งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 050
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติกาญจน์    เนติมงคลวิทย์
1. นายพิพัฒน์    แปรงกระโทก
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐดนัย    นามจันอัด
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวิรุวัฒน์    วิรัตน์จินดา
1. นางปรานอม    สุขสมบูรณ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐนันท์    ไขทะเล
1. นายพิสิษฐ์    พรสี่
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสิทธิศักดิ์    เฟื่องนคร
1. นายศรัณย์    ขอย้ายกลาง
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอติโรจน์    ทองเสน
1. นางสาวสุนีย์    นิ่มกลาง
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนริศรา    ดำรงศักดิ์
1. นายวัชระ    สุวรรณะ
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพัฐสุดา    พลจันทึก
1. นายกำเพลิง    พันธุ์ดี
9 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    ต้นรังกลาง
1. นายศักดิ์หิรัญ    จันทร์แก้ว
10 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตพิศุทธิ์    ศรีทัศน์
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจาริญา    สังสรรค์
1. นายสมประสงค์    เลิศธัญญลักษณ์
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิกานต์    เหล็กอยู่มะดัน
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
13 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายไพโรจน์    ประทุมตรี
1. นางสาวติณณา    เปลี่ยนไธสง
14 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวลลิดาพร    โพธิ์คำทุย
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
15 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิยดา    ทัพกลาง
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
16 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชราพร    แปลงไธสง
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
17 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพงศกรณ์    กางกาน
1. นายอุทัย    เหตุผล
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุรัตน์    ปัดตาละคะ
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวภัทราภรณ์    พัดทะเล
1. นายธีรพงษ์    วงษ์สอาด
20 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภูชิต    ของตะคุ
1. นางสาวศรีสุดา    ห้องเขียว
21 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญวรัตน์    สีสังข์
1. นายเกียรติศักดิ์    นะธี
22 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธนวัฒน์    แก้วเอก
1. นายภามภคิน    ครามสายออ
23 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายฐน    อรุณจรัส
1. นายอุเทน    มุ่งยนต์กลาง
24 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวรจเรศ    ใหญ่กระโทก
1. นายธวัชชัย    ใบแก้ว
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวกรกช    สามฮ่อ
1. นายสมพงษ์    สิงแก้ว
26 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวอรพินท์    รุ่งภัทรกุล
1. นางสาวสุริสา    ผูกพันธ์
27 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวศศิกาญจน์    ตาทา
1. นายธนาคาร    วัฒนะสุข
28 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายสมรส    พิรักษา
1. นายศรีควง    แสงพรม
29 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชัยมงคล    ครูสอนดี
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์
30 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรพิมล    ทองขาว
1. นายธีรศักดิ์    อาจผักปัง
31 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวรัชดาวรรณ    พรหมพันใจ
1. นางสาวพิชญธิดา    กองเกิด
32 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเจตนรินทร์    แสนพรม
1. นางพรทิพย์    กาบขุนทด
33 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวญาณิศา    ศรีอภัย
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
34 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปริมประภา    หวังจองกลาง
1. นายประสิทธิ์    ขอผลกลาง
35 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิกานต์    นิตรานนท์
1. นายยอดธง    ทองคลี่
36 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวฮานน่า    เจอร์รันสัน
1. นายอโนชา    ประวันนา
37 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกนกวรรณ    แพรท่าไม้
1. นายณัฐวุฒิ    บุญลักษณ์
38 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวกชกร    สุพงษ์
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
39 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายปรเมษ    ดุมกลาง
1. นางนันทวัน    นวลใหม่
40 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายบุญมา    ฤทธิ์บุญ
1. นายวีระ    วัฒนเศรษฐานันท์
41 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวศิริวิมล    โสมพิมาย
1. นางสาวศศิธร    นพรัตน์
42 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายธนวัฒน์    จันทร์พิมาย
1. นายชำนาญ    นาคนอก
43 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศุภกิจ    เชียงไขแก้ว
1. นายไชยยศ    เชือนไธสง
44 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุทธิดา    ปัญญามูล
1. นายสุรศักดิ์    หมู่เพชร
45 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสุรเชษฐ์    แก้ววิเศษ
1. นายศรศิลป์    ชุมศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................