งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 309
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวชิรวิชญ์    สาสุข
2. เด็กหญิงจันทกานต์    โฉมสูงเนิน
1. นางสาวจตุริพร    สมบัติภูธร
2. นายน.ส.ณัฐจิตรา    ปิยะศิริศักดิ์
2 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายวริทธิ์    บุญเสริม
2. เด็กหญิงณัฐชยาญ์    พิรัญติยะกุล
1. นางสาวปนัดดา    เขตรสมุทร
3 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปานชนก    หาญสงคราม
2. เด็กชายพิทักษ์    ทิพรอด
1. นางรัชนี    สินกิ่ง
2. นางสายสุดา    เสนาไชย
4 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    ราชนิยม
2. เด็กหญิงคีตภัทรณ์    บรรเลงทรัพย์
1. นางมันทนา    ดายดัสกร
2. นางลำไพ    จินดาไพศาล
5 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายมีชัย    รวมสำโรง
2. เด็กหญิงเกณิกา    สองเมือง
1. นางปรียานุช    ศรีอภัย
2. นางรุ่งนภา    ตุ่นไธสง
6 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายตุลยวัต    แท่นพุดซา
2. เด็กหญิงกัณฐมณี    ประไพ
1. นางชญาภา    อินทร์จำนงค์
2. นางสาวเบญจมาศ    บุดสี
7 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติชัย    ภูมิ
2. เด็กหญิงธัญชนก    แซ่ฉั่ว
1. นางสาวกมลชนก    บูรณะ
2. นายธนชัย    แถมกลาง
8 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายทีรวัฒน์    สิงห์โตขำ
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ขอแนบกลาง
1. นางจุฑาพันธ์    มุ่งกลาง
9 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายจันทรัช    พลตะขบ
2. เด็กชายคริษฐ์    ไกรฤกษ์
1. นางสาวพิสมัย    โกกลางดอน
2. นางละอองดาว    จารุจุณาวงศ์
10 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรพล    สีตากร
2. เด็กหญิงศศิกานต์    มลิจันทร์
1. นางดวงแข    โหตกษาปน์กุล
2. นางสาวนิตยา    ฤทธิ์จรูญ
11 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพันธกานต์    มมตะขบ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    โทนพุดซา
1. นางณัฐพิชญ์    พีระไพศาล
2. นางสุภาวดี    คุณโคตร
12 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบูรณี    กัลปดี
2. เด็กหญิงเกวลี    บุญสูงเนิน
1. นางพรทิพย์    เกตุแก้ว
2. นางวิวาพร    วิชาภรณ์
13 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัท    คูณกลาง
2. เด็กหญิงสุภัควัน    รอดวินิจ
1. นางนุสรา    กิจหนองสรวง
2. นางสาวอารีย์    ทรวงโพธิ์
14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายสุรัฐภูมิ    ลมขุนทด
2. เด็กหญิงฐิติพรอนันต์    แซ่ตั้ง
1. นางสาวณภัทร    ทานะสุข
2. นางพรทิพย์    ทาสี
15 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายประดิฐ    บำรุงนา
2. เด็กหญิงวรรณิตา    พยัพกลาง
1. นางละเอียด    เลิศธีรวรกรณ์
2. นางสาวเบญจมาศ    นิจจอหอ
16 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกรกฎ    ภู่มะเริง
2. เด็กหญิงหทัยชนก    ทิพย์เนตร
1. นางสาวรำไพ    พกกลาง
2. นางโสภา    ลำพูน
17 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเชษฐพัฒน์    ปัจยะโคนัง
2. เด็กหญิงดรินรักษ์    ฝันดี
1. นางสาวธนาภรณ์    ไทยเฉลิมชาติ
2. นางสาวภัทราภรณ์    เทพวงค์
18 โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายณฐภัทร    พุทไธสง
2. เด็กหญิงวิลาสินี    เฉียงเมือง
1. นางสาวดวงฤดั    ลาจันทึก
2. นางสาวเปมิกา    จ่าท่า
19 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายอิสราพงษ์    ลุนสำโรง
2. เด็กหญิงพรนภา    แก้วสุวรรณ
1. นายธัชเวชช์    แสงสว่าง
2. นางสาวเต็มศิริ    กิติเวทยานุสรณ์
20 โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายปณิธาน    ทองทะเล
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    เข็มเอี่ยม
1. นางสาวนุจรินทร์    สุภศร
21 โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    พรรณกระโทก
2. เด็กชายวรเมธ    ศรีนครินทร์
1. นางจีรนันท์    บุญประจำ
2. นางศศิธร    ศรีสิริ
22 โรงเรียนหินดาดวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายทศพร    ศรีหนองจิก
2. เด็กหญิงจันทรา    โสเลรัมย์
1. นางสุทธาภา    จงสูงเนิน
2. นางแสงเดือน    เฉลิมจาน
23 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธราเทพ    หนดกระโทก
2. เด็กหญิงอนันตญา    นิดกระโทก
