งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายรัฐศาสตร์    วงศ์ณรัตน์
1. นางณัฐณิชา    กล้าหาญ
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณิชาวรินทร์    สีสุวรรณ์
1. นางสาวพัชรินทร์    ชำนิกุล
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจีรพัฒน์    พันธ์ข้าว
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปาณิสรา    สุวรรณธาดา
1. นายจิตกร    เชิดศิวกุล
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    อินชู
1. นางลัคนา    นพรัตน์
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจิรวัฒน์    ภัคพลโรจนานนท์
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
7 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิราวรรณ    ขอใหญ่กลาง
1. นายจักรเพชร    แฉกพิมาย
8 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณริศรา    ฉอ้อนจังหรีด
1. นายธรรมรัตน์    พูนสถาพร
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรยุภา    กลไกร
1. นายณัฎฐกิจจา    อัครภาคินพงศ์
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชฎารัตน์    ขันตรี
1. นายทรงศักดิ์    วีระทวีมาศ
11 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    พงษ์สัมฤทธิ์
1. นายกำเพลิง    พันธุ์ดี
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญลักษณ์    เจียกกลาง
1. นางสาวชื่นกมล    อ้วนสูงเนิน
13 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวหัสยา    เพชรจอม
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรยา    อำ่บุญ
1. นายสมประสงค์    เลิศธัญญลักษณ์
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    โลไธสง
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
16 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลยากร    พลานไชย
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายครรชิต    ตะวงษ์
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ช่วยงาน
18 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจุไรรัตน์    เชยโพธิ์
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
19 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอัครพล    สารประเสริฐ
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
20 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายนิพล    ขำโคกสูง
1. นางสาวพรพรรณ    พิมยะมาตร
21 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณัฐกร    แสงจันทร์
1. นางปาริชาติ    ปร๋อกระโทก
22 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    หลาบนอก
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
23 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิจิตรา    คอนสันต์
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
24 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร์    บุญขุน
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
25 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวดารารัตน์    ขำงาม
1. นายธวัชชัย    พัฒนะสุภาภรณ์
26 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายทัศนัย    มวยกระโทก
1. นางสาววิภาพร    แชกระโทก
27 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชลธิชา    เสือนาค
1. นางสาววรรณา    เพ็ชรกระโทก
28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอรณัชชา    สวรรค์ดอน
1. นายรัฐภูมิ    คะเลรัมย์
29 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    ทยอมใหม่
1. นายภามภคิน    ครามสายออ
30 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนา    คงเสถียร
1. นายวีระยุทธ    เพชรประไพ
31 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายพีระพัฒน์    สีแก้วน้ำใส
1. นายธวัชชัย    ใบแก้ว
32 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑามณี    เชื้อจันทึก
1. นางสาววราพร    วรสีหะ
33 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนาคินทร์    อินกอง
1. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
34 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกัญญารัตน์    หนูขุนทด
1. นางสาวสุริสา    ผูกพันธ์
35 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปลายฝน    เพิ่มพูน
1. นางสาววรินทร    ไชยงาม
36 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยะวรรณ    วิชัยสุทธิ์
1. นายธนาคาร    วัฒนะสุข
37 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวปริยากร    แกรพิมาย
1. นายศรีควง    แสงพรม
38 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชาคริต    แสนธิ
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์
39 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอริสรา    แสงรัตน์
1. นางอรวรรณ    สิงห์บัว
40 โรงเรียนคลองไผ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนิธิวัฒน์    แซ่คู
1. นางปิยาภรณ์    ม่วงภูเขียว
41 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตนา    โพธิ์นอก
1. นางกนิษฐา    ชอบใหญ่
42 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเบญจาวรรณ    เนียมใย
1. นางสาวพิชญธิดา    กองเกิด
43 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนุชจรี    แกมขุนทด
1. นางพรทิพย์    กาบขุนทด
44 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจันทนา    ทิพมนต์
1. นายวัชร    มากแสงสิริ
45 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายจิรภัทธ    เจิมขุนทด
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
46 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวฐิติยา    ทองสุข
1. นายรวิช    สงนอก
47 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววาสนา    เพชรสุข
1. นายอำนาจ    แสนศิริ
48 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายโกวิทย์    ครุฑขุนทด
1. นางดลกาน    หาญณรงค์บุญ
49 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศุภิสรา    หรั่งบุญลือ
1. นายเสวต    ขนันไทย
50 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเพชราภรณ์    ชาวสวน
1. นายอโนชา    ประวันนา
51 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพนิดา    วงษ์มาตร
1. นายณัฐวุฒิ    บุญลักษณ์
52 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอังคณา    หมื่นเร็ว
1. นางสาวสุนิษา    กลิ่นศรีสุข
53 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพิไลวรรณ    อุทัยชัย
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
54 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจิตรลดา    เพ็งแพงต้น
1. นายวิษณุ    นวลใหม่
55 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอังคณา    จงบวกกลาง
1. นางนันทวัน    นวลใหม่
56 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพิทักษ์    โมรานอก
1. นายทวียศ    วิทโยปกรณ์
57 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุดารัตน์    วงษ์จันทร์
1. นายวีระ    วัฒนเศรษฐานันท์
58 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชัยวัฒน์    กร่ำมะเริง
1. นายสมบัติ    จันทร์ตรี
59 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุภาวดี    ดีนอก
1. นายชำนาญ    นาคนอก
60 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชลทิตย์    โม้มกลาง
1. นายไมตรี    วงศ์พัฒนชัย
61 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวรรณภูมิ    กำแก้ว
1. นางสุรดา    พรทิพย์
62 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเปรมมิกา    ทั่งถิ่น
1. นายปราโมทย์    รถเพ็ชร
63 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนภัทร    หงษ์ดี
1. นายสุรศักดิ์    หมู่เพชร
64 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนวัฒน์    เที่ยงรัมย์
1. นายสุวัฒน์    วงศ์เพียร
65 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพิษณุ    ดวงไสว
1. นายอำนวย    เชื้อนิด
66 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวมัณฑนา    ฉาบไธสง
1. นายศรศิลป์    ชุมศรี
67 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงชนัดดา    สุขกระชอน
1. นายไพวรรณ    บุดดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................