งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 310
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวิศรุต    เวียงอินทร์
2. นางสาวณัตตยา    ธีระกนกสกุล
1. นางสาวกุสุมา    จันทะสาร
2. นางสาวดาริกา    ชมกลาง
2 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    นิลไร่นา
2. นายณัฐวุฒิ    โยกกระโทก
1. นางสาวจตุริพร    สมบัติภูธร
2. นายพิชัย    เกงขุนทด
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายพุฒิกฤษฎิ์    พลเดช
2. นางสาวชญาดา    สร้อยชื่อ
1. นางสาวปนัดดา    เขตรสมุทร
4 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอดิศักดิ์    รักค้า
2. นางสาวปภัสรา    มากสุทธิปาล
1. นางสายสุดา    เสนาไชย
2. นายสุรศักดิ์    ทองศรีมะดัน
5 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายเตชพัฒน์    ป้องนาน
2. นางสาวณิชกุล    เที่ยงดี
1. นางคนึง    ตะติโชติพันธุ์
2. นางรุ่งนภา    ทบวอ
6 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    มาลำโกน
2. นางสาวเกตน์สิรี    ตัวสระเกษ
1. นางปรียานุช    ศรีอภัย
2. นางรุ่งนภา    ตุ่นไธสง
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายวุฒิพงษ์    ครองโสม
2. นางสาวชฎาภรณ์    หินกำปัง
1. นางพรรณี    จำปาโพธิ์
2. นางสาวไพลิน    แม็กพิมาย
8 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายอนุสรณ์    ชีโพธิ์
2. นางสาวสลิลทิพย์    สิงห์กล่อม
1. นางจุฑาพันธ์    มุ่งกลาง
9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    เทียมเกรียงไกร
2. นายวงศ์วรรธน์    ปานประเสริฐ
1. นางฐนิษฐ์อร    กุลสุทธิชัย
2. นางสาวยุพิน    โตนน้ำขาว
10 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายกิตติศักดิ์    มุ่งเอื้อมกลาง
2. นางสาวอัชณา    ชวายวัง
1. นางดวงแข    โหตกษาปน์กุล
2. นางวิไลย์    หนากลาง
11 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธนพรรณ    หวะสุวรรณ
2. นายแทนไท    ตั้งวนิชกุล
1. นายกานต์    เอื้อเฟื้อกลาง
2. นางอรพิน    เพ็ชรหมื่นไวย
12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววินัฎดา    สีสังข์
2. นางสาวพรชนิตว์    ศิริชัยคีรีโกศล
1. นางรุ่งนภา    ทองบุญมา
13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภวัต    รัตนวิจิตร
2. นางสาวนภัสสร    ค้างสำโรง
1. นางนุสรา    กิจหนองสรวง
2. นางสาวอารีย์    ทรวงโพธิ์
14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววาสนา    เกิดสมบัติ
2. นายปัณณวรรธ    เข้มข้น
1. นางสาวณภัทร    ทานะสุข
2. นางสาวนิตยา    หอมพันนา
15 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายจักรพล    ตมกลาง
2. นางสาวสุมิกตา    จันทา
1. นางมะลิวัลย์    เจิมจอหอ
2. นายสุรศักดิ์    ถนอมพจน์
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายคำภีร์    อินนอก
2. นางสาวภทรวรรธน์    ศุภพฤกษพงศ์
1. นายทวีชัย    เพียซ้าย
2. จ.ส.อ.พิพัฒน์    ยงยุทธ
17 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเนติธร    พินิจด้วง
2. นางสาวศศิกานต์    ฉิมหาชาติ
1. นางสาวรำไพ    พกกลาง
2. นางโสภา    ลำพูน
18 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายธีรพงษ์    เต็มปักศรี
2. นางสาวณิชากร    เสาแก้ว
1. นายวิชัย    เพียรการ
2. นางสาวเต็มศิริ    กิติเวทยานุสรณ์
19 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายกอบชัย    พิมพ์นนท์
2. นางสาววันวิสา    คำภานิล
1. นางสาวนุจรินทร์    สุภศร
20 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญนภา    อัชรีวงศ์ไพศาล
2. นายภานุวัฒน์    ปานเกิด
1. นางจีรนันท์    บุญประจำ
2. นางศศิธร    ศรีสิริ
21 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายอดิศักดิ์    โชคกลาง
