งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐชาพงศ์    กระจ่างโพธิ์
2. นางสาวปาลิตา    ฉิมนอก
3. นายทรงพล    ห่างกลาง
4. นายเชิดศักดิ์    ชัยลา
5. นายสมัย    ผิวทอง
6. นายอภิสิทธิ์    ดุมกลาง
7. นายเจษฎา    เดี่ยวผา
8. นายปฏิภาณ    ตีบกลาง
9. นางสาวธัญพัชร์สรณ์    ทิมโคกกรวด
10. นางสาวปิยฉัตร    แก้วระวัง
11. นางสาวสุธาทิพย์    สินประกอบ
12. นางสาววริษา    พันธ์พิมาย
13. เด็กชายเอกลักษณ์    พิศนอก
14. นางสาวกรรณิการ์    ขึ้นกลาง
15. นายณัฐวุฒิ    หมอสัมฤทธิ์
16. นายอมรเทพ    บุ่งกลาง
17. นายเจตนันท์    วรรณภิระ
18. นายกิตติชัย    ทัพกลาง
19. นายพิเชษฐ์    อาบสุวรรณ
20. นายภัทรพล    จันทร์กลาง
1. นายชูชีพ    เชื้อจันอัด
2. นางรัชนี    สินกิ่ง
3. นางสายสุดา    เสนาไชย
4. นายสุรศักดิ์    ทองศรีมะดัน
5. นายเอกรินทร์    บุตรอินทร์
2 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเหนือนภา    มลิดา
2. เด็กหญิงณิชมน    ผิวเมืองปัก
3. นายจักรกฤษ    จันรัตน์
4. นางสาวภาสินี    ลีพุด
5. นายโสภณ    ลิ้มมีสุข
6. นายพงษธร    ภูดวง
7. นางสาวสุปรียานันท์    สีหเทพเลขา
8. เด็กหญิงธิดารัตน์    นวลจันทร์
9. เด็กชายเสกสิทธิ์    ดุลกลาง
10. เด็กหญิงวัชรียา    พันธ์ภักดี
11. เด็กหญิงศิรดา เอมี่    เฮาน์ซัม
12. เด็กชายปกป้อง    พีระรัตน์เสถียร
13. เด็กหญิงณัฐกานต์    ไถวศิลป์
14. เด็กหญิงวรรณฑิษา    ดังกลาง
15. เด็กชายเมธาสิทธิ์    แววสูงเนิน
16. เด็กชายธนภณ    ศรีล้อม
17. เด็กชายดัสกรณ์    จันทร์ดี
18. เด็กหญิงปภาวรินท์    ทาแฮ
19. เด็กหญิงณัฐภร    เดชโยธิน
20. เด็กหญิงอาทิตยา    สารราษฎร์
1. นางกนกพรรณ    อินทเอื้อ
2. นางรวินท์นิภา    อารีสุจริตรักษ์
3. นางอรพิน    เพ็ชรหมื่นไวย
4. นางอัจฉรา    ช่างหล่อ
5. นางอุไรลักษณ์    เจริญทนัง
3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัฐกานต์    สมบัติประเริฐ
2. นายพันธวัช    ชวดฉลุน
3. นางสาวปณัฐชาวดี    เตียนพลกรัง
4. นางสาวนิชาภัทร    มานูญวงศ์
5. นางสาวประสมทรัพย์    อินอ่อน
6. นายสายชล    รวมธรรม
7. นายปุณณ์    ศรีโชติ
8. นางสาวณัฐพร    พาขุนทด
9. นางสาวปีนา    ดวงมะนี
10. นางสาวชัญญาพร    โชตินิกร
11. นายสมพร    ทองอ่อน
12. นางสาวศศิธร    ปานมน
13. นางสาววิภาพร    ชมภูบุตร
14. นายสาธิน    ชาญพินิจ
15. นายจิราชัย    อนันตกาล
16. นายธนวัฒน์    ยะปะพันธ์
17. นายธนวัฒน์    สุนทร
18. นางสาวสุทธิวรรณ    จ้อยสูงเนิน
19. นายทศวรรษ    โทแก้วถาวร
20. นางสาวทิวาพร    สุระพินิจ
1. นางสาวกรกนก    ดีมิตร
2. นางสาวณกมล    ราชสารี
3. นายนฤชล    ทุมโคตร
4. นางบังอร    ชูศรียิ่ง
5. นางรัชฎาภรณ์    สิงห์เดช
4 โรงเรียนโคราชพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวสุจิตรา    สนทองหลาง
2. นางสาวสุกัญญา    ชินทะนา
3. นางสาวสุธาทิพย์    สามพลกรัง
4. นายนพรัตน์    กาละเหลา
5. นายอธิคม    ขมพลกรัง
6. นางสาวฉัตรลดา    โหมดตาด
