งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 304
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลยกร    ผาดไธสง
2. เด็กหญิงจิณณ์จุฑากุนต์    โชคซุนสอน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    ราชกระโทก
4. เด็กหญิงวรรณิดา    หลงทะเล
5. เด็กหญิงวรรณกุลณัฏ    เย็นวัฒนา
1. นายรัชพล    เจริญเปี่ยม
2. นางวัลย์ลดา    สุวรรณพร
2 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมัญชุสา    วรรณสี
2. เด็กหญิงปภัสนันท์    ผ่องแผ้ว
3. นางสาวธวัลยา    อนุกูล
4. นางสาวสิวารักษ์    แพทย์เพียร
5. นางสาวนภัสวรรณ    จันทร์ตัน
1. นางสาวณัฏยาภรณ์    แสนรัมย์
2. นางสาวอังคารัตน์    ชมสันเทียะ
3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    รานอก
2. เด็กชายรัชชานนท์    หวัดสูงเนิน
3. เด็กชายสนธยา    ตั้นสูงเนิน
4. เด็กหญิงอรพินท์    สิงห์สุพรรณ
5. เด็กชายธนภูมิ    ธีระเกียรติดำรง
1. นางสาวนิอร    สิงห์นอก
2. นางสาวพรรณพนัชกร    เจนธนวิทย์
4 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    บุญศรีสุข
2. เด็กหญิงบัณณิตา    สร้อยจักร
3. เด็กหญิงชนิฎาภรณ์    ดีสวัสดิ์
4. เด็กชายชิษณุพงศ์    พรมกา
5. เด็กชายณัฐชนน    สาละวัน
1. นายรุ่งพชร    ถามูลแสน
2. นายอารมณ์    คำจอมษี
5 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐภัทร    รุ่งเรือง
2. เด็กชายพีรณัฐ    หนูสันเทียะ
3. เด็กหญิงกรณีนิภา    ชอบสันเทียะ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ    เกิบสันเทียะ
5. เด็กหญิงศิริญาพร    งึดสันเทียะ
1. นางทัสนี    นวรตน
2. นางสาวอวิกา    สุปุรินทร์คำ
6 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวาสิตา    สอนศรี
2. เด็กหญิงจิรวรรณ    การรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงนายิกา    เชาวันกลาง
4. เด็กหญิงนิชกานต์    เหรียญประยูร
5. เด็กหญิงพิมพาวรรณ    รอกลาง
1. นายชูชีพ    หวังช่วยกลาง
2. นายเสน่ห์    โกสุม
7 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงมินตรา    พาจันอัด
2. เด็กหญิงนวกร    สวัสดี
3. เด็กหญิงเกษมณี    มุ่งจอมกลาง
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์    เชิดสูงเนิน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    ฉัตรเกาะ
1. นางสาวกรองทิพย์    กล้าผจญ
8 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงเบญญาภา    วรรณพงษ์
2. เด็กหญิงฐานิดา    สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงธิดารักษ์    การบรรจง
4. เด็กหญิงสุพัตรา    หมั่นกิจ
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    คะเนนอก
1. นายวิชญ์พล    จันภิรมย์
2. นางสาวสิริกัลยา    หว้าน้ำคำ
9 โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอรวรรณ    แย้มศรี
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ    สวัสดี
3. เด็กหญิงสุมิตตา    สุวรรณ
4. เด็กหญิงปิณฑิรา    ภูมิโคตร
5. เด็กชายพิชาญ    แสนภักดี
1. นายปัญญา    พรยา
10 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    แสนคำภูมี
2. เด็กหญิงกิตติยาพร    สรสิทธิ์
3. เด็กหญิงยุวธิดา    ศรีมหาพรหม
4. เด็กหญิงจินดาพร    สรสิทธิ์
5. เด็กชายมงคลชัย    ศรีมหาพรหม
1. นายภัทรวัฒน์    บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
2. นายวีระ    เปลี่ยมไธสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................