งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 040
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปพน    ตู้กลาง
2. เด็กหญิงจิรวงศ์    ศรีทรัพย์
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์    พันธ์กิ่ง
2. นายศิรวัฒน์    รัศมิ์ขาวพราย
2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายอชิตะ    ทำเลนา
2. เด็กชายมนพชร    เกิดโพธิ์คา
1. นางจุฑามาศ    มีกุดเวียน
2. นายอลงกต    หาญชนะ
3 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนดล    เพ็ชรหมื่นไวย์
2. เด็กชายนิรวิทย์    อุ่นศิริ
1. นายประสาน    ไปใหม่
2. นางพันธ์กมล    รัศมิ์ขาวพราย
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชไมพร    ศรีจะบก
2. เด็กหญิงโสรยา    ชื่อมี
1. นางสาวธนัญพร    เพ็งวัฒนะ
2. นายอภิชัย    ธิติพิศุทธิ์กุล
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจักรภัทร    วันหวัง
2. เด็กหญิงพิยดา    แก้วประกาย
1. นายนิคม    หอมสมบัติ
2. นางสาวน้อมจิตร    เฉลยไกร
6 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรนันท์    ตั้งวรพงศ์ชัย
2. เด็กชายกันตินันท์    กุยแก้ว
1. นางโยษิตา    ยงดี
7 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายษมาพล    จ้ายนอก
2. เด็กชายพิสิษฐ์    สู่สุข
1. นายยุทธพงษ์    ศรีหาพล
2. นางสุภาวดี    ตระกูลวงษ์
8 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธิติ    อ่อนทองหลาง
2. เด็กชายณัฐพล    วัชรปาน
1. นางสาวจุฑารัตน์    เหมือนวาจา
2. นายอภิชาติ    แสงกุรัง
9 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนฤภร    จันทร์พล
2. เด็กหญิงณัฐวดี    สัจธรรม
1. นายวีรยุทธ    โผดนอก
2. นายเฉลิมพงศ์    ผินงูเหลือม
10 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริมา    สอบกิ่ง
2. เด็กหญิงเกศินี    ยอดเพชร
1. นางสุจิตรา    อนันตนมณี
2. นางสุธินี    คะเลรัมย์
11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายอุดมศักดิ์    บัวทุม
2. เด็กชายนัทธวุฒิ    คร่ำสุข
1. นายวิษณุ    สุวรรณวงศ์
2. นางสาวสุพรรษา    สิงห์ซอม
12 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลกันยา    ระวังกิ่ง
2. เด็กชายอธิบดี    เย็นหลักร้อย
1. นางสาวนิรามัย    เชิดเมืองปัก
2. นางสาวอรวรรณ    คิดถูก
13 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์    ช่อรัมย์
2. เด็กหญิงไดอาน่า    ลักค์
1. นายปฏิภาณ    พาจะโปะ
2. นางอารีรัตน์    อังกระโทก
14 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพริษฐ์    บัณฑิตภักดิ์
2. เด็กชายนพรุจ    สุวรรณรัตน์
1. นางสาวชลารัตน์    วีระยุทธศิลป์
2. นายอิสระภูมิ    กิจการพิสุทธิ์
15 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกมลชนก    คำสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิริสาวดี    บุญจันทึก
1. นางตรึงใจ    สีหะมงคล
2. นายอนุชา    โกมลภิส
16 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุมาลัย
2. เด็กหญิงธนพร    สมุยทอง
1. นางสาวสมควร    ฝายสระน้อย
2. นายสุพจน์    โตจะโปะ
17 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปนิตา    เชษฐ์ขุนทด
2. เด็กชายไกรฤทธิ์    จริยรุ่งโรจน์ฤดี
1. นางสาวกัณฐิมา    เกตุขุนทด
2. นายพิสิฎฐ์    ชลายนนาวิน
18 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายภานุวัฒน์    เลิศรักดี
2. เด็กหญิงกิตติยา    ผางคนรัก
1. นางสมพิศ    บัตรจัตุรัส
19 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    แก้วลี
2. เด็กชายธนากร    โสภารักษ์
1. นางสาววราพร    เมียบขุนทด
20 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ของดี
2. เด็กหญิงธนัญชนก    ใจยิ้ม
1. นายกิตติภูมิ    ขำเทศเจริญ
2. นางสาววีระนุช    บุระกรณ์
21 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนากานต์    ปะตินัง
2. เด็กหญิงชญาณี    พบขุนทด
1. นายกิตติพงศ์    สิมขุนทด
2. นายสุธาทิพย์    เหวขุนทด
22 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกริชษดา    มีสันเทียะ
2. เด็กชายนัฐติภัทร    แสงนิรันดร์ชัย
1. นายกรรญดา    ณิชกุลโรชา
2. นางอัญชัญ    งามสูงเนิน
23 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธัชพรรณ    แคสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐวัตร    เกิดดวง
1. นางสาวกุลปัสสร์    แสบขุนทด
2. นางสาวนงนุช    เผาะสูงเนิน
24 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายภูมิรินทร์    สุขสำราญ
2. เด็กชายกฤษฎาวุธ    ภูพรรณา
1. นางสาวจีรนันท์    ผลนา
25 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายไกรทอง    เบ้าทอง
2. เด็กชายทินพัทธ์    กล้าหาญ
1. นายกลวัชร    รอดพิพัฒน์
2. นายบุญมี    วรชมพู
26 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายจตุพร    มุ่งแห่งกลาง
2. เด็กชายสุภดนัย    ธัญญาหาร
1. นางสาวจิราวรรณ    ปานนอก
2. นายอำพล    มีครไทย
27 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศศิวิมล    สีจันไชย
2. เด็กหญิงศศิวิมล    รู้จิต
1. นางสาวสุจิตรา    ภักดีนวล
2. นางสุภัทรวดี    ศรีนามบุรี
28 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนกฤต    แก้วกล้า
2. เด็กหญิงพรหมพรชณก    แก้วกล้า
1. นายณรงค์    กะวิเศษ
2. นายวิรพงษ์    ปะนามะเส
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................