งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 048
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ขุนทิพย์
1. นายพิพัฒน์    แปรงกระโทก
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกษิดิศ    อาษากลาง
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทกานต์    สากกระโทก
1. นายจิตกร    เชิดศิวกุล
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอาทร    บุญสิทธิ์
1. นางลัคนา    นพรัตน์
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกันต์ธีภพ    ธรรมานุยุต
1. นางสาวสุนีย์    นิ่มกลาง
6 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทชพร    ไชยสาส์น
1. นายณัฎฐกิจจา    อัครภาคินพงศ์
7 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกิติคุณ    จ้อยสูงเนิน
1. นางสนิท    เอ็นดู
8 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุธี    เพิ่มสันเทียะ
1. นางสาวเกษรา    ปักการถา
9 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์พิชชา    เตียสกุล
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกรพิน    เขตคำ
1. นายสมประสงค์    เลิศธัญญลักษณ์
11 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปฎิญญา    พิณใหม่
1. นายสุเมธ    สุวรรณวงษ์
12 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปวีณา    ปลั่งกลาง
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
13 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเฟื่องลดา    พรรณทอง
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
14 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสัตตบงกช    พิกุลแก้ว
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
15 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชารีย์    อ่อนเงิน
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
16 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    อ่างทองหลาง
1. นางสาวพรพรรณ    พิมยะมาตร
17 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธีรภัทร    ดกกลาง
1. นางปาริชาติ    ปร๋อกระโทก
18 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศินัฐตา    จัดดาหาญ
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชชากร    เทียมกระโทก
1. นายธีรพงษ์    วงษ์สอาด
20 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล    ทาจะปุ
1. นางรัตติยา    ชาติประสพ
21 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยวรรณ    นุชพรมราช
1. นางสาววรรณา    เพ็ชรกระโทก
22 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศรินณา    ศักดิ์ดีสม
1. นายไกรสร    เสาร์ประโคน
23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววราภรณ์    เงี่ยงกระโทก
1. นายเกียรติศักดิ์    นะธี
24 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายณัฐวุฒิ    เจริญตะคุ
1. นายภามภคิน    ครามสายออ
25 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาววรรณวิสา    คัดทะจันทร์
1. นายอุเทน    มุ่งยนต์กลาง
26 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชนิกา    สำเภาเพ็ชร
1. นายธวัชชัย    ใบแก้ว
27 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวณฐา    ธิติกรกุลธร
1. นายสนิท    มณีรัตน์
28 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวศุวิมล    เจริญยศ
1. นายธนาคาร    วัฒนะสุข
29 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพรรษา    สีมาเคน
1. นายศรีควง    แสงพรม
30 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอาณาจักร    หนองพุดซา
1. นางวิลาสินี    จิตต์น้อม
31 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวณัชชา    ฉอสันเทียะ
1. นายธีรศักดิ์    อาจผักปัง
32 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศรสวรรค์    ทิวาชัย
1. นางสาวพิชญธิดา    กองเกิด
33 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวเพ็ญนภา    มูลสันเทียะ
1. นายกฤษณ์    เชิดพุดซา
34 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายปริวัฒน์    ทัดมาลา
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
35 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวปานรวี    หวังเขตกลาง
1. นายรวิช    สงนอก
36 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายศักดิ์ดา    เตียนขุนทด
1. นางดลกาน    หาญณรงค์บุญ
37 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพนิดา    พิมลนอก
1. นายอโนชา    ประวันนา
38 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจักรี    เพียนอก
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
39 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชนุตรา    ชำนินอก
1. นายวิษณุ    นวลใหม่
40 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายคมกริช    กำปังสันเทียะ
1. นางนันทวัน    นวลใหม่
41 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายอธิบดี    ฟุ้งพิมาย
1. นางสาวศศิธร    นพรัตน์
42 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปริณดา    เจริญพร
1. นายชำนาญ    นาคนอก
43 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกนกวรรณ    รัชตเมธากุล
1. นายไมตรี    วงศ์พัฒนชัย
44 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเสาวนันท์    ดวงภักดีรัมย์
1. นายปราโมทย์    รถเพ็ชร
45 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายยุทธศักดิ์    บางสำรวจ
1. นายภาคิน    โฮนอก
46 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายชานนท์    แบนกลาง
1. นายไชยยศ    เชือนไธสง
47 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐวุฒิ    กำพุฒกลาง
1. นายมานพ    ชูตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................