งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 046
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวณปภัช    ร่มสบาย
1. นางณัฐณิชา    กล้าหาญ
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสุริกิตติ์    กาญจนเกตุ
1. นางสาวพัชรินทร์    ชำนิกุล
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกิตปกรณ์    ไหวพริบ
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสิทธิโชค    ทนงูเหลือม
1. นายจิตกร    เชิดศิวกุล
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาวรรณ    รักงาม
1. นายศรัณย์    ขอย้ายกลาง
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณรงค์    พวงมาลี
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐวิภา    หาพันธ์
1. นายธรรมรัตน์    พูนสถาพร
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษณชยพร    ปิ่นแก้ว
1. นายวัชระ    สุวรรณะ
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวช่อผกา    แข็งขัน
1. นายทรงศักดิ์    วีระทวีมาศ
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจิรเดช    เชื้อผู้ดี
1. นายกำเพลิง    พันธุ์ดี
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิธร    เหลือกลาง
1. นางสาวชื่นกมล    อ้วนสูงเนิน
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญวรัตม์    รัตนวิโรจน์
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    บุญพาวัฒนา
1. นายสมประสงค์    เลิศธัญญลักษณ์
14 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวขวัญภิรมย์    ร่มจันทร์
1. นายสุเมธ    สุวรรณวงษ์
15 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุกฤตา    พลานชัย
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
16 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิสรา    ปุมสันเทียะ
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
17 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายครรชิตพงษ์    ตะวงษ์
1. นายสุรพงษ์    ทิชาชาติ
18 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเฟื่องลดา    หมายใกล้กลาง
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
19 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสรวงสุดา    หาคุ้มคลัง
1. นางสาวบุษรัตน์    ศรีเกิด
20 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจิตรานนท์    เรือนคง
1. นางสาวพรพรรณ    พิมยะมาตร
21 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอาทิเทพ    ทัพละคร
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
22 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิไลลักษณ์    อาจศึก
1. นายธีรพงษ์    วงษ์สอาด
23 โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวประกายดาว    ผมหอม
1. นายณัฐกฤษ    มณีเนตร
24 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอารียา    หอกิ่ง
1. นายธวัชชัย    พัฒนะสุภาภรณ์
25 โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายสุพจน์    ใหญ่สูงเนิน
1. นางสาวศรีสุดา    ห้องเขียว
26 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญสิรี    อัศวธรรมกุล
1. นายภามภคิน    ครามสายออ
27 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายกษิติธร    นาคา
1. นายอุเทน    มุ่งยนต์กลาง
28 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสมัตยา    เยียะสูงเนิน
1. นายธวัชชัย    ใบแก้ว
29 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจิดาพร    สอนอาจ
1. นายสมพงษ์    สิงแก้ว
30 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวรัมภ์รดา    แขกรัมย์
1. นางสาวสุริสา    ผูกพันธ์
31 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาววจีเพชร    สุธรรมโกศล
1. นายธนาคาร    วัฒนะสุข
32 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวษมาภรณ์    นะชินรัมย์
1. นายพิหาร    ยิ้มจอหอ
33 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวธันชนก    ภู่ตะขบ
1. นายศรีควง    แสงพรม
34 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนภาพัชร    สุพรรณกลาง
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์
35 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพีรพัฒน์    พรมพันธ์ใจ
1. นายจีรศักดิ์    แชงขุนทด
36 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสกุณา    ริดสันเทียะ
1. นายธีรศักดิ์    อาจผักปัง
37 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวศิรินรัตน์    เจนรอบ
1. นายมโนชา    จงหมื่นไวย
38 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนงนุช    ทองแก้ว
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
39 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรนันท์    ยะสุนทร
1. นายรวิช    สงนอก
40 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวภัณทิรา    จันทร์รอด
1. นายยอดธง    ทองคลี่
41 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจุฑาวดี    ทวิฤทธิ์
1. นายเสวต    ขนันไทย
42 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวจิราวรรณ    รันสูงเนิน
1. นางจุฬาลักษณ์    มาลาสี
43 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวคณิศร    พรมมร
1. นายอโนชา    ประวันนา
44 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวถิรพร    เครื่องกลาง
1. นางสาวสุดารัตน์    ด่านกระโทก
45 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพวงผกา    ไกรมะเริง
1. นางสาวสุนิษา    กลิ่นศรีสุข
46 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพันพัสสา    ยืนยง
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
47 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวรุ่งนภา    ปานสาลี
1. นายวิษณุ    นวลใหม่
48 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายธนาวุธ    คมขำ
1. นางนันทวัน    นวลใหม่
49 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอนุชิต    รัตนวิชัย
1. นายชินวิวัฒน์    ปลื้มพันธ์
50 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวภทรพรรณ    สมกำปัง
1. นางสาวศศิธร    นพรัตน์
51 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพรนภัส    ไพรเย็น
1. นายชำนาญ    นาคนอก
52 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพัชรินทร์    ด้วงมา
1. นายเพทาย    ดีรบรัมย์
53 โรงเรียนเมืองยางศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิรนันท์    ทับสนิท
1. นายไชยยศ    เชือนไธสง
54 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายศุภกิจ    เล็บสูงเนิน
1. นายสุวัฒน์    วงศ์เพียร
55 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจุฬาลักษณ์    ครัวเชื่อ
1. นายสิทธิพล    รักษา
56 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายจตุพร    ยังพิทักษ์เกียรติ
1. นายมานพ    ชูตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................