งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 303
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวไพรินทร์    สังข์เงิน
2. นางสาวณัฐวดี    ศรีอภัย
3. นางสาววราพร    นวนมะเริง
4. นางสาวณัฐกานต์    รัตนะ
5. นายกฤษกร    แสนเดช
1. นางสาวณัฐจิตรา    ปิยะศิริศักดิ์
2. นายพิชัย    เกงขุนทด
2 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกมลลักษณ์    กันตภัทรา
2. นางสาวนิธิวดี    เกษี
3. นางสาวศิริรัตน์    ขอสันเทียะ
4. นางสาวสุฑาทิพย์    ศรีมะเริง
5. นางสาวพินณภา    ศรีมะเริง
1. นางสาวพรพิมล    หงษ์กลาง
3 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวชวิศา    เกียรติโพธิ์
2. นางสาวปัทมา    ธรรมดา
3. นางสาวธนัญญา    อบกลาง
4. นางสาวพรพฤติกร    เหมรักษ์
5. นางสาวจิราพร    เซ็นกลาง
1. นางสาวฐิตาภา    มาตรโคกสูง
2. นางศรีนวลจันทร์    คงฟัก
4 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายภัทรวุฒิ    คุณมาศ
2. นายณัฐชนน    เปลื้องกลาง
3. นายรณกฤต    ไชยปัดชา
4. นายธิติสิทธิ์    บุตรศรีภูมิ
5. นายกษิณ    หินคล้าย
1. นายพลนิวัฒน์    เตชสิทธิ์ปรีชา
2. นางสาวภีรภา    สุขสำราญ
5 โรงเรียนศรีสุขวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวอาทิตยา    ศรีปัจฉิม
2. นางสาววรัญญา    แสนขุนทด
3. นางสาวชนิดาภา    ทูลมณี
4. นางสาวนิชกานต์    รักษาด่าน
5. นางสาวภานุมาส    จงจัดกลาง
1. นางดวงแข    โหตกษาปน์กุล
2. นางวิไลย์    หนากลาง
6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาววิจิตรตา    แก่นเฉลียว
2. นางสาวเกศกานต์    คิรินทร์
3. นางสาวณิชาภัทร    แอบจันทึก
4. นางสาวญาณาธร    ทุ่มสุวรรณ์
5. นางสาวจิรัชญา    พันธ์สระน้อย
1. นายจักรพันธ์    โปยขุนทด
2. นางเบญจมาศ    ไผครบุรี
7 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวปาณิสรา    วงศ์สมิตกุล
2. นางสาวดารารัตน์    จำใจ
3. นางสาวนภัสวรรณ    คนบุญ
4. นางสาวลลิตกานท์    บุญญาดา
5. นางสาวหัทยาพร    อารีย์เลิศสกุล
1. นางสุกัญญา    โพนยงค์
2. นางสาวอังศุมาริน    พรมสันเทียะ
8 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญาณัฐ    มหามาตย์
2. นางสาวชมัยพร    ไวสูงเนิน
3. นางสาวอรนาฎ    สุขศรีสูงเนิน
4. นางสาวปริมญาฎา    รัตตะคุ
5. นางสาวอิสริยาภรณ์    มาลัย
1. นางสาวณภัทร    ทานะสุข
2. นางสาวพรรณพนัชกร    เจนธนวิทย์
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. นายณัชนวพงศ์    สดคมขำ
2. นายยุทธนา    ลาสุดี
3. นางสาวนิธิวดี    โพธิ์นอก
4. นางสาวรัตนาวลี    ปลื้มกมล
5. นางสาวศุภคราณัญ    เอื้อฤทธิกุล
1. จ.ส.อ.พิพัฒน์    ยงยุทธ
2. นายอภิชาติ    โวหารลึก
10 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวอรปรียา    ปะลุวันรัมย์
2. นางสาวสุชาดา    ทุมนาหาด
3. นางสาวธีรดา    เจริญยิ่ง
4. นางสาวอรุสรา    เพียรหัตถ์
5. นางสาวชลิตา    สืบบ้าน
1. นางสาวจารุวรรณ    บุตรเจริญ
2. นายอนันต์    ทิพย์โอสถ