7. นางสาวณัฐิยา    แสนสมบัติ
8. นางสาวปวีณา    รัตนารักษ์
9. นางสาวพชยกรมล    เขษมสุข
10. นางสาวมรกต    ศรีบท
11. นางสาวเมธาวี    บัวเมือง
12. นางสาวรัตนภรณ์    ชูหมื่นไวย
13. นางสาวรุจิรา    สมเขาใหญ่
14. นางสาวสิริกานต์    พันธ์ุผักแว่น
15. นางสาวสิริกุล    พันธุ์ผักแว่น
16. นางสาวสุพิชญา    สุราฤทธิ์
17. นางสาวอรณี    ศรีวะกุล
18. นายคณานนท์    เฉลิมชาติ
19. นายสหรัฐ    เหี้ยมจะบก
1. นายปฏิธาน    คณานุรักษ์
2. นางสาวสมศิริ    ศิริเรือง
5 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภาพิชญ์    ปานพรมมา
2. นางสาวไอริน    จิตมั่น
3. นางสาวชุติมา    โตโสภณ
4. นางสาวอารียา    ศรีเดือน
5. นางสาวนันทิกานต์    แน่นกระโทก
6. นายกฤตชัย    ทำมะเริงศรี
7. นางสาวศิรภัสสร    ธงสันเทียะ
8. นายกรกฤษณ์    รสจันทร์
9. นางสาววศินี    ทิศกระโทก
10. นายจีรศักดิ์    วุฒิพิศาลสาตร์
11. เด็กหญิงอนันตยา    อินทร์สีดา
12. เด็กหญิงปิยธิดา    สังข์ทองหลาง
13. เด็กหญิงนนทิยา    กรีกลาง
14. เด็กหญิงกรกนก    พิมพ์ศรี
15. เด็กชายวรนนท์    ทิศกระโทก
16. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อินทร์ช้าง
17. เด็กชายภานุเดช    อินมณี
18. เด็กหญิงสุธาสินี    พรมมาก
19. เด็กหญิงขวัญชนก    จันทร์ทองหลาง
20. เด็กชายวุฒิชัย    จูมทอง
1. นางสาวกาญจนา    แสนมี
2. นางสาวชลดา    ใช้ช้าง
3. นางสาวรำไพ    พกกลาง
4. นางโสภา    ลำพูน
6 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ขุนอินทร์
2. เด็กหญิงภาสินี    ศรีสังวาลย์
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ธรรมเกาะ
4. เด็กหญิงอริศรา    วงศ์ศรี
5. เด็กชายกฤษนัย    กระแสโสม
6. เด็กชายจิรวัฒน์    มาศวรรณา
7. เด็กชายจักรี    โพธิ
8. เด็กชายณัฐติกร    กลิ่นพิกุล
9. นายศุภวิชญ์    ปรีชาเกษตรกิจ
10. นายพิทักษ์    บวกโพธิ์
11. นายธงไชย    เพชรคุ้มพล
12. นายกรวิชญ์    วรรณสุทธิ์
13. นายณธฉัตร    โปสูงเนิน
14. นายชลนีนท์    ญาณศิริ
15. นายวุฒิชัย    บุญนะ
16. นางสาวเฟื่องเกศ    เปล่งปลั่ง
17. นางสาวณัฐพร    สุขเพิ่ม
18. นายขวัญชัย    จันทะคาร
19. นายเกียรติศักดิ์    คำมียศ
20. นางสาวสุทธิดา    บวชขุนทด
1. นายกฤต    รชตการย์กุล
2. นายฐาปกรณ์    รามเกียรติศักดิ์
3. นางสาวฐิภาพรรณ    โถมใย
4. นางสาวปริชาติ    รักพุดซา
5. นายสิทธิพร    ตั้งยอดชมญาณ
7 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวเบญจวรรณ    ประสาททอง
2. นางสาวอารยา    สง่าสูงเนิน
3. นายนิรุต    มาลินนอก
4. นางสาวสุกัญญา    กกสันเทียะ
5. นางสาวทิชา    แก้วอนุกูล
6. นางสาวณิชกานต์    มะลิลา
7. นางสาวดาราพร    พรพงษ์
8. นางสาวสกาวเดือน    แสนกรุง
9. นายระพีพัฒ์    ชมพัฒน์
10. นางสาวอณัญญา    คำวิไล
11. นางสาวนันทิกานต์    ชุดไธสง
12. นางสาวชิติมา    ดอนพันพล
13. นายนันทภูมิ    หาโพธิ์ทัน
14. นางสาวจุฑารัตน์    ขาวจัตุรัส
15. นางสาวจันทราทิพย์    พานเงิน
16. นางสาวพิมลมาศ    อ่อนสร้อย
