งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 049
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรินทร์    พวงทิมาภรณ์
1. นายพิพัฒน์    แปรงกระโทก
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพล    ญาติกลาง
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายจักรกฤษ    ขันพันธ์
1. นางปรานอม    สุขสมบูรณ์
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิยธิดา    บุญสาลี
1. นายศรัณย์    ขอย้ายกลาง
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกฤติน    บุณณธนสกุล
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรีธร    เปียสูงเนิน
1. นายณัฎฐกิจจา    อัครภาคินพงศ์
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอัษฎาวุฒิ    นวมโคกสูง
1. นางแสงอรุณ    ตรีกลาง
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณิชาพร    เตรียมโพธิ์
1. นางสาวเกษรา    ปักการถา
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาริศา    แช่มรัมย์
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ไหวพริบ
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
11 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    กัตโร
1. นายเดชพิสิทธิ์    ภู่มาก
12 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมฆขลา    คำเขื่อนแก้ว
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
13 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสมฤทัย    วัฒนโสภา
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
14 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอุษามณี    ทองปอ
1. นางสาวอรทัย    อุปสาร
15 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชริดา    แสนเมือง
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
16 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    พันไร่
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
17 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์    ทองชาติ
1. นายธีรพงษ์    วงษ์สอาด
18 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริสรา    ฝุ่นกระโทก
1. นางสาววิภาพร    แชกระโทก
19 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายปิยะพงษ์    แพวตะคุ
1. นายเกียรติศักดิ์    นะธี
20 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิธร    สวัสดีผล
1. นายณัฐกิตต์    อึ้งสังวรณ์
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูผา    ประธรรมยันเต
1. นางสาววิภาพร    มีมาก
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐิดา    เกิดลำเจียก
1. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
23 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุชาดา    กรรโณ
1. นางสาวสุริสา    ผูกพันธ์
24 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    พรีพรม
1. นางสาวบัณฑิตา    หากะวี
25 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปรัชญา    ผสมจันทร์
1. นายพิหาร    ยิ้มจอหอ
26 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปมลลักษณ์    ทิพย์อาสน์
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์
27 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    แดงสมพงษ์
1. นายขบวน    ใจกันธิยะ
28 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงซูซัน    อมฤกษ์
1. นายธีรศักดิ์    อาจผักปัง
29 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลธิชา    เลิศวิลัย
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
30 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายชลทิศ    ด้วงสูงเนิน
1. นายประสิทธิ์    ขอผลกลาง
31 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอัษฎาภา    พุทธชาด
1. นายอโนชา    ประวันนา
32 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรชพร    สิงห์ชัย
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
33 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรอุมา    ประภาสรณ์
1. นางนันทวัน    นวลใหม่
34 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงปิยมล    มูลสวัสดิ์
1. นายอุเทน    โขดสัดเทียะ
35 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวันใส    ท่วมนอก
1. นายวีระ    วัฒนเศรษฐานันท์
36 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอัครเดช    จุ้ยกลาง
1. นายสมบัติ    จันทร์ตรี
37 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงชนกนันท์    คำสอนพันธ์
1. นายชำนาญ    นาคนอก
38 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนพล    สุขเสริม
1. นายปราโมทย์    รถเพ็ชร
39 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธวัช    แสนโคตร
1. นายภาคิน    โฮนอก
40 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    รัตนะคุ
1. นายสิทธิพล    รักษา
41 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสายใจ    นิพิมาย
1. นายมานพ    ชูตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................