งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพันธ์    กลีบกลาง
2. เด็กชายภราดร    ยังกลาง
1. นางสาวนิติยาภรณ์    ศรีจันทึก
2. นางสาวศิริลักษณ์    ฟุ้งพิมาย
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงระพีพรรณ    พานิช
2. เด็กหญิงสุมนัส    กำจัดภัย
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    พันธ์กิ่ง
2. นางอุไลรัตน์    หมั้นทรัพย์
3 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรพรรณ    ศรีดาแก้ว
2. เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์    หงษ์จันอัด
1. นางสาวจุฑามาศ    เขียวหมื่นไวย์
2. ส.ต.ท.ญาดา    รัตนกำเหนิด
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุภรรณธิพงษ์    แจ่มศรี
2. เด็กชายภูผา    แสงบุญเรืองกุล
1. นางจุฑามาศ    มีกุดเวียน
2. นางณัฐกฤตา    อรรถวัน
5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรัชนี    เต็ลพิมาย
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์    วิเศษกลาง
1. นางชุติมา    สุวรรณเพ็ชร
2. นางสาวสุริยาพร    พูนวิเชียร
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    คชลัย
2. เด็กชายวุฒิพงศ์    เนตรขันธ์
1. นางจิราภรณ์    ศิริสุรักษ์
2. นายอธิวัฒน์    ธิติเจริญโรจน์
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวัศยา    ปานกุล
2. เด็กหญิงเพชรวิจิตร    ทองโอษฐ์
1. นางนันทิยา    คะเชนทร์ชาติ
2. นางสาววิชุดา    ห่อประภัทร์พงศ์
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวุฒิศาล    อินทะสิทธิ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์    สมมั่น
1. นางสาวพรนิภา    โภคสวัสดิ์
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายโชคชัย    ชำนาญกิจ
2. เด็กหญิงชมมณี    สุวรรณ์ดวง
1. นางสาวรักชนก    กุดนอก
2. นางสาวศจีรัตน์    นิลบรรพต
10 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนวัฒน์    ไพฑูรย์
2. เด็กชายชนาพิสิฐ    ฮกแฮ
1. นางสาวสุทธิภรณ์    ผามะนาว
2. นายอภิฌาณ    นากโกษา
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โคตรตะวงต์
2. เด็กชายภาคย์    พิทักษ์เถื่อน
1. นางสาวจุฬาภรณ์    กาญจนสีมา
2. นายเสรี    โพธิ์ปานพะเนา
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกษิดิศ    ช่อรักษ์
2. นายธนพล    ทองวัฒน์
1. นายยุรนันท์    ศรีสุระ
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรุตา    ประจันทสี
2. เด็กหญิงชนาพร    ชัยวัฒน์
1. นางสาวนวลจันทร์    เชื้อพันธ์ลาน
2. นางสาวสุธินันท์    เลิศนา
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    วรรณปะโก
2. เด็กหญิงฉันทพิชญา    เกษร
1. นางอาภรรัตน์    สุคนธชาติ
2. นายเฉลิมพงศ์    ผินงูเหลือม
15 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรายุ    ปิณะถา
2. เด็กชายปิยะณัฐ    พานสูงเนิน
1. นางพิศมัย    บุญซำ
2. นายพีรชัย    ชินพร
16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพิชญากร    ใบสนธิ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ    ยันจังหรีด
1. นางสาวกฤติยาภรณ์    เขียนสุวรรณ
2. นางสาวรินทร์ลัดดา    เกินแก้ว
17 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงช่อผกา    เอื้อนกิ่ง
2. เด็กหญิงชิตชนก    คำหางหงษ์
1. นางสุจิตรา    อนันตนมณี
2. นางสุธินี    คะเลรัมย์
18 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    จันทร์ทิพย์
2. เด็กหญิงปราญชลี    แจ้งโรจน์
1. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา    สิงห์ซอม
19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรินทร    จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงศิริภัสสร    รักไร่
1. นางกนกวรรณ    บุญวิจิตร
2. นายวรินทร    จิตชู
20 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายเฉลิมศิลป์    สีดาจันทร์
2. เด็กชายสุรพล    คุณะเวช
1. นายธีรพงษ์    กันตะคุ
2. นางศุภากาญจน์    ชี้กิ่ง
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    หาญนึก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    อินทวงค์
1. นางพิสชา    ยังกระโทก
22 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวราภรณ์    อินทร์ศิริ
2. เด็กหญิงรัตยาภรณ์    ศาสตร์กลาง
1. นางดารินทร์    ไวสู้ศึก
2. นางวิภาดา    ปุราชะธัมมัง
23 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายสรธร    ยาดี
2. เด็กชายกุลพงษ์    วีระโห
1. นางสาวชลารัตน์    วีระยุทธศิลป์
2. นายอิสระภูมิ    กิจการพิสุทธิ์
24 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนนิกานต์    ขาวฉอ้อน
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์    สมนอก
1. นางสาวนิลยา    อึ้งเจริญกุล
2. นางสาวเบญจมาศ    รอดเลี้ยง
25 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์    บุญมี
