งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 302
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปิยศึกษาวัดดอนขวาง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงดาวประกาย    พะนา
2. เด็กหญิงพิยดา    หะพลรัมย์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    ศรีหนองแวง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    บรรจงหมื่นไวย
5. เด็กชายปิตินนท์    นุชิต
1. นางสาวประกายแก้ว    ชวาบ
2. นายพิชัย    เกงขุนทด
2 โรงเรียนมหิศราธิบดี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    จองโพธิ์
2. เด็กหญิงบุศกร    ศรีจันทร์เพลียว
3. เด็กหญิงพวรรณ    ยันตระประกรณ์
4. เด็กหญิงสุนทรีย์    ท้วมนอก
5. เด็กหญิงศรัญภัทร    หงษ์เสถียร
1. นางสาวฐิตาภา    มาตรโคกสูง
2. นางศรีนวลจันทร์    คงฟัก
3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชรพล    พรหมพิริยะมา
2. เด็กชายเจตพิพัทธ์    ช่วยเจริญสุข
3. เด็กชายปฤณพณ    ปัถยาวิชญ์
4. เด็กชายแทนคุณ    เจียนจอหอ
5. เด็กชายธนกฤต    ชนะรัตน์
1. นายกิติวัฒน์    มานะยิ่ง
2. นางสาวปวรวรรณ    พลชุมแสง
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    พันธุรักษ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา    ชุ่มกลาง
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์    พรตะคุ
4. เด็กหญิงหทัยพร    พรมจันทร์
5. เด็กหญิงอัจฉรา    จากสูงเนิน
1. นางสาวสุวิดา    จีนปรุ
2. นางสาวเบญจมาศ    ไผครบุรี
5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    สามารถ
2. เด็กหญิงรัญชิดา    วัฒนชัยเวช
3. เด็กหญิงอนันตญา    จันทร์ลิ้ม
4. เด็กหญิงนิชา    ยิ้มแฉล้ม
5. เด็กหญิงสวิชญา    ภูเลี่ยมคำ
1. นางสาวภรภัทร    พลาทิพย์
2. นางรุ่งนภา    ขอฟุ้งกลาง
6 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    เกินกลาง
2. เด็กหญิงพิมพ์อดิศา    ท่าพิมาย
3. เด็กหญิงติชิลา    ดวงน้อย
4. เด็กหญิงวรกานต์    คำภา
5. เด็กหญิงอันดามัน    ปอสูงเนิน
1. นางสาวนิอร    สิงห์นอก
2. นางสาวพรรณพนัชกร    เจนธนวิทย์
7 โรงเรียนมารีย์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปาณิสรา    พุฒทอง
2. เด็กหญิงธนัชพร    บุตรซวง
3. เด็กหญิงชินานันท์    สิริรักษ์ธนาดี
4. เด็กหญิงลักขณา    เกษร
5. เด็กชายธราเทพ    กาหล่ำ
1. นางสาวสกุณา    สำเนียงใหม่
2. นางสาวสายสุนีย์    ใจกล้า
8 โรงเรียนจักราชวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนาภรณ์    ทินกระโทก
2. เด็กหญิงธัญภรณ์    กุมภวงศ์
3. เด็กหญิงพรนภัส    ทินกระโทก
4. เด็กหญิงเอวิตรา    ทิศกระโทก
5. เด็กหญิงศิริวิมล    พะนุมรัมย์
1. นางสาวปณิสรา    กาญจนขัยโชติ
2. นางสุกานดา    เตโพธิ์
9 โรงเรียนเก้งเต็ก สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายชินวัฒน์    นีละวงค์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์    ทศโมสา
3. เด็กหญิงอินทิรา    ปัจจัยยะโคนัง
4. เด็กหญิงกรพินธ์    สบายใจ
5. เด็กหญิงกวิสรา    พลีรัมย์
1. นายวิโรจน์    อาจอำนวย
2. นายศุภณัฏฐ์    หงษ์วิจิตปรีชา
10 โรงเรียนท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงโสภิตรา    ด่านสันเทียะ
2. เด็กหญิงพรพาสุข    เสรี
3. เด็กชายสุรศักดิ์    หนองบุญ
4. เด็กชายธิติ    สระแก้ว
5. เด็กชายธนพล    หวานสูงเนิน
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา    มนัสศิลา
2. นางวิลาวัณย์    พิณพิมาย
11 โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนายุทธ    สอนพูน
2. เด็กชายปิยะวัฒน์    ภูมิกระโทก
3. เด็กชายศุภชัย    นานกระโทก
4. เด็กหญิงเกวลี    พูนมา
5. เด็กหญิงกันตินันท์    ดวงกระโทก
