งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 044
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชญาดา    สินจะโปะ
1. นางณัฐณิชา    กล้าหาญ
2 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายระพีพัฒน์    ประจันดุม
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
3 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจรวี    สารบรรณ
1. นายจิตกร    เชิดศิวกุล
4 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนภา    พูนณรงค์
1. นายพิสิษฐ์    พรสี่
5 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งทิวา    โพธิสาร
1. นายศรัณย์    ขอย้ายกลาง
6 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวดารากร    ปลั่งกลาง
1. นางสุมิตตา    หล่ำจันทึก
7 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพันธวีร์    พันธ์ยงค์
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
8 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววัชรินทร์    ชุ่มกลาง
1. นายจักรเพชร    แฉกพิมาย
9 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติยาภรณ์    บุญประเสริฐ
1. นางศิริลักษณ์    นนทภา
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอนงนาฏ    ศรีนอก
1. นางช่ออัญชัน    เครือศุภมาส
11 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริตา    ฤทธิ์ศรไกร
1. นายทรงศักดิ์    วีระทวีมาศ
12 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวน้ำทิพย์    ประกอบผล
1. นายบุญร่วม    รานอก
13 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวศิญาณี    ทองดี
1. นายธนากร    ถอนโพธิ์
14 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจิรัตน์    เกลียวสีนาค
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววัลลภา    แจ่มจำรูญ
1. นายสมประสงค์    เลิศธัญญลักษณ์
16 โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลทิพย์    บุญดอก
1. นายสุเมธ    สุวรรณวงษ์
17 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเพชรณรงค์    หนดกระโทก
1. นายประยุทธ์    ช่างเกวียน
18 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    เชยโพธิ์
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
19 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอจลา    ลาวัลย์
1. นางสาวอรทัย    อุปสาร
20 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุขุมาภรณ์    วันแก้ว
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
21 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายทินกร    ทินกระโทก
1. นายนาวา    โขนกระโทก
22 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวปิยวรรณ    เอิบกิ่ง
1. นายฐนปพัฒน์    เครื่องกลาง
23 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวมัลลิตา    พอกสนิท
1. นายอุเทน    มุ่งยนต์กลาง
24 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเกียรติภูมิ    พลรัตน์
1. นายธวัชชัย    ใบแก้ว
25 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฑามาศ    จ้อยสูงเนิน
1. นายสนิท    มณีรัตน์
26 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวนพร    สุขะ
1. นางสาววรินทร    ไชยงาม
27 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวภาวิณี    ดียิ่ง
1. นายศรีควง    แสงพรม
28 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวสิรินดา    เทิบจันทึก
1. นายพัฒนพงศ์    พาระพันธ์
29 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวใบเฟิร์น    เปรุนาวิน
1. นางสาวพิชญธิดา    กองเกิด
30 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายสุรยุทธ    ทัดมาลา
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
31 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุทิน    หวังค้ำกลาง
1. นางสาวสินีนาฎ    วิฐาพร
32 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญญาลักษณ์    เดินขุนทด
1. นายยอดธง    ทองคลี่
33 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเสาวลักษณ์    ผันกลาง
1. นางจุฬาลักษณ์    มาลาสี
34 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวนวพร    เอี่ยมนอก
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
35 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวชญาดา    ชำนินอก
1. นายวิษณุ    นวลใหม่
36 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวเบญจมาศ    จันทร์สวัสดิ์
1. นางนันทวัน    นวลใหม่
37 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายเกียรติศักดิ์    จงเทพ
1. นายทวียศ    วิทโยปกรณ์
38 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวขนิษฐา    เปี่ยมสุข
1. นางสาวศศิธร    นพรัตน์
39 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวรัชนี    ศรีเสนพิลา
1. นายชำนาญ    นาคนอก
40 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพงศกร    เชื้อผกา
1. นางทัศนีย์    อุปมายันต์
41 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายพลากร    ศรฤทธิ์
1. นายอำนวย    เชื้อนิด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................