งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายศิริชัย    เจริญศรีศิริพงษ์
2. นางสาวพิมพ์นารา    งวดสูงเนิน
3. นางสาวพิมพ์นิภา    ปวริศสุวรรณ
4. นางสาวพัชรารัชต์    ภูจีรปภา
5. นางสาวปิยะธิดา    จอมเกาะ
6. นางสาวณัฐณิชา    ดุมขุนทด
7. นายก้องเขมกุณห์    กรชัยยิ่งเจริญ
8. นายคชปกรณ์    ไสยรส
9. นายอุกฤษฎ์    โนใหม่
10. นายนรวีร์    ส่างกันจันทร์
11. นายณัฐนันท์    เทียนกระโทก
12. นายศุภกร    ชะแอกรัมย์
13. นางสาววรญา    หมู่สะแก
14. นางสาวอภิญญา    คามตะสีลา
15. นางสาวกรกมล    โนนพลกรัง
16. นางสาวชลธิชา    สินปรุ
17. นายภูมิรินทร์    จงแต่งกลาง
18. นายวรรธนะ    แสงภูเขียว
19. นายณัฐพนธ์    แถวเพชร
20. นางสาวอมิตรา    ใจชอบ
1. นางสาวธิดาพร    เกราะกระโทก
2. นางสาววาสนา    เที่ยงสันเทียะ
2 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรัชยา    ศรีชอบ
2. เด็กชายบรรณวัชร    รัตนรักษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    หม่อนกระโทก
4. นายสรายุทธ    ม่วงหวาน
5. นายธนกฤต    จารุพัฒนกุล
6. นายภูวนาท    วงศ์ทอง
7. นายปรเมศร์    พร่องครบุรี
8. นายนฤพล    ปาเบ้า
9. นายจิรพงศ์    หงุ่ยกระโทก
10. นางสาวอาทิตยา    จบพรมราช
11. นางสาวศศิกานต์    หมั่นบำรุงศาสน์
12. นายอารักษ์    หวังกิจ
13. นายพชร    บัวรัตน์
14. นายพศิน    ศรจันทร์แดง
15. นางสาวสุนิสา    ยางนอก
16. นางสาวศิริลักษณ์    ลาเสน
17. นายอนุพันธ์    ขวางกระโทก
18. นายเจษฎา    ฝาดกระโทก
19. นางสาวสิริกัญญา    ส่วยครบุรี
20. นายวาสิทธิ์    ธีระวัฒนา
1. นายบารมี    ดำรงธรรม
2. นายปรัชญา    กาญจนเพ็ชร
3. นายพัฒนพงศ์    เกิดทรัพย์
4. นายอภินันท์    ผันกระโทก
5. นางสาวแสงนภา    ผูกไมตรี
3 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวกฤตยาภรณ์    ใจซื่อ
2. นางสาวสุพิชฌาย์    เปิ้นสันเทียะ
3. นางสาวชินาธิป    ขอพ่วงกลาง
4. นางสาวจันทิรา    สุตนนท์
5. นางสาวศิริพร    หมอประคำ
6. นางสาวปิยะวรรณ    ตะสันเทียะ
7. นายภานุพงศ์    วรชาติ
8. นายวีระวัฒน์    หวายสันเทียะ
9. นายอภิเดช    กลมกล่อม
10. นายวงศกร    แสงสันเทียะ
11. นายมนัส    ขำมะลัง
12. นายธนวัฒน์    หวังล้อมกลาง
13. นางสาวธนรมย์    งามสันเทียะ
14. นางสาวกรวิภา    สุขก้อง
15. นางสาวดวงกมล    แฉ่สูงเนิน
16. นางสาวพีระดา    มรกต
17. นางสาวจันทิมา    การสำโรง
18. นายจักรภพ    รักมะณี
19. นางสาวจีรวรรณ    ศรีสังบุญ
20. นางสาวกุสุมา    โนนตาล
1. นางสาวกานดาวดี    มุ่งแฝงกลาง
2. นางทัสนี    นวรตน
3. นางสาวปวัณนา    เนียนกระโทก
4. นางสุภารัตน์    คำบัว
5. นางสาวเขมิกา    ศรีธรรมานุสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................