1. นางนินนาท    แนบกระโทก
2. นายเพ็ช    แก้ววงษา
24 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายเตชสิทธิ์    จงฤทธิ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร    ศรีสมพงษ์
1. นางวิลาวัณย์    พิณพิมาย
2. นางเพ็ญศิริ    เศรษฐชัย
25 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิติพงษ์    นามวงศา
2. เด็กหญิงธนารี    นาคบุญ
1. นางสาวจุฑามาศ    แซ่ตั้ง
2. นางสมจิตร์    ศรีสุข
26 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายมงคล    วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สุดตา
1. นายธีรวัฒน์    ชาวชอบ
2. นางธีระนุช    ชาวชอบ
27 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธีมาพร    ปุระโน
2. เด็กชายบารมี    ทองดีนอก
1. นางพจนีย์    พิพัฒน์เสวิกุล
28 โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายขุมทอง    คล้ายกับคำ
2. เด็กหญิงเกสรา    นาลี
1. นางสาวจารุณี    เสามั่น
2. ว่าที่ร้อยตรีจิรายุ    เอกวิภพ
29 โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายธนวัฒน์    เรืองกระโทก
2. เด็กหญิงศศิธร    เกณฑ์สาคู
1. นางจีรภัทร์    โพธิ์นอก
2. นายสุชาติ    โยนกระโทก
30 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายบารมี    นกหรีด
2. เด็กหญิงพัชชาพลอย    เปรมธาวินัย
1. นางสาวพุธฐิพร    ดังใหม่
31 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายโจ๋มิชา    มุราษี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ใจเรือง
1. นายจักภัทร    ทำมิตร
2. นางสาวเขมิิกา    ทันไธสง
32 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิทธิภัทร    ภูอุทา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    ศิริเทพ
1. นางสาวจิราวรรณ    วงศางาม
2. นายตระกูล    จันทวาส
33 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสันติภาพ    ชนะภัย
2. เด็กหญิงวรัญญา    กายเมืองปัก
1. นางสาวยลชา    เผื่อนยิ่งยงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีวิชุกรณ์    ฉิมญานุวัฒน์
34 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายวรกิต    จิ๋วตะคุ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    อินทร์ประเสริฐ
1. นางลาวัลย์    เงื่อนตะคุ
2. นางสาวอนุชศรา    จันอ่อน
35 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรวิชญ์    สาลีเกิด
2. เด็กหญิงพิชชาพร    เพิ่มพูน
1. นางสาวจงจิต    อุ่นสำราญ
2. นายเสกสรรค์    ประเมศรี
36 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายภูวดล    ทิพรม
2. เด็กหญิงอุรัสยา    เขตหนองบัว
1. นางทับทิม    อุทัยวรรณ
2. นายอนุสรณ์    ลบสันเทียะ
37 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายทวีศักดิ์    คำธงชัย
2. เด็กหญิงณัฐนรี    การสำโรง
1. นางทวีพร    กัลปภิญโญกุล
38 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายปิติชัย    คะเนสุข
2. เด็กหญิงอนุธิดา    เครือศรี
1. นางศักดิ์สิณี    เกตุถิน
39 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิพัฒน์    ฉัตรวงศ์ทอง
2. เด็กหญิงธนัชญา    ชมโคกสูง
1. นางพรพนา    เตียนพลกรัง
40 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายชนสรณ์    มังสั้น
2. เด็กหญิงสุนิษา    บุตรลักษณ์
1. นายนวพล    ผลมาตร์
2. นางปาริฉัฐร    เคนทรภักดิ์
41 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายฤทธิ์ชาลักษณ์    สุวรรณรักษา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    จันไทย
1. นางน้ำทิพย์    ทวนขุนทด
42 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    เงกสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    กาดสำโรง
1. นางสาววรางขณา    รังกลาง
43 โรงเรียนวังรางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูรภา    ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงลลิตา    จันทะดวง
1. นางสาวคนึงนิต    ถินสูงเนิน
2. นางสาวแววตา    กุ้งมะเลิง
44 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงโยษิตา    สง่าพงษ์
2. เด็กชายปิยภัทร    นิพันธุ์พงษ์
1. นางสาวภมรินทร์    บาตรโพธิ์
2. นางสาววิจิตรา    ราชบัวขาว
45 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    วิกสูงเนิน
2. เด็กหญิงสิตา    ศรีวัง
1. นางผ่องศรี    สุกุมลจันทร์