2. นางสาวพรรษา    วงษ์ศรี
1. นางสุทธาภา    จงสูงเนิน
2. นางแสงเดือน    เฉลิมจาน
22 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายวุฒิชัย    บุญพา
2. นางสาวณัฐวดี    ชาญดีพะเนา
1. นางนินนาท    แนบกระโทก
2. นายเพ็ช    แก้ววงษา
23 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภานุวัฒน์    จันทร์เพ็ง
2. นางสาวรุ่งนภา    แก้วมน
1. นางวิลาวัณย์    พิณพิมาย
2. นางเพ็ญศิริ    เศรษฐชัย
24 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายจีรกร    หอมสันเทียะ
2. นางสาวเมธิดา    หาทรัพย์
1. นางสาวธาดารัตน์    ลีลอย
2. นางสาวเปรมพร    อรุนันท์
25 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายภัทรพล    ศรีโยธา
2. นางสาวสุภาภรณ์    มุ่งช่วยกลาง
1. นางฉวี    โรจนพงษ์เพียร
2. นางณิชารัศม์    พีระไชยดำรงค์
26 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธนัชชา    องอาจ
2. นายนันทพงศ์    เพ็งวิสัย
1. นายธีรวัฒน์    ชาวชอบ
2. นางธีระนุช    ชาวชอบ
27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกรชนก    เสียงดัง
2. นายธีรนัย    สอนดี
1. นางสาววิภาดา    ชุ่มสีดา
2. นางสุนีย์    อัตตสัมพันธ์
28 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายกฤษกา    เจริญสันเที๊ยะ
2. นางสาวทัศวรรณ    สุทธิกานนท์
1. นางสาวจารุณี    เสามั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ    เอกวิภพ
29 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอรรถวุฒิ    เลือดกระโทก
2. นางสาวสุวนันท์    มะลิวัลย์
1. นางจีรภัทร์    โพธิ์นอก
2. นายสุชาติ    โยนกระโทก
30 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวประวิชญา    เสาวคนธ์
2. นายพัทรพล    ถนอมวงษ์
1. นางสาวพุธฐิพร    ดังใหม่
31 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายธีรพงษ์    บุญดีเล็ก
2. นางสาวบังอร    ชุนสาย
1. นางสาวสุวิชา    แก้วบุญพะเนา
2. นางสาวเขมิิกา    ทันไธสง
32 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอนุรักษ์    ใบพลูทอง
2. นางสาวปนัสยา    นิยาทองหลาง
1. นางสาวจิราวรรณ    วงศางาม
2. นายตระกูล    จันทวาส
33 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายรัฐธรรมนูญ    บุญพร
2. นางสาวปานิดาพร    ยศฉิมพลี
1. นางชวาลา    ศรีจันทร์อ่อน
2. นางสาวเสน่ห์    ฉวยกระโทก
34 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายอานุภาพ    ทดกิ่ง
2. นางสาวอนุธิดา    โควิชัย
1. นายสิปปกร    สุทธิศิลป์
2. นางสาวอนุชศรา    จันอ่อน
35 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายโยธิน    ขอหมั่นกลาง
2. นางสาวอารีรัตน์    อุบลรัตน์
1. นางสาวจงจิต    อุ่นสำราญ
2. นายเสกสรรค์    ประเมศรี
36 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายณัฐพล    นูพิมพ์
2. นางสาวพรนภัส    เนินทอง
1. นางทับทิม    อุทัยวรรณ
2. นายอนุสรณ์    ลบสันเทียะ
37 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายภควัต    อำพร
2. นางสาวสัณสินีย์    ฝอยผักแว่น
1. นางทวีพร    กัลปภิญโญกุล
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายณัฐพนธ์    จินตบุตร
2. นางสาวตรีเนตร    พิศนอก
1. นางศรีวิภา    ศรีหาญ
2. นางอุษา    วิเชียรณรัตน์
39 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวิวัฒน์    ฉัตรวงศ์ทอง
2. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง    ศรีมะเริง
1. นางพรพนา    เตียนพลกรัง
40 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกิตติพัฒน์    ศรีชา
2. นางสาวณัฐธิกา    ตากิ่มนอก
1. นางสาวธัญพร    พานใหม่
2. นางสาวสุรัชดา    ขนอ่อน