2. เด็กชายศรพิศิษฐ์    น้อยจันทิระ
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. พันจ่าเอกศิริศักดิ์    วงษ์รักษา
26 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปุณณภา    พาจันทึก
2. เด็กชายปัญจพล    พลเสนา
1. นางสาวสมควร    ฝายสระน้อย
2. นางเรวดี    วัฒนปาณี
27 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ฉลองกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา    พัศศรษ์
1. นางสมพิศ    บัตรจัตุรัส
28 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงศกร    ทำพลกรัง
2. เด็กชายวรายุส    ยาจันทึก
1. นางสาวจิรัชญา    ล้อกลาง
29 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชญามาศ    ตรีศักดิ์
2. เด็กชายสุรพัศ    อิชชรา
1. นางสาวสุกัญญา    ขามโนนวัด
2. นางสาวอวิกา    ปุสุรินทร์คำ
30 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนากร    เตยา
2. เด็กชายเทียนชัย    ฤาชาบุตร
1. นายชานน    จันทรา
2. นางณัฏฐ์นรี    บุราณ
31 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณปกรณ์    แบขุนทด
2. เด็กชายฐิตพัฒน์    ชินไชยพัฒน์
1. นางสาวกนกวรรณ    คงมิ่ง
2. นายวุฒิพงษ์    เงินดี
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายเจษฎา    หวีงโตกลาง
2. เด็กชายอิศวะ    ปุมสันเทียะ
1. นางสาวจันทร์จิรา    ขอจงกลาง
2. นายณัฐวุฒิ    ทรงกำพล
33 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายทัตพงศ์    ดีขุนทด
2. เด็กชายธนาวัฒน์    หะขุนทด
1. นางสาวกุลปัสสร์    แสบขุนทด
2. นางสาวนงนุช    เผาะสูงเนิน
34 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวรพล    สมัยกลาง
2. เด็กชายสิรศักดิ์    ขอเห็นกลาง
1. นายกิติพงษ์    สีหนาท
2. นายธีรัตน์    หาญอนุสรณ์
35 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวราภรณ์    กวดนอก
2. เด็กหญิงฐิตาภา    วงศ์ศรี
1. นางสาวปณิตา    แก้วกระจ่าง
2. นายวิชญ์พล    จันภิรมย์
36 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพร้อมทอง    สาลีพวง
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์    ชาปัญญา
1. นายชนินทร์    วงศ์อินจันทร์
37 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนันทิดา    สิริวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงฐิติยากร    ลิ้นทะเล
1. นางสาวภัทรี    ชั้นกลาง
2. นางสุภรัตน์    ศรีบุณยมาลา
38 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6
39 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายนิธิวัฒน์    เหมขุนทด
2. เด็กหญิงกนกพร    วัฒนอาสนเสนา
1. นายกลวัชร    รอดพิพัฒน์
2. นายบุญมี    วรชมพู
40 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภานรินทร์    นิลบรรพต
2. เด็กชายธนธรณ์    เกตุนอก
1. นางสาวณัฐชลัดดา    ลอยฝน
2. นางสาวนันทิญา    แพนไธสง
41 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ไตรภูมิ
2. เด็กชายภูวนัย    ยอดนอก
1. นายฤทธิรุทธ    รุ้งพิมาย
2. นายสมชาติ    เตี้ยไธสง
42 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายธนดล    ชินคำ
2. เด็กชายกัญญ์วรา    ขามกิ่ง
1. นายสุรศักดิ์    ทัพธมาตร
43 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเบญจมาพร    ราวพิมาย
2. เด็กชายยิ่งยง    รัชภาคโสภณ
1. นางสาวชุติมา    ลัดนอก
2. นางสาวนงนุช    ขอกรดสำโรง
44 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายเจตพิพัทธ์    วิชาเกวียน
2. เด็กชายธนาวัฒน์    สงวนสันเทียะ
1. นายธีรศักดิ์    เม้าสง่า
2. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
45 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์    ชุชิต
2. เด็กหญิงวิภาพรรณ    จันทร์จำนงค์
1. นางสาวกนกกร    เรืองเกษม
46 โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจิระชัย    แสนนอก
2. เด็กชายชาคริสต์    แก้วทุ่งมน
1. นายวันชัย    การสร้าง
2. นายอุเทน    สมบัติศรี
47 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศิขรินทร์    ศรีวะสุทธิ์
2. เด็กชายพชร    ด้วงพุก
1. นายกฤษณะ    ลาภทวี
2. นายสุรพงษ์    เปล่งรัศมี
48 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปกรวัฒน์    ป้องพันธ์
2. นายธนพนธ์    พันธ์นาค
1. นางสาวสุกัญญา    อมรดารารัตน์
2. นายอภิวัฒน์    แสนสระดี
49 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายศิวกร    เอียนรัมย์
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    พิมพ์เงิน
1. นางสาวชลดา    ปิ่นวิเศษ
2. นางรตวิสา    ปาลินทร ลัดดี
50 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ประกอบการ
2. เด็กชายไชยวัฒน์    ปานเกิด
1. นายวีระชัย    จงสูงเนิน
2. นางสาวสุพัฒนา    นงค์สูงเนิน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................