งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 039
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายนัยพินิจ    กิจเนตรี
2. นายเขมณัฐ    หมากกลาง
3. นายภูบดินทร์    เพชรไกร
1. นายนนท์ธวัฒน์    เจริญสวัสดิ์
2. นายภูวนารถ    แก้วพะเนาว์
2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกันติชา    เนาว์ประเสริฐ
2. นางสาววนิดา    บดสูงเนิน
3. นางสาวพิชญาภรณ์    เชาว์พลกรัง
1. นางจันทร์เพ็ญ    อุทุมทอง
2. นางธนัญญาภรณ์    ดวงกางใต้
3 โรงเรียนมะค่าวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายสิทธิพงษ์    กรวดนอก
2. นายชาคริต    พวงจันทร์
3. นายนนทนันต์    เชียนชัยศรี
1. นายถาวร    หมายครอบกลาง
2. นายอริยพงษ์    ศรีสุพัฒน์
4 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายยุทธภูมิ    กลางเมือง
2. นายณัฐวุฒิ    ภู่ภิรมย์
3. นายเมธาวัฒน์    นามชานนท์
1. นายคงเดช    เนตรพล
5 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพีรพัฒน์    พุทธศรี
2. นายอำนวย    โฮนทุมมา
3. นายชาญณรงค์    ศรีชาติ
1. นายบุญสม    เย็นเพชร
2. นายอนุวัฒน์    ทวีฤทธิ์
6 โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวนัฐมน    นอบครบุรี
2. นางสาวนิภาพร    เคลื่อนสูงเนิน
3. นางสาวสุภาวดี    แนะกระโทก
1. นางขนิษฐา    เทียมครบุรี
2. นายชุมพล    เทียมครบุรี
7 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอัมรินทร์    ปั่นเมืองปัก
2. นายธนพัฒน์    วงศ์ปรีชาสวัสดิ์
3. นายอัษฎาวุธ    งามตะคุ
1. นางกานต์ธีรา    พูนผล
2. นางศุภากาญจน์    ชี้กิ่ง
8 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายเมธากุล    โคตรสาลี
2. นายอัมรินทร์    อ่อนอำไพ
3. นายธีรพล    ใยกระโทก
1. นายปิโยรส    จงใจกลาง
2. นายสพโชค    โตเหมือน
9 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอรัญญา    เทพังเทียม
2. นางสาววิภาวรรณ    บำรุงศิลป์
3. นางสาวอุษาพร    โนมขุนทด
1. นางสาวภุมรินทร์    ชมสันเทียะ
10 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายฐากร    ม่วงชาติ
2. นายคุณากร    ยอดพุดซา
3. นายจิณดาวัตร    เปียนสันเทียะ
1. นายอาทิตย์    ไกวัลเกศบุศย์
2. นายเกษม    มิกขุนทด
11 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายอำนาจ    หวังอ้อมกลาง
2. นายประเสริฐ    บริรักษ์
3. นายทีปพิพัฒน์    ปาโม
1. นายชาญชัย    พิงขุนทด
2. นายพล    แอบจันอัด
12 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธงชัย    พวงสันเทียะ
2. นายอัสดาวุธ    เทียนขุนทด
3. นายณรงค์ศักดิ์    หอดขุนทด
1. นายสิริวัฒน์    จันทร์ศรี
2. นางสาวอารมณ์    ชุมสันเทียะ
13 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอมรรัตน์    คลังใหญ่
2. นางสาวอริสา    ปิดกำพี้
3. นางสาวศยามล    ผิวเหลือง
1. นางศิริลักษณ์    สิทธิมงคล
14 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายครรชิต    เทพาฤทธิ์
2. นายพงษ์บดินทร์    มัคครมย์
3. นายวัฒนา    เลิศขุนทด
1. นายจักรกฤษ    ถนอมขวัญ
2. นายประดับ    ศิริปัญญา
15 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุนิสา    ไพรงาม
2. นางสาวพรญาณี    นาคำ
3. นายธนบดี    ชินแสน
1. นายทัศนีย์    วาทีรชตะ
2. นางปารมี    ภูบังเดือน
16 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายชาตรี    ข้องนอก
2. นายธรรมนูญ    ประกอบเก้า
3. นายอักพล    แก้วทับไทย
1. นายมานะ    มงคลศรี
2. นายเอกณรงค์    แต่งพลกรัง
17 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายนที    ฉานพิมาย
2. นายสิทธิศักดิ์    ล้ำเลิศ
3. นายสิทธิศักดิ์    หมั่นสาร
1. นางสาวชีวรัตน์    ช่ำชอง
2. นางสาวอาจารี    เมี้ยนกลาง
18 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสหรัส    สิงคะนอง
2. นายคฤหาสน์    กิจจา
3. นายคมสัน    อ่วมน่วม
1. นางสาวกนกกร    เรืองเกษม
2. นายเบ็ญกาย    ต่วนไธสง
19 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายปริวัตร    อินงาม
2. นายธนกร    เก่าพิมาย
3. นายปกรณ์    เวฬุวนารักษ์
1. นางสาวณัฐวิภา    พินิจมนตรี
2. นายอัคราพงศ์    ตุงไธสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................