41 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายศุกลภัทร    คงเจริญ
2. นางสาวณัชชา    ชินบุตร
1. นายถวิล    เกษไธสง
42 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายทัตพงศ์    ภู่ทอง
2. นางสาวกาญจนา    ตรีเหรา
1. นางสาววรางขณา    รังกลาง
43 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายชนะไชย    ชัยเสน
2. นางสาวศรีวตาภร์    อุ่นศรี
1. นางสาวคนึงนิต    ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา    กุ้งมะเลิง
44 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกิติกรณ์    แหบสูงเนิน
2. นางสาวเพชรดา    โชระเวก
1. นางสาววิจิตรา    ราชบัวขาว
2. นางอรทัย    สุวะพัฒน์
45 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกิตติศักดิ์    กองพิมพ์
2. นางสาวสุวิมล    อู๋สูงเนิน
1. นางผ่องศรี    สุกุมลจันทร์
2. นางศิริรัตน์    วิลาบุตร
46 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายภารดร    ก้านขุนทด
2. นางสาวภัครมัย    ศิริทัย
1. นางนัฏฐ์มัทนพร    บัวทิพย์
2. นางปริมใจ    ฟักกระโทก
47 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเจษฎา    เทดี
2. นางสาวโสภา    ดวงแก้ว
1. นายปรีชา    สีม่วง
2. นางสาวสุภาพร    ใจกล้า
48 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายภูธเนตร    เกตุขุนทด
2. นางสาววณาพร    ทิศขุนทด
1. นางวิยะดา    กลางประพันธ์
2. นางเสาวภา    เมียขุนทด
49 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเขมทัศน์    ทองจุลกลาง
2. นางสาวปณิตฐา    ลาสันเทียะ
1. นางสาวนงเยาว์    สุมนทานอก
50 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนันธิชา    อุคนอก
2. นายธนาธิป    ปกสันเทียะ
1. นางจินตนา    รวมภักดี
51 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายกลวัชร    คุมขุนทด
2. นางสาวนิพาดา    เพียซ้าย
1. นางปรานอม    ไกรสุทธา
52 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายอนาวิล    พิณสระเท้า
2. นางสาวจริณญา    มธุโป
1. นางจันทร์เพ็ญ    กูกขุนทด
2. นายวัชรพล    กูกขุนทด
53 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวนัยน์ปพร    ดวงอาจ
2. นายภูดิส    โลสันเทียะ
1. นายฉัตรชัย    บุญมาก
2. นางสาวชาณิดา    ปนันท์ธนา
54 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพงษ์ศกร    อิดเสะ
2. นางสาววิภาวรรณ    ชมสันเทียะ
1. นางสาวปวัณนา    เนียนกระโทก
2. นางสุชาวดี    สร้อยอุดม
55 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายธนกฤต    เชาว์วรากร
2. นางสาวสุทธิดา    กิสันเทียะ
1. นางสาวกษมาภา    รัตนโภชน์
2. นางชนิศา    ฉอสุวรรณชาติ
56 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเกรียงไกร    โชตินิกรณ์
2. นางสาวอริศรา    เพชรมณี
1. นางมยุรี    อุตตะเคียน
2. นางสาววรรณา    เภาภาร
57 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพรนภัส    วงศ์ประทุมมาลย์
2. นายกฤตมงคล    ดาษไธสง
1. นางขวัญนภา    กาคำผุย
2. นางสาวยุพิน    พัดพาน
58 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายชยุตม์    แกดขุนทด
2. นางสาวเดือน    หะขุนทด
1. นางสาวเสาวภา    หมวดสันเทียะ
2. นางสาวแสงเดือน    นิลศรี
59 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายสิทธิชัย    ครุธนอก
2. นางสาวรุ่งรวี    ชำนาญศึก
1. นางสาวสิริกัลยา    หว้าน้ำคำ
60 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวพัฒนาวดี    พุทธวงค์
2. นายพัสสน    แก้วสุโพธิ์
1. นางจินดารัตน์    จันทร์วิเศษ
2. นายสุระศักดิ์    ภูพรรณา
61 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายศุภกริช    พยุหะ
2. นางสาวสุกัญญารัตน์    ไอยรา
1. นางสาวมาลินี    เชื่อมกลาง
