งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 043
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    โกษาจันทร์
1. นายจักรกฤษณ์    สัตตานุสรณ์
2 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิกติศักดิ์    เทียมลี้
1. นายจักรกฤษณ์    โค้งนอก
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุกฤตา    เนาว์พิมาย
1. นางสาวพัชรินทร์    ชำนิกุล
4 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรยุทธิ์    หงษ์สุวรรณ
1. นายสุริชัย    ศิริบูรณ์
5 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    ทองมาก
1. นายจิตกร    เชิดศิวกุล
6 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    มหาดไทย
1. นายพิสิษฐ์    พรสี่
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเมธา    พรมมา
1. นางลัคนา    นพรัตน์
8 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายยุทธปราการ    ศรีเมือง
1. นายสุเมธ    สิงหวรวงศ์
9 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรจิรา    โทศรี
1. นายจักรเพชร    แฉกพิมาย
10 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    ไปรแดน
1. นายณัฎฐกิจจา    อัครภาคินพงศ์
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายแทนไทย    บุญไทยกลาง
1. นางสาวศุภราภรณ์    พัดทะเล
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรพลอย    เสริมรัมย์
1. นายบุญเกิด    ซื่อตรง
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเดชาวัต    ภูทองนาค
1. นายประยุทธ    ช่างเกวียน
14 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์    วงศ์เหล็ก
1. นายเดชพิสิทธิ์    ภู่มาก
15 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมษารัตน์    กรณ์งูเหลือม
1. นายธนากร    ศรีวโรทัย
16 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชัยนันท์    พลแสน
1. นางสาวอรทัย    อุปสาร
17 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกมลพร    ปุราเส
1. นางสาวปิยรัตน์    แววจะบก
18 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงริต้า    ภูมี
1. นางสาวเสาวลักษณ์    ดวงมาลา
19 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภัควัตร    นัดครบุรี
1. นายนาวา    โขนกระโทก
20 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลณิชา    สะโมสูงเนิน
1. นายฐนปพัฒน์    เครื่องกลาง
21 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายบัณฑิต    เจียรัมย์
1. นางสาววิภาพร    มีมาก
22 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิชญา    ฉั่น
1. นายสนิท    มณีรัตน์
23 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกฤษณีญา    วงศ์สุวรรณ
1. นางวิลาสินี    จิตต์น้อม
24 โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรางคณา    แซ่จ๋าว
1. นางอรวรรณ    สิงห์บัว
25 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์    เกตุแก้ว
1. นายชาญวิชย์    เจริญทศรักธ์
26 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุทธิชา    รอดสันเทียะ
1. นายพีรณัฐ    ชิดสุข
27 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงยูถิกา    จิววิวัฒน์เสถียน
1. นางสาวเกศรา    บุษราคำ
28 โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายณัฐพล    วรกุล
1. นางจุฬาลักษณ์    มาลาสี
29 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    แสงฮาด
1. นางสาวศิริรัตน์    ชาญนอก
30 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงชนิตตา    ธนะรัตน์
1. นางนันทวัน    นวลใหม่
31 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงลลนา    เนตรโคกสูง
1. นายชินวิวัฒน์    ปลื้มพันธ์
32 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พลพิลา
1. นางสุภาวดี    หันตุลา
33 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภาณุเชษฐ์    นาดี
1. นางสาวสุภาวินี    บุญมา
34 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงนวิยา    กลุ่มกลาง
1. นายสมบัติ    จันทร์ตรี
35 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงภัทรวดี    คำมะลี
1. นายชำนาญ    นาคนอก
36 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอภิวัฒน์    งามสว่างจิตร
1. นายอำนวย    เชื้อนิด
37 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ตรัยศิลานันท์
1. นายสิทธิพล    รักษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................