แย้มศรี
1. นายธเนศ    พรมโชติ
2. นายยุทธชัย    กาญจนตันติกุล
3. นายวิเชียร    บัวสาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................