2. นายศิริรัตน์    วิลาบุตร
46 โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายศักดา    โจมจันทึก
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    เนียนพลกรัง
1. นางนัฏฐ์มัทนพร    บัวทิพย์
2. นางปริมใจ    ฟักกระโทก
47 โรงเรียนประสารวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายระพีพัฒน์    ภูจันทึก
2. เด็กหญิงสุภิชยา    ชีพสูงเนิน
1. นางรจนา    โตจะโปะ
48 โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชุติมา    หงษ์ทอง
2. เด็กชายทรงวุฒิ    กังสันเทียะ
1. นายปรีชา    สีม่วง
2. นางสาวสุภาพร    ใจกล้า
49 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอภิญญา    สังสนา
2. เด็กชายประสพโชค    โพธิ์ขุนทด
1. นางสาวณัฐสุภา    เจ็ดสันเทียะ
2. นางสาวธัญลักษณ์    ไทยภักดี
50 โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอัครพล    อมฤก
2. เด็กหญิงไปรยา    ท่ากลาง
1. นางวิยะดา    กลางประพันธ์
2. นางเสาวภา    เมียขุนทด
51 โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายศิลา    ภูพังเทียม
2. เด็กหญิงสุภัสสร    เผือกชัยภูมิ
1. นางสาวนงเยาว์    สุมนทานอก
52 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายปรมินทร์    พางาม
2. เด็กหญิงชัญญานุช    เพ็ญบุญ
1. นางจินตนา    รวมภักดี
53 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภิชาติ    เติมพันธ์
2. เด็กหญิงพรไพลิน    สัพโส
1. นางปรานอม    ไกรสุทธา
54 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายนิธิกร    กวกขุนทด
2. เด็กหญิงกุลสตรี    คงสตรี
1. นางจันทร์เพ็ญ    กูกขุนทด
2. นายวัชรพล    กูกขุนทด
55 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    มีของ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    มีพวง
1. นายพิเชษฐ์    ของกิ่ง
2. นางสาวสมหมาย    สาครวัฒนา
56 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภิรักษ์    ไทยใหม่
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    พัวพันธ์
1. นางสาวธันย์ชนก    เนียดพลกรัง
2. นางสุชาวดี    สร้อยอุดม
57 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5
58 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนวัฒน์    ประเสริฐเลิศ
2. เด็กหญิงสุพัตรา    โสประดิษฐ์
1. นางสาวกษมาภา    รัตนโภชน์
2. นางพิมพ์ชณัฐ    พลเยี่ยม
59 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายพิพัฒน์    สุขุมจรูญจิตร
2. เด็กหญิงโยสิตา    รัดกลาง
1. นางสาวกรอุมา    พรมมา
2. นายเชิดชู    ชัยยโก
60 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภิรักษ์    ศรีพุทธา
2. เด็กหญิงพัชราภา    บริบูรณ์
1. นางนุชนันท์    ปันต๊ะ
2. นางศศิวิมล    ชิดเมืองปัก
61 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรวลัญช์    จิตรพัฒนพงศ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    แสนมี่
1. นางขวัญนภา    กาคำผุย
2. นางสาวยุพิน    พัดพาน
62 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายคุณวุฒิ    ปานสา
2. เด็กหญิงพรวิลัย    ใจตรง
1. นางสาวเสาวภา    หมวดสันเทียะ
2. นางสาวแสงเดือน    นิลศรี
63 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายกษิกานต์    หยุนแดง
2. เด็กหญิงอภิญญา    คีบขุนทด
1. นางมยุภัทร    บนภัทรวรรษ
2. นางศุภวารี    วีระนันท์
64 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์    นาดี
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    อักวะรัง
1. นายอนุกูล    ทัดวรพงศ์
65 โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศาสตราวุธ    ทือเกาะ
2. เด็กหญิงฐิฆัมพร    จันทศร
1. นางจินดารัตน์    จันทร์วิเศษ
2. นายสุระศักดิ์    ภูพรรณา
66 โรงเรียนวัดประชานิมิตร สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศิริวรรษ    หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทองภูบาล
1. นางสาวมาลินี    เชื่อมกลาง
2. นางสาววิสา    มุ่งยุทธกลาง
67 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเจนวิทย์    แบ่งสันเทียะ
2. เด็กหญิงจิรนันท์    เนินกลาง
1. นายเอกชัย    อินทนนท์
68 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายปริญญา    จอมศรีคะยอม
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์    ไปนั้น
1. นายสิปปกรณ์    ทับปัดชา
