งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลินน์    คอห์นฮอร์สต์
1. นางสาวศุภนัฐ    ธัมมวราภรณ์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์    ดวดกระโทก
1. นางสาวพัชรินทร์    ชำนิกุล
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิลาสินี    พวงทอง
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    เจริญพจน์
1. นายจิตกร    เชิดศิวกุล
5 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ปุยภูงา
1. นายพิสิษฐ์    พรสี่
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    บุญสาลี
1. นางลัคนา    นพรัตน์
7 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมาริษา    สานอก
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    จีนกลาง
8 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวรัตน์    ลอยจันทึก
1. นางบังอร    แก้วพะเนาว์
9 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิณภา    โอ่งกลาง
1. นายจักรเพชร    แฉกพิมาย
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรพิชา    ยาเสร็จ
1. นายณัฎฐกิจจา    อัครภาคินพงศ์
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัญวีย์    มีบุญ
1. นายทรงศักดิ์    วีระทวีมาศ
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    ดีสูงเนิน
1. นางแสงอรุณ    ตรีกลาง
13 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    หลวงกลาง
1. นางสาวศุภราภรณ์    พัดทะเล
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชมพูนุท    หิรัญวรรณ
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    เดือนสันเทียะ
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
16 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    สมนาม
1. นายเดชพิสิทธิ์    ภู่มาก
17 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    มุยไธสง
1. นางสาวติณณา    เปลี่ยนไธสง
18 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายมารุต    สีนามบุรี
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
19 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิจิตตรา    ทรวงโพธิ์
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
20 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชลธาร    สุกตูม
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
21 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมขลา    สิงหสังวาล
1. นางสาวพรพรรณ    พิมยะมาตร
22 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนาคา    นาบำรุง
1. นายอุทัย    เหตุผล
23 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเบ็ญญทิพย์    สูงดี
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
24 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุริยะ    เคนดอก
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
25 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัทธมล    ศิริโภคานนท์
1. นายนาวา    โขนกระโทก
26 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนลธวัฒน์    เต็มเมืองปัก
1. นายธวัชชัย    พัฒนะสุภาภรณ์
27 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    ดวงเดือน
1. นางสาววิภาพร    แชกระโทก
28 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนฤพนธ์    ชุมแวงวาปี
1. นายไกรสร    เสาร์ประโคน
29 โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    หัดกระโทก
1. นายวรวิทย์    อโหสิประชา
30 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัสยา    ชิดสระน้อย
1. นายรัฐภูมิ    คะเลรัมย์
31 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวีรภัทรา    นาคตะคุ
1. นายณัฐกิตต์    อึ้งสังวรณ์
32 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาวิณี    ตั้งอั้น
1. นายอุเทน    มุ่งยนต์กลาง
33 โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาชินี    เบญจวลี
1. นายประเสริฐ    กลอนครบุรี
34 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิมาพร    ธงพุดซา
1. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
35 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศุลีพร    ไพโรจน์
1. นางสาวสุริสา    ผูกพันธ์
36 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเมธาพร    ธรรมพรต
1. นางสาววรินทร    ไชยงาม
37 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา    ศรีวารี
1. นางสาวบัณฑิตา    หากะวี
38 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า    ฟ้าหวั่น
1. นายสมชาย    ปัญญาวงศ์รักษา
39 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอศิตา    ดีพิมาย
1. นายพิหาร    ยิ้มจอหอ
40 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายวุฒิภัทร    มุ่งอ้อมกลาง
1. นายศรีควง    แสงพรม
41 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณภัทร    ภัทรสังสิกุล
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์
42 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิตดารัตน์    มุ่งลายกลาง
1. นางอรวรรณ    สิงห์บัว
43 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนาดุล    เขียนจอหอ
1. นายชาญวิชย์    เจริญทศรักธ์
44 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปริมชรัตน์    ศิริพูลอนนต์
1. นายขบวน    ใจกันธิยะ
45 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายสราวุฒิ    ณรงค์ทิพย์
1. นางสาวสุมาลี    ปิ่นคำ
46 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิกานต์    โคมสูงเนิน
1. นางกนิษฐา    ชอบใหญ่
47 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนภัสสร    ลีจาด
1. นายธีรศักดิ์    อาจผักปัง
48 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนโชติ    กลัดสันเทียะ
1. นางรังสิยา    กลึงกลางดอน
49 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ศิลาดี
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
50 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเสกสรร    ดวนสันเทียะ
1. นายรวิช    สงนอก
51 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    จันทรทีประ
1. นางดลกาน    หาญณรงค์บุญ
52 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกชกร    บุญลือ
1. นายเสวต    ขนันไทย
53 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    น้อยตา
1. นายณัฐวุฒิ    บุญลักษณ์
54 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ขันชัยภูมิ
1. นางสาวสุนิษา    กลิ่นศรีสุข
55 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงสุชานันท์    สีดำ
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
56 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธวัชชัย    อ่อนศรี
1. นายวิษณุ    นวลใหม่
57 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศุภกร    หวังพูนกลาง
1. นายอุเทน    โขดสัดเทียะ
58 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอัครเดช    เกษนอก
1. นางสุภาวดี    หันตุลา
59 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอนุศาสน์    ไวไธสง
1. นางสาวสุภาวินี    บุญมา
60 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงกนกพร    เก่าพิมาย
1. นายนที    ทองหล่อ
61 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชูอิฐ
1. นายสมบัติ    จันทร์ตรี
62 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงภัทรวดี    อ่อนนอก
1. นายชำนาญ    นาคนอก
63 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายปรเมศวร์    โม้มกลาง
1. นางสาวรัชนี    ปาปะเก
64 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนันทิยา    นาเจริญ
1. นางสุรดา    พรทิพย์
65 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ศาลาแดง
1. นายปราโมทย์    รถเพ็ชร
66 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิตสุภา    ไพรพฤกษ์
1. นายภาคิน    โฮนอก
67 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอภิวัฒน์    แผ้วจันทึก
1. นายสุวัฒน์    วงศ์เพียร
68 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิมพรรณ    โนนุช
1. นายอำนวย    เชื้อนิด
69 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายฉันทพัฒน์    วัฒนยา
1. นายศรศิลป์    ชุมศรี
70 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์    แถวโสภา
1. นายสิทธิพล    รักษา
71 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายยุวนนท์    แก้วเรือง
1. นายมานพ    ชูตระกูล
72 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสุนิสา    พรมเกษ
1. นายไพวรรณ    บุดดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................