11 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายณรงค์    สงพรหมทิพย์
2. นายเจตดิลก    คอนนาสี
3. นายเจษฎา    คอกกระโทก
4. นายสุรยุทธ    วงษ์หมอก
5. นายนพรัตน์    ด่านกระโทก
1. นางวิลาวัณย์    พิณพิมาย
2. นางสาวอาริษา    ค้าเป็น
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวนิชธาวัลย์    ทองวิเศษ
2. นางสาวสุนิตา    พลแสง
3. นางสาวสุทธิดา    เสาทอง
4. นางสาวภาศิตา    มนปราณีต
5. นางสาวกิตติยา    คล่องการ
1. นางสาวธารกมล    เกตุบรรลุ
2. นายมนเทียน    โนนทอง
13 โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นายพรชัย    สาชิน
2. นายนันทวัฒน์    ดาวดา
3. นางสาวรัตนาภรณ์    เจนไร่
4. นางสาวอริสา    พลดงนอก
5. นางสาวสำเภาทอง    พันไร่
1. นางจุรีพร    นิกรรัมย์
2. นางสาวบุปผา    ราชโสภา
14 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    พิชยรัตนชัย
2. นางสาวพรเพชร    สิงห์ผักแว่น
3. นางสาวรติษา    ยมเกิด
4. นางสาวมนธิลา    คร่อมกระโทก
5. นางสาวนิศามณี    แตนกระโทก
1. นางสาววนิดา    แดนดี
2. นายอรรถพล    พวงเกาะ
15 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจอมนาง    สวนฉิมพลี
2. นางสาวชนากานต์    เหล่าลุมพุก
3. นายจตุรงค์    อู๋สูงเนิน
4. นายปรัญชัย    จงทอง
5. นายสุรศักดิ์    ระวังพรมราช
1. นายพงศธร    กาศพรมราช
2. นางสาวอังสนา    อุดแจ่ม
16 โรงเรียนเสิงสาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราพัชร    วงเวียน
2. นางสาวสิริญา    บุญปลื้ม
3. นางสาวสุธิชา    สายชนะ
4. นายจิรวัฒน์    พิมพันธ์ุโน
5. นายธนชัย    คู่กระสัง
1. นางสาวจรรยาพร    โชติกลาง
2. นายภาณุวัฒน์    โกมาร
17 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. นายชัชวาล    คนพิมาย
2. นางสาวบุญอุ้ม    ปลอดกระโทก
3. นางสาวนภาพร    ธรรมบุตร
4. นายจตุรงค์    จันหอม
5. นางสาวอุมาภรณ์    บุตรศรีภูมิ
1. นายภูเบศร    ให้กระโทก
2. นางสาวยุวรี    จีนทองหลาง
18 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายนิพฐิพนธ์    อังอำนวยศิริ
2. นางสาวอุบลพันธ์    ก้านขุนทด
3. นางสาวกัญญาพัชร    เกิดปัญญา
4. นางสาวสิรภัทร    พวงทับทิม
5. นายณัฐวุฒิ    สังข์ทอง
1. นายกิตติ    วัฒนาธาดาสุข
2. นางปิยนาถ    วัฒนสาครศิริ
19 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นางสาวฟ้ารุ่ง    อนุไวยา
2. นางสาวกฤติยาภรณ์    หมี่จันทึก
3. นางสาวรสสุคนธ์    เกยไธสง
4. นางสาวธิดาพร    ประกอบผล
5. นางสาวพิชชา    เกตุสำเภา
1. นายโอภาส    บุญเลี้ยง
20 โรงเรียนสูงเนิน สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. นายอุกฤษ    สินประเสริฐ
2. นางสาวสุวิมล    สิงโห
3. นางสาวสุวนัน    บัวเมืองเก่า
4. นางสาวนรินภรณ์    จอมสง่า
5. นางสาวปัตตาเวีย    สำราญรื่น
1. นายณัฐพงษ์    วงค์กาสิทธิ์
2. นางสาวสุภัทร์ศยา    อ่อนอก
21 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพลอยรุ้ง    เสาร์สายออ
2. นางสาวไพลิน    ทองสาย