2. นางสาววิสา    มุ่งยุทธกลาง
62 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายเอกภพ    เครื่องกลาง
2. นางสาวอารียา    ลาดนอก
1. นายเอกชัย    อินทนนท์
63 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายชุมพล    พลดงนอก
2. นางสาวศิริกัญญา    คะลีล้วน
1. นายสิปปกรณ์    ทับปัดชา
64 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายพันธุ์คีรินทร์    โพธิ์นอก
2. นางสาวจิรัฐิพร    จันทร์กอง
1. นางลัดดา    เพียนอก
2. นายไพสิน    นันทาวงค์
65 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายไตรรัตน์    ศรีชุม
2. นางสาวสุดารัตน์    พร้อมจิตต์
1. นางสาวจิราพร    พวนกิ่ง
2. นางสาวปัทมา    ประทุมคำ
66 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายอนุวัฒน์    อนุธรสิน
2. นางสาวนรีรัตน์    แสงงาม
1. นายกันตพงศ์    ภารการ
2. นายบุญยง    แพนไธสง
67 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายกฤษณ    จงปลูกกลาง
2. เด็กหญิงสุนิสา    อัตถากร
1. นางสาวนฤมล    คลังอุดม
2. นางพัชรี    หิรัญเรือง
68 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสุรศักดิ์    ชะอุ่มทอง
2. นางสาวฐิติวรดา    ประเสนเกาะ
1. นางกนกนิกา    ชวนพิมาย
2. นางสาวเบญจพร    ทัศน์ไพร
69 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายทีรัตน์    ดวงตา
2. นางสาวภัทรานันท์    บริสุทธิ์
1. นายประจวบ    ณ วงศ์
2. นางวิลเลียม    หวังอ้อมกลาง
70 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวจิฑาภรณ์    จ้อยนุแสง
2. นายศักดา    เบ้ามูลตรี
1. นางศรีประไพ    นอพิมาย
2. นางสาวศิวพร    นิลคำ
71 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอังคนา    เขาวงกรด
2. นายปรัชญา    หาญคำ
1. นางสาวรัตติกาล    กลึงกลาง
72 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกัญญาณัฐ    ภูเพา
2. นายอัครพล    โตนน้ำขาว
1. นางสาวนุชจรี    โสภัณฑ์
73 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายเสกสรร    กุลี
2. นางสาวเรือนแก้ว    แกล้วกล้า
1. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวภัชราพรรณ    สีชมภู
74 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวิศรุต    บุตรศรีภูมิ
2. นางสาวกนกกร    ยางนอก
1. นายปัญญา    พรยา
75 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสุธี    เทพเนาว์
2. นางสาวดาราริน    เมินไธสง
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์    แฉขุนทด
2. นางสาวอริสา    อินทะโส
76 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวทัญญู    พุ่มจันทร์
2. นางสาวกาญจนา    โตไพร
1. นางสาวดารารัตน์    เย็นวัฒนา
2. นางอัมพร    เก่าพิมาย
77 โรงเรียนประทาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวปภัสรา    ประจะเนย์
2. นายพิษณุพงศ์    หูไธสง
1. นางปราณี    สีพาชัย
2. นางสาวอุไรวรรณ    มากพูน
78 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายนภัสกร    สารฟอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์    มั่งมี
1. นางรัตนาภรณ์    อนิวรรตน์วงศ์
79 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายทินกร    หันบัง
2. นางสาวอุมาพร    อาศัยน้ำ
1. นางโรจนา    เกียรติไกรศักดิ์
80 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายสุภัทรชัย    ยังผล
2. นางสาวอารียา    มูลนอก
1. นางณัชชา    ครามสูงเนิน
2. นางสาวแม้นมาศ    เก่าพิมาย
81 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายภูวรินทร์    ป้องพิมพ์
2. นางสาวเรไร    ดวงพุฒิ
1. นางสาวชนัญชิดา    คงควร
2. นายภาณุพงศ์    กันไพเราะ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................