งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชยาภรณ์    ศรีนาค
1. นางรัชนี    สินกิ่ง
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศิวกร    หล่อวิจิตร
1. นางอังคณา    ออนโคกสูง
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    ศิริสุข
1. นายชิติพัทธ์    เพียขันทา
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศรันย์    วัดพะเนา
1. นายวัฒนา    ศิริสาขา
5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอนันตยา    บุตรกลาง
1. นายวีรพงษ์    จันทีนอก
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์    ตรีเสิน
1. นางสาววรารัตน์    ยินมะเริง
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพรพรรษา    พัดเกาะ
1. นางสาวกุลนาถ    วรัชชัยการ
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววีรนุช    จันทร์เครือยิ้ม
1. นางอนัญชยา    อาญายุทธ
9 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งนภา    ไกรแสน
1. นางรัชฎาภรณ์    สิงห์เดช
10 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวนันทิกานต์    ขำศิริ
1. นางสาวรัชดาลัย    ศิรินนท์
11 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอาพิมภา    โถน้อย
1. นางมะลิวัลย์    เจิมจอหอ
12 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวธมกร    ปลาประยงค์
1. นางจันทร์เพ็ญ    แก้วสา
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ณดา    วรรณโฆษิตพงศ์
1. นายอภิชาติ    โวหารลึก
14 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    พิภักดี
1. นางสาววิณารัตน์    สงวนจะบก
15 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศิริลักษณ์    สุวรรณปักษ์
1. นางสาวเต็มศิริ    กิติเวทยานุสรณ์
16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาววิลาวัณย์    เลิศขุนทด
1. นางโสภา    นวโลหะกุล
17 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมนภา    ชูนาม
1. นางกัลยาณี    โถมกระโทก
18 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวชิตชนก    แอบทองหลาง
1. นางปัญญดา    สุขเนตร์
19 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายเอกราช    ชาชมราษฎร์
1. นางพัชรี    ชัยสิทธิ์
20 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวดลพร    พรมวัง
1. นางนงนุช    ตราผักแว่น
21 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริอร    นิลโครต
1. นางพรชนก    ศรีบุญเรือง
22 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวชุติกาญจน์    ปานวิจิตร
1. นางสาวพุธฐิพร    ดังใหม่
23 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพรรณษา    นาคเมือง
1. นางสาวดวงใจ    เยื่องกลาง
24 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    แสนแก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีศาสตรา    ทองออน
25 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวสุกัญญา    บุญพามี
1. นายอารมณ์    คำจอมษี
26 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑาลักษณ์    เจียรัมย์
1. นางสาวสุชาดา    คงมะเริง
27 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจันธิมา    ทวีนันท์
1. นางสาวอดิวรรณ    พรมนัส
28 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายเจษฎา    เทียนสื่อเจริญ
1. นางสาวสุพิน    ใจเย็น
29 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวช่อผกา    บุตรวัด
1. นางธัญญพัทธ์    สิริธนเศรษฐ์
30 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายวุฒิชัย    สภาพักตร์
1. นายถวิล    เกษไธสง
31 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิติมา    เขียนเขว้า
1. นางธัญญารัตน์    แก้วตะพาน
32 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายกายสิทธิ์    บัญดิษรัมย์
1. นางเกษณี    สมพีรพันธุ์
33 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอัจจิมา    ช้างสันเทียะ
1. นางสุภารัตน์    คำบัว
2. นางสาวอัญชลี    จันทเชิด
34 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดารัตน์    ดาบสันเทียะ
1. นางสาวประกาย    เลาสูงเนิน
35 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายวิฑูรย์    ลุ่มรวย
1. นางรจิตลักษณ์    จงรักกลาง
36 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิญญา    รอบรู้สวัสดิกุล
1. นางสาวมนัสนันท์    นามบิดา
37 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศศิธร    เลขนอก
1. นางสาวจตุพร    ลาภยิ่งยง
38 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายณัฐพล    ภูมิแกดำ
1. นายสรวิชญ์    ทาร่อน
39 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นายจตุพล    ใจเด็ด
1. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
40 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศิรินภา    บัวแก้ว
1. นางสาวสมเจตน์    ใช้ช้าง
41 โรงเรียนท่าลาด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนิภารัตน์    เที่ยงแท้
1. นางนางอภิรดี    สุริยวงศ์
42 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายวรัชญ์    เพ็ชรเงิน
1. นางสาวรุ่งอรุณ    พูนศรี
43 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายทักษิณ    แก้วประเสริฐ
1. นางสาวสุจิตรา    กาสสกุล
44 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวกมลพรรณ    กาญจนพันธ์
1. นางนิภาพัต    วรสาร
45 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกฤษณะ    แก้วกล้า
1. นางสาววีรญา    นรารัตน์
46 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุพรรษา    อาจประจันทร์
1. นางวรินทร    ทวีนันท์
47 โรงเรียนช่องแมววิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวหัสญา    ศรีแก้ว
1. นายวีระพล    เรือกิจ
48 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายกิตติกร    ทองสีมะดัน
1. นายอุดมศักดิ์    ผาดไธสง
49 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุรีย์พร    หุ่นประการ
1. นางปิยะมาศ    มงคลศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................