3. นางสาวขนิษฐา    ศรีนาง
4. นางสาวปรีดาพร    ชาญพลกรัง
5. นายสิทธิศักดิ์    เจียมสันเทียะ
1. นางสาวกมลทิพย์    ยันตะคุ
2. นายประพันธ์    บุตรจำรวญ
22 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายพบรัก    จำเนียรสุข
2. นางสาวสุนิสา    แส่สันเทียะ
3. นางสาวอาทิตยา    เบ้ามะโน
4. นางสาวอินทิรา    ก้ามสันเทียะ
5. นางสาวยอดขวัญ    ช่วยงาน
1. นางสาวกาญจนา    เอี่ยมโพธิ์ทอง
2. นางทัสนี    นวรตน
3. นางระเบียบ    จันทา
23 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวสิรินทร์ทิพย์    จันทร์ครบ
2. นางสาวปิยนุช    ชูสูงเนิน
3. นางสาวนรมน    ประกอบวรการ
4. นางสาวกฤติกา    ตาดี
5. นายไชยพัฒน์    เกงขุนทด
1. นางสาวสุปราณี    แก้วมาพะเนา
2. นายเอกลักษณ์    แสนพรม
24 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาววรัญญา    สุขกำปัง
2. นางสาวอาทิตย์ติยา    รักษ์สูงเนิน
3. นางสาวเอมิกา    เวกสูงเนิน
4. นางสาวสุพิชฌาย์    ศรีไชยลา
5. นางสาวสุพิชฌาย์    ถาวรสวัสดิ์
1. นางชนิศา    ฉอสุวรรณชาติ
2. นางสุวรรณ์    แสนประเสริฐ
25 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวทิพย์สุดา    เหิมขุนทด
2. นางสาวรัตติกาล    เพิดขุนทด
3. นางสาวนริศรา    พาวขุนทด
4. นางสาวเมธาวดี    สงนอก
5. นางสาวคนธรส    อุตส่าห์งาน
1. นายภาณุวัฒน์    เกิดโชติ
2. นางไพรรินทร์    วรรณกุล
26 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นางสาวพวงพยอม    มุ่งแฝงกลาง
2. นางสาวบุณณิศา    จินกลาง
3. นางสาวสุกัญญา    ยังสันเทียะ
4. นางสาวอุทัยวรรณ    แบขุนทด
5. นางสาวกัญญารัตน์    วงศ์อินทร์
1. นายกิตติ    เดชสันเทียะ
2. นายอรุณศักดิ์    วงศรีไข
27 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายภานุพงษ์    กาดกลางดอน
2. นางสาวสุนัน    นาคขุนทด
3. นางสาววรรณิษา    อยู่เจริญ
4. นางสาวดาริกา    จันทร์จำนงค์
5. นางสาวประนอม    มุ่งพันกลาง
1. นางสาวจันทิมา    หันสันเทียะ
2. นายชินวัฒร์    สำราญรมย์
28 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    รัตนกรกาญจน์
2. นางสาวชนะชนต์    แช่มขุนทด
3. นางสาวสุพรรษา    จุพิมาย
4. นางสาวศิรินภา    ยาคำ
5. นางสาวอภัสรา    ปานเกิด
1. นายภิญโญ    มากขุนทด
2. นางสาวมนัสนันท์    นามบิดา
29 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวบุริมนาถ    ศรีโคตร
2. นางสาวจันทร์จิรา    สุขแจ่ม
3. นางสาวรัตนาภรณ์    หารี
4. นางสาวปิยภรณ์    ปะวะภา
5. นางสาวสุจิตรา    ลครพล
1. นางวิไลพร    ทองดี
2. นายอัษฎางค์    ทองดี
30 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุกัญญา    ป่าตาล
2. นางสาวณัฏติยา    จันละคร
3. นางสาวพิยดา    พุ่มนอก
4. นางสาวกันยารัตน์    ทองนอก
5. นางสาวปัทฐมาภรณ์    ดีเม้น
1. นางชนากานต์    ไวยขุนทด
2. นายชิษณุพงศ์    ทวีเสริญมีเหง้า
31 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวศศิธร    จิ๋วเจริญ
2. นางสาวหทัยรัตน์    วงษ์วิสิทธศักดิ์