69 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายสนธยา    บุญสงค์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    ทองอยู่
1. นางลัดดา    เพียนอก
2. นายไพสิน    นันทาวงค์
70 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายชลทิศ    เศษวิสัย
2. เด็กหญิงสุภัชชา    ศิริรุ่งชัยชาญ
1. นางสาวจิราพร    พวนกิ่ง
2. นางสาวปัทมา    ประทุมคำ
71 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ผุยลี
2. เด็กชายธนิพัท    มีใจภักดิ์
1. นายอนุ    บินนอก
2. นายโชคชัย    เสนนอก
72 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายกันตพล    ศรีนอก
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    ชาญนอก
1. นางสาวนฤมล    คลังอุดม
2. นางสาวเสาวคนธ์    ศรีโยธี
73 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายศตวรรษ    อุเมมุระ
2. เด็กหญิงพัชริดา    ขันทอง
1. นางสาวขนิษฐา    แสนดี
2. นางสาวปัญญานุช    อาสานอก
74 โรงเรียนวานิชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเจษฏา    ดงหงษ์
2. เด็กหญิงมนัญชยา    ไปวันหน้า
1. นางธัญวรัตน์    ภัทรบูรณ์
75 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพิสิษฐ์    ดีชัยรัมย์
2. เด็กหญิงพรฤดี    ศรีภูวงษ์
1. นางกนกนิกา    ชวนพิมาย
2. นางสาวเบญจพร    ทัศน์ไพร
76 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพงศภรณ์    ผ่องพรรณ์
2. เด็กหญิงเพชรลดา    ศิลาจันทร์
1. นางธมนณพัฒศ์    หร่ายพิมาย
2. นางสมจิตร    แหวนพิมาย
77 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายสิทธวีร์    มีนิสสัย
2. เด็กหญิงญาดา    ยังดี
1. นางสาวบุณฑริกา    วัชระไชยคุปต์
2. นางอรสา    โสวรรณา
78 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงปราณปริยา    จำปาโพธิ์
2. เด็กชายภูวนาท    ประดิษฐ
1. นางสาวรัตติกาล    กลึงกลาง
79 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายคมชาญ    ผันจังหรีด
2. เด็กหญิงกัณฐิกา    พันศรีเมือง
1. นางสาวนุชจรี    โสภัณฑ์
80 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายวัฒนา    ภายไธสง
2. เด็กหญิงอรวรรณ    นาคปลา
1. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
2. นางวรินทร    ทวีนันท์
81 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงวีรภัทรา    ปุราถาเน
2. เด็กชายธราดล    อัยลา
1. นายกิติกร    พิลาสมบัติ
2. นายสุรพงษ์    เปล่งรัศมี
82 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ยางนอก
2. เด็กหญิงอธิติยา    ทุมประเสริฐ
1. นายปัญญา    พรยา
83 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายกฤษฎา    ซาไชย
2. เด็กหญิงวราภร    เจตคำขวา
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์    แฉขุนทด
2. นายศิริชัย    เพ็ญสุข
84 โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวศิน    ความเพียร
2. นางสาวสุพรรษา    ทวีไทย
1. นางสาวพัสตราภรณ์    เสนาบูรณ์
2. นางเบญจมาศ    พวงมณี
85 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอภิรักษ์    คบทองหลาง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    โตพิมาย
1. นางสาวดารารัตน์    เย็นวัฒนา
2. นางอัมพร    เก่าพิมาย
86 โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายอทิตย์    อุปมา
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    ดั่ง
1. นางรัตนาภรณ์    อนิวรรตน์วงศ์
87 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายปริชญา    คล้ายคลึงมี
2. เด็กหญิงกชกร    ถาดไธสง
1. นายคม    ศิริชาติ
2. นางโรจนา    เกียรติไกรศักดิ์
88 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายธนลาภ    แก้วสีโท
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์    นาแข็ง
1. นางณัชชา    ครามสูงเนิน
2. นายณัชธนพงษ์    คำมา
89 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายชิติพัทธิ์    วิสันเทียะ
2. เด็กหญิงจริยา    ศรีพรหม
1. นางสาวชนัญชิดา    คงควร
2. นางอัญชลี    บุญวิชัย
90 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายจิราวัฒน์    ประดิษฐจา
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    โฮนอก
1. นางสาวทัศนีย์    อุดมพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน    อุดมพันธ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................