งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 045
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิรินภา    เฉียบกระโทก
1. นางณัฐณิชา    กล้าหาญ
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิชานันท์    จตุพงษ์ไพโรจน์
1. นางสาวพัชรินทร์    ชำนิกุล
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลลิดา    เมฆเสือ
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิริวิมล    อินทรหะ
1. นายศิวกร    เชิดศิวกุล
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฑิญากรณ์    น้อยศรี
1. นายศรัณย์    ขอย้ายกลาง
6 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายคณินณัฐ    ชาญชนะโยธิน
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวาริสรา    ไกรจัตุรัส
1. นางศิริลักษณ์    นนทภา
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐานิดา    แผลงจันทึก
1. นางช่ออัญชัน    เครือศุภมาส
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนิธิวดี    แห้งสันเทียะ
1. นายทรงศักดิ์    วีระทวีมาศ
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอาฑิตยา    รักษาแก้ว
1. นางแสงอรุณ    ตรีกลาง
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเจียคี    โฮ
1. นางสาวศุภราภรณ์    พัดทะเล
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงลักขณา    เกษร
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนัฎฐภรณ์    วงษ์ธนารีย์
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
14 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเทียนนภา    อิคะละ
1. นายเดชพิสิทธิ์    ภู่มาก
15 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติกานต์    แซมกระโทก
1. นางสาวติณณา    เปลี่ยนไธสง
16 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภัสรา    ฝ่ายเทศ
1. นางนฤมล    โยคานุกุล
17 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเหมดี    สุพรรณ
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
18 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ดงคำสี
1. นางสาวอรทัย    อุปสาร
19 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายนาคา    นาบำรุง
1. นายอุทัย    เหตุผล
20 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณี    ประสาวะโท
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวิชาญชัย    ใคร่กระโทก
1. นายนาวา    โขนกระโทก
22 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    คงจ้อย
1. นายฐนปพัฒน์    เครื่องกลาง
23 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    มาศรักษา
1. นายณัฐกิตต์    อึ้งสังวรณ์
24 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธนพร    แก่นฝาง
1. นางสาววิภาพร    มีมาก
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภูษณิศา    หาขุนทด
1. นางสาวภีรวรรณ    สุพรรณภพ
26 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนภสร    วาริชอลังการ
1. นางสาวบัณฑิตา    หากะวี
27 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักรกฤษณ์    โสดกลาง
1. นายพิหาร    ยิ้มจอหอ
28 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวราพร    ชูชีพ
1. นายศรีควง    แสงพรม
29 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมุซีรา    โต๊ะหมาด
1. นายชาญวิชย์    เจริญทศรักธ์
30 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธันยพร    จันทร์รอด
1. นายขบวน    ใจกันธิยะ
31 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5
32 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ    ผันกลาง
1. นายรวิช    สงนอก
33 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอโณทิยา    อินทร์ใหม่
1. นางสาวเกศรา    บุษราคำ
34 โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงมณฑิรา    หลายทวีวัฒน์
1. นายเสวต    ขนันไทย
35 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายวรวุธ    นาคใหญ่
1. นางจุฬาลักษณ์    มาลาสี
36 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเอกรินทร์    อาจจุฬา
1. นายอโนชา    ประวันนา
37 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายอนันตศักดิ์    คุ้มหมู่ม่วง
1. นางสาวจิรนันท์    ขันละ
38 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    น้อยตา
1. นายณัฐวุฒิ    บุญลักษณ์
39 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์    สุภัทโรบล
1. นางสาวสุนิษา    กลิ่นศรีสุข
40 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชัญญานุช    งิมขุนทด
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
41 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจันทัปปภา    พงษ์ศิิีิรืิจันทร์ฺ
1. นายอุเทน    โขดสัดเทียะ
42 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายพชร    ดอกสันเทียะ
1. นางสุภาวดี    หันตุลา
43 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    หาสกุล
1. นางสาวสุภาวินี    บุญมา
44 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงสิริการต์    พวงพิมาย
1. นายสมบัติ    จันทร์ตรี
45 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอรปรีญา    สิงห์ทอง
1. นายชำนาญ    นาคนอก
46 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวพิมลรัตน์    ทองเเหล็ก
1. นายสุรศักดิ์    หมู่เพชร
47 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายภูชิต    มะระดี
1. นายอำนวย    เชื้อนิด
48 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    กองทุ่งมน
1. นายมานพ    ชูตระกูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................