งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนัฐ    สำโพธิ์
1. นางรัชนี    สินกิ่ง
2 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ศรีนอเนตร
1. นายจินดาชาติ    แก้วกระบิล
3 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์    แว่นปทุม
1. นางสุวิมล    วรรณชัย
4 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธารณา    เหลี่ยมหมื่นไวย
1. นางสาวกมลชนก    บูรณะ
5 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายเดชาธร    หูสันเทียะ
1. นางสาวลัดดาวัลย์    เปินขุนทด
6 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนาตยา    บัวชื่น
1. นายวีรพงษ์    จันทีนอก
7 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวา    พิมพ์สัน
1. นางสาวสุวิดา    จีนปรุ
8 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์    บัวคีรี
1. นางนฤมล    ตรัสวิมาน
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ญาติวังคุ้ม
1. นางสาวนภาพร    ช่วยโพธิ์กลาง
10 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    กรแก้ว
1. นางรัชฎาภรณ์    สิงห์เดช
11 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริสรา    ส่วนบุญ
1. นางสาวรัชดาลัย    ศิรินนท์
12 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจันทกานติ์    เจิมจอหอ
1. นางสาววรัชยา    หีบแก้ว
13 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวปิลันธนา    แปลกจังหรีด
14 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    จินโจ
1. นางกีฬาวัน    ดอมไธสง
15 โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    กรไธสง
1. นางสาวเต็มศิริ    กิตกเวทยานุสรณ์
16 โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงญาณิศา    นวโลหะกุล
1. นางโสภา    นวโลหะกุล
17 โรงเรียนหนองยางพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทกานต์    วงษ์ยา
1. นายเพ็ช    แก้ววงษา
18 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิยดา    เอมอ่อน
1. นางสาวอาริษา    ค้าเป็น
19 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ไชยเสนา
1. นางเพ็ญจิตร์    พืชทองหลาง
20 โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรปรียา    ขอมเมืองปัก
1. นางสาวประภาพรรณ์    พรหมพิสารท์
21 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    มังกรทอง
1. นางสาวพุธฐิพร    ดังใหม่
22 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิชาภา    ทรัพย์เพิ่ม
1. นายทำนุ    พ่วงภู่
23 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กชายนวพล    วรรณเวส
1. ว่าที่ร้อยตรีศาสตรา    ทองออน
24 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวอัญศิริ    สุดโท
1. นายอารมณ์    คำจอมษี
25 โรงเรียนครบุรี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิมญาดา    รุนกระโทก
1. นางสาวดารารัตน์    ศรีเกษม
26 โรงเรียนวังหมีพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอาทิมา    ศรีวงค์เดือน
1. นางสาวอดิวรรณ    พรมนัส
27 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงลลิตา    รอดเย็น
1. นางปิยนาถ    วัฒนสาครศิริ
28 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิมพกานต์    พุ่มเพ็ชร
1. นางธัญญพัทธ์    สิริธนเศรษฐ์
29 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายปริญญา    ศิรประภาพูน
1. นางจันทนีย์    กิ่งจำปา
30 โรงเรียนเรืองศรีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฑามาส    พิมอุบล
1. นายพิษณุ    อาศัยนา
31 โรงเรียนปากช่อง ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์    ยารัมย์
1. นางสาวสุพรรณี    นารถภักดี
32 โรงเรียนปากช่องพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณิชารีย์    เจริญจิตร์
1. นางทิพยวรรณ    สุพล
33 โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอาทิติยา    พวงมณีโชติ
1. นางธัญญารัตน์    แก้วตะพาน
34 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฐาปณัฐชา    มังกร
1. นางสาวธัญลักษณ์    ไทยภักดี
35 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนิกานต์    นุชบุญช่วย
1. นางจินตนา    รวมภักดี
36 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ    สมพรจิตร์
1. นางสุภารัตน์    คำบัว
2. นางสาวอัญชลี    จันทเชิด
37 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชัชฏาภรณ์    ทองคลี่
1. นางสาวสุปราณี    แก้วมาพะเนา
38 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายอิทธิพล    อิงสันเทียะ
1. นางสาวธิดารัตน์    จ่าพันดุง
39 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกพร    เกตุนอก
1. นางสาวประกาย    เอิบแจ้ง
40 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายวรเมธ    หันสันเทียะ
1. นางรจิตลักษณ์    จงรักกลาง
41 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    โพคาทรัพย์
1. นางหทัยวรรณ    นาดี
42 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กชายเกียรติคุณ    ไวยจรี
1. นางสาวจตุพร    ลาภยิ่งยง
43 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงฐิติมา    กัลยานีย์
1. นางสาวมะลิ    เกรียงไกรวรรณ
44 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงธนพร    พิมพา
1. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
45 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกาญจนา    หนูเทศ
1. นางสาวสมเจตน์    ใช้ช้าง
46 โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงมัณฑิรา    พุ่มพฤกษ์
1. นางสาวรุ่งอรุณ    พูนศรี
47 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงพิชญาสินี    อาศัยบุญ
1. นางชรัณรัตน์    บุญชุ่ม
48 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอรัญญา    หอมดี
1. นางสาวขนิษฐา    งามศิริ
49 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงเนตรชนก    โพธิ์ณรงค์
1. นายอุดมศักดิ์    ผาดไธสง
50 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    กุลลี
1. นางปิยะมาศ    มงคลศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................