17. นางสาวปัทมพร    ภูหุนสูงเนิน
18. นางสาวณัฐกาญ    แสนเรืองเดช
19. นางสาวกมลเนตร    พุ่มพิกุล
20. นางสาวเกศกนก    ภาวจันทึก
1. นางสาวพิชญ์สินี    ถมยา
8 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายเมธารัตน์    ถ่อนสันเทียะ
2. นายระพีพัฒน์    พรมโสภา
3. นางสาววริสรา    ภู่จำนงค์
4. นางสาวปภาสรณ์    ความดี
5. นายพัชรพล    งดสันเทียะ
6. นางสาวศิริลักษณ์    คชเรนทร์
7. นางสาวอภิญญา    เกตกลางดอน
8. นางสาวอภิญญา    เหล่าบัวดี
9. นายณัฐวุฒิ    หมอประคำ
10. นางสาวอรวรรณ    ทุมพัฒน์
11. นางสาวอธิติยา    พรมภักดี
12. นางสาวอรวรรณ    กำเหนิดสุข
13. นางสาวกัญญาลักษณ์    เคียวกลางดอน
14. นางสาวอุมาภรณ์    ไกรค้างพลู
15. นางสาวสุภาวิดา    อรมาศ
16. นางสาวนารีรัตน์    ชูสำโรง
17. นางสาวกมลชนก    แซ่คู
18. นางสาวรัชกร    กิตติกุลพิสิษ
19. นางสาวศุภรัตน์    คงรอด
20. นางสาวตรีรัตน์    จูสิงห์
1. นางสาวกาญจนา    เอี่ยมโพธิ์ทอง
2. นางทัสนี    นวรตน
3. นางสาวธันย์ชนก    เนียดพลกรัง
4. นางภิมลฌญา    หมั่นสระเกษ
5. นางสุชาวดี    สร้อยอุดม
9 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายณัฐชนม์    ณ วงศ์
2. นางสาวพัชรชลิดา    วารินทร์
3. นางสาวศิริวรุณ    ระไวกลาง
4. นายนพพล    หมอดี
5. นายอุดร    เปลี่ยนโพธิ์
6. นายธรรมสรณ์    ประจิต
7. นายธรรณธร    คงเปีย
8. นางสาวกัลยกร    เสตะพยัคฆ์
9. นางสาวพิมพิศา    ธรรมชู
10. นางสาววริศรา    ศรีคำพัน
11. นางสาวปรารถนา    ภิญโญ
12. นางสาวปวีณา    ชูสูงเนิน
13. นางสาวมารินี    ขาพิมาย
14. นายพีรพัฒน์    กว้างพิมาย
15. นางสาวกัญญารัตน์    แสนปัน
16. นางสาวณัฐชยา    ภมร
17. นายปิตุรงค์    แอเขี่ยม
18. นางสาวสวรรยา    จางนอก
19. นางสาวกรรณิการ์    ธาตะนะ
20. นางสาวลลิตภัทร    หลอกลาง
1. นายธนวัฒน์    ธีรพงศธร
2. นางสาวธนัชชา    สีเหลือง
3. นายบรรเลง    รักษ์มณี
4. นางสาววีณา    วัดกลาง
5. นางสาวสุจิตรา    กาสสกุล
10 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นายนันทพร    ห่อไธสง
2. นางสาวจันทิมา    นิสัยค้า
3. นายอานนท์    เพ็ชรพล
4. นางสาวปิยะฉัตร    วงศ์นอก
5. นางสาวบุศรินทร์    พรมน้ำ
6. นางสาวศิริยากร    พลหมั่น
7. นางสาวชมพูนุช    กองทองนอก
8. นายพงศ์ธร    สีหาคำ
9. นางสาวสมฤทัย    ประโมงกิจ
10. นางสาวจิราพร    สิ่วกลาง
11. นายธนภัทร    ธรรมษา
12. นางสาวปาริฉัตร    ปราบนวน
13. นางสาวอาสยา    ผ่องสุข
14. นางสาวชุติพร    เพียรการ
15. นางสาวศศิณา    ยอดนครจง
16. นางสาวกัญทิมา    ขวัญดี
17. นางสาวเพ็ญพิชชา    พลีดี
18. นางสาววิลาสินี    หอมเทียม
19. นางสาวอมรรัตน์    ลัดกลาง
20. นายธารินทร์    ด่านแก้ว
1. นางสาวชลิดา    ทรัพย์สมหมาย
2. นายณัชธนพงษ์    คำมา
3. นางสาวดวงใจ    ภูมิประเสริฐ
4. นายบุญญสิทธิ์    สุนันตะ
5. นางสาวรัตนาภรณ์    ขาวงาม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................