3. นางสาวเกตุแก้ว    แก้วมูลสุข
4. นางสาวอติพร    สมการ
5. นางสาวสุกัญญา    ทองนอก
1. นางสาวชลธิฎา    โพธิ์นิน
2. นางสาวปัทมา    ประทุมคำ
32 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวอรัญญา    บุตรดี
2. นางสาวมินตรา    อารีย์
3. นางสาวนภัสรา    พักกระโทก
4. นางสาวภัทรพรรณ    บุตรแสงดี
5. นางสาวพวงชมพู    สุขสนวน
1. นางสุรีย์    เตียศิริ
2. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
33 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. นางสาวสุวิตา    สีสุวอ
2. นางสาวจันทราทิพย์    นาคดี
3. นางสาวชมพูนุช    คำกำพุฒิ
4. นางสาวรัชญา    คำชาลี
5. นางสาวปัทมาภรณ์    โชตินอก
1. นางสาวณัฐนันท์    ชำนาญ
2. นายเอกนรินทร์    ประเสริฐ
34 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวนันทนัช    ต้นโพธิ์ทอง
2. นางสาวนรินทร    แสนนาม
3. นางสาวปวีณา    บุญพร้อม
4. นางสาวคารีน่า    โบไดท
5. นางสาววิลัยพร    ทองแดง
1. นางกมลพัทธ์    โด่งพิมาย
2. นายคุณาวุฒิ    บุญมาก
35 โรงเรียนภู่วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวสุกัลยา    แข็งขัน
2. นางสาวปนัดดา    มุ่งสอนกลาง
3. นางสาวชฏาธาร    แก่นจำปา
4. นางสาวนริศรา    ปรัชญาภูมิ
5. นางสาวรติกาล    กล่ำยิ้ม
1. นางสาวนริศรา    พานิชนอก
2. นายอิสระ    ดวงแก้ว
36 โรงเรียนมิตรภาพวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาววรวรรณ    ขุนองค์
2. นางสาวรัตนาพร    ธาตะนะ
3. นางสาวสุรัมภา    ธาตะนะ
4. นางสาวสุภาวรรณ    พับครบุรี
5. นางสาวพรรณวิภา    จันทร์จำนงค์
1. นางสาวนุชจรี    โสภัณฑ์
2. นางสาวประกายดาว    บุญแย้ม
37 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวเมธาวี    ชัยเจริญ
2. นางสาวสุธาสินี    วงศรีทรา
3. นางสาวอลิษา    แท่นกระโทก
4. นางสาวสุภานันท์    พบดี
5. นางสาวสกาวเดือน    เดชคุณรัมย์
1. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวภัชราพรรณ    สีชมภู
38 โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวอนัญญา    เทียนพิมาย
2. นางสาวชญานี    ชัยมงคล
3. นางสาวกัญญารัตน์    คำดี
4. นางสาวณริสสา    เก่าพิมาย
5. นางสาววิชุดา    ผลพิมาย
1. นางสาวดารารัตน์    เย็นวัฒนา
2. นางสมพิศ    ตุ้มนอก
39 โรงเรียนชุมพวงศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวฑิตฐิตา    จำเริญใจ
2. นางสาวอาภัสรา    สิงห์อุดม
3. นางสาวรัตติกาล    สร้อยโพธิ์เผือก
4. นางสาวศิริรัตน์    สร้อยสูงเนิน
5. นางสาวกัญญารัตน์    เสนบุญมี
1. นางขวัญหทัย    พลนามอินทร์ วอร์มิงตัน
2. นายประเสริฐ    ภู่ถนนนอก
40 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. นางสาวธิดาพร    ทนนศรี
2. นางสาวนริศรา    นาคพะเนาว์
3. นางสาวปิยวรรณ    ยาทองทิพย์
4. นางสาวปิยฉัตร    ยาทองทิพย์
5. นางสาวอาฐิติยา    สุวรรณบุตร
1. นายภาณุพงศ์    กันไพเราะ
2. นางอัญชลี    บุญวิชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................