งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรเชษฐ    พันธุระ
2. เด็กชายอภิชาติ    ชินวัง
1. นายจิตกร    เชิดศิวกุล
2. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
2 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปัณณธร    ขันละ
2. เด็กหญิงฐิติมา    บินกลาง
1. นางลัคนา    นพรัตน์
2. นายศรัณย์    ขอย้ายกลาง
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิติพัฒน์    ประทุมวงษ์
2. เด็กชายภูริณัฐ    จังหวะ
1. นางบังอร    แก้วพะเนาว์
2. นางสาวสุนีย์    นิ่มกลาง
4 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณษา    เกิดปรางค์
2. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    ปั่นกลาง
1. นางขนิษฐา    พงษ์พิมาย
2. นายจักรเพชร    แฉกพิมาย
5 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรพลอย    แก้วสูงเนิน
2. เด็กหญิงพรรณพัสษา    เหล่าบัวภา
1. นางศิริลักษณ์    นนทภา
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ติ้วไธสง
2. เด็กหญิงศศิธร    จันทินมาธร
1. นางกันยา    สุดสายเนตร
2. นายมรกต    หงษ์อินทร์
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรกษณ์    โปรดสูงเนิน
2. เด็กหญิงฐิติมา    นพผล
1. นายบุญร่วม    รานอก
2. นางแสงอรุณ    ตรีกลาง
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปนัสยา    บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงวรรณฤดี    หมื่นอาจ
1. นายเอกลักษณ์    ไชยพิมพา
9 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนันทร    นวนกระโทก
2. เด็กหญิงณฤดี    รามประเสริฐ
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
10 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิรนันท์    วรรณู
2. เด็กหญิงชนม์นิภา    แทนนำ
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
11 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรีสุดา    คำภีระ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ชะม้ายกลาง
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
12 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุธิดา    ดอกกล้วยกลาง
2. เด็กหญิงทิฆัมพร    จันทะมาลา
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
2. นางสาวอรทัย    อุปสาร
13 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทนิต    เละเจะมะดัน
2. เด็กหญิงกัลยาณี    นิ่งกระโทก
1. นายธีรศักดิ์    รักษาสร้อย
14 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    จีนปรุ
2. เด็กหญิงปานรวี    ทองกระทุ่ม
1. นางสาวช่อเพชร    แซ่ม่อ
2. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
15 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาริตา    แลไธสง
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    วงศ์เวียน
1. สิบเอกวรพงศ์    จันทร์สนิทศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
16 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาริยา    แนบกระโทก
2. เด็กชายกรกฤต    สุพรรณกลาง
1. นายนาวา    โขนกระโทก
17 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวาสนา    พระพราย
2. เด็กหญิงกัลยาณี    ชุมกระโทก
1. นางสาววิภาพร    แชกระโทก
18 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนากร    ศรีวิเศษ
2. เด็กชายยศกร    แก้วอำภัย
1. นายไกรสร    เสาร์ประโคน
19 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    คะตะอินทร์
2. เด็กหญิงปวีณา    ยุวะบุตร
1. นางสาววิภาพร    มีมาก
2. นายอุเทน    มุ่งยนต์กลาง
20 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนัญญา    โฉดงูเหลือม
2. เด็กหญิงมุฑิตา    แท่นเต
1. นางสาววราพร    วรสีหะ
21 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบุษบาวรรณ    ชูพรม
2. เด็กหญิงปัญญากร    ไพโรจน์
1. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
2. นายสมพงษ์    สิงแก้ว
22 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    จันโทวาท
2. เด็กหญิงตรีดาว    อุสูงเนิน
1. นายศรีควง    แสงพรม
23 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงลาวา    นาคะดำรงวรรณ
2. เด็กหญิงสุวิมล    ปิ่นแก้ว
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์
2. นางวิลาสินี    จิตต์น้อม
24 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุขนันท์สินี    บำรุงกลาง
2. เด็กหญิงวณิชชา    สอนศาสตร์
1. นางนฤมล    ทองภักดี
2. นางสาวสุมาลี    ปิ่นคำ
25 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา    ศรอินทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    วรอินทร์
1. นางรังสิยา    กลึงกลางดอน
26 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพรหมวิภา    กลิ่นสันเทียะ
2. เด็กหญิงปิยนุช    งิมสันเทียะ
1. นางมะลิ    สอนใหม่
2. นางอรุณศรี    ศรีแก้ว
27 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุจริตรา    สุขภักดี
2. เด็กหญิงวณิชยา    เบาขุนทด
1. นางธัญชนก    พลไธสง
2. นายไพฑูรย์    พลไธสง
28 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวรรณิศา    กิติกาขจร
2. เด็กหญิงสุภาวิดา    มูลลาด
1. นางมยุรี    หลายทวีวัฒน์
29 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    วงศ์ศาธัมมา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    แก้วรอด
1. นางสาวจิรนันท์    ขันละ
2. นางสาวสุดารัตน์    ด่านกระโทก
30 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงนันทกานต์    กรวยสารคาม
2. เด็กหญิงจันทิมา    ปะปาทานัง
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
31 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์    พรรณศรี
2. เด็กหญิงวรินดา    เอี่ยงกลาง
1. นายทวียศ    วิทโยปกรณ์
2. นายอุเทน    โขดสัดเทียะ
32 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    สุขเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรษมน    สายะสนธิ
1. นางสุภาวดี    หันตุลา
2. นายโชคอนันต์    มูลพิมพ์
33 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงลัคนา    แก้วดอนรี
2. เด็กชายณัฐพล    วันสา
1. นางสาวสุภาวินี    บุญมา
34 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชลธี    รัตนภักดี
2. นางสาวศิริลักษณ์    ผ่านจังหาญ
1. นางพินทอน    จงกลกลาง
2. นายภราดร    วนไธสง
35 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรภัทร    รวงพิมาย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ดุลบดี
1. นางสาวศศิธร    นพรัตน์
2. นายสมบัติ    จันทร์ตรี
36 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงคัทรียา    พิมพ์อุบล
2. เด็กหญิงศิริพร    สิงห์ทอง
1. นายชำนาญ    นาคนอก
37 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายนิธิกร    พูนอยู่
2. เด็กหญิงวรินทร    ทองไทย
1. นางอนงค์    ปีนะภา
38 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธีรพัฒน์    วุฒิงาม
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์    แต่งเนตร
1. นางจารุณี    หอมทอง
2. นางสาวสุพรรณณี    ชัยสีดา
39 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายญาณภัทร    ประภาสพงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา    อนุกูล
1. นายสิทธิพล    รักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................