1. นางสาวธาดารัตน์    ลีลอย
2. นางสาวเปรมพร    อรุนันท์
12 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพัชราภา    เสนานิมิตร
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร    ศรีหาบุญทัน
3. เด็กหญิงจีรวรรณ    แทนเกาะ
4. เด็กหญิงสิริยากร    เขตคาม
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร    สัสุขโข
1. นางจีรวรรณ    ประคำ
2. นายสุรชัย    ปัญญา
13 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศรายุทธ    อบอุ่น
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญเพิ่ม
3. เด็กหญิงฟ้ามุ่ย    ง้วนกระโทก
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สิทธิเทศ
5. เด็กชายจิรวัฒน์    แน่นหนา
1. นางสาวกัญญณัช    ใจจังหรีด
2. นางสุนีย์    อัตตสัมพันธ์
14 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิติสุดา    สายเมือง
2. เด็กหญิงภัทรภร    ดอกยี่สุ่น
3. เด็กหญิงถาวรีย์    วัดพิมาย
4. เด็กหญิงอรวรรณ    เอ้นแคน
5. เด็กหญิงอัจฉรา    ดอนสระน้อย
1. นายวรพงษ์    นิธิการุณย์เลิศ
2. นางสาวศิวากร    กิติลือ
15 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ดีใหญ่
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ศรีอ่อนทัน
3. เด็กหญิงขนิษฐา    แปะตะขบ
4. เด็กหญิงสิริมา    เขินค้างพลู
5. เด็กหญิงไพรินทร์    มังษา
1. นายอนุสรณ์    ลบสันเทียะ
2. นายอุเทน    ดีดศรี
16 โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กชายพีระพัฒน์    อังคณฑี
2. เด็กหญิงณัฐธนพร    ชิ้นปิ่นเกลียว
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กาญจนเกตุ
4. เด็กหญิงพุทธการ    สอนการ
5. เด็กหญิงจันทร์รดา    จันทร์มั่น
1. นายกฤต    รชตการย์กุล
2. นายภาณุพันธ์    พรมสวัสดิ์
17 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภาพิมล    สมศรีอักษรแสง
2. เด็กหญิงวรัญญา    ไชยทุม
3. เด็กหญิงณัฐชยา    สุขสุวรรณไพร
4. เด็กหญิงกันยารัตน์    กีรติเมธี
5. เด็กหญิงฟ้าใส    นวลสีดา
1. นางสาวสุวรรณา    คุ้มจอหอ
18 โรงเรียนพระทองคำวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐพร    แซ่โค้ว
2. เด็กชายสิรินันท์    สุวรรณแก้ว
3. เด็กหญิงอภิชญา    พิมเขตร
4. เด็กหญิงกิตติมา    ศรีกำปัง
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    แป้นพุทรา
1. นางสาวกมลทิพย์    ยันตะคุ
2. นายประพันธ์    บุตรจำรวญ
19 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กชายทศพล    รักชาติ
2. เด็กหญิงทิตฐิตา    หวังรวยกลาง
3. เด็กหญิงพรหมพร    บุญญพันธุวัฒน์
4. เด็กหญิงภัทร์พิชชา    ไทยด้วง
5. เด็กชายกฤษกร    โนนตาล
1. นางสาวธันย์ชนก    เนียดพลกรัง
2. นางสาวปวัณนา    เนียนกระโทก
3. นางระเบียบ    จันทา
20 โรงเรียนด่านขุนทด สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกพร    อินสูงเนิน
2. เด็กหญิงรวิกานต์    กวนงูเหลือม
3. เด็กหญิงอรทัย    วิชาพูล
4. เด็กหญิงพิริยากร    เกริกสูงเนิน
5. เด็กชายศราวุฒิ    กระฉอดนอก
1. นางสาวสุปราณี    แก้วมาพะเนา
2. นายเอกลักษณ์    แสนพรม
21 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    เพียงโคกกรวด
2. เด็กหญิงลัลนา    แลจะบก
3. เด็กหญิงศิริพร    มนสันเทียะ
4. เด็กหญิงกัณฐิกา    ปุ๊กสันเทียะ
5. เด็กหญิงวิราสินี    เพชรเรืองประทีป
1. นางพิมพ์ชณัฐ    พลเยี่ยม
2. นางสุวรรณ์    แสนประเสริฐ
22 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    เพมขุนทด
2. เด็กหญิงนาตาชา    อมฤทธิ์
3. เด็กหญิงเด่นนครินทร์    เภากุ่ม
4. เด็กหญิงปริญญา    พิขุนทด
5. เด็กหญิงวรภรณ์    เทียมขุนทด
1. นางสาวประกาย    เอิบแจ้ง
2. นางสาวลักขณา    กว้างนอก
23 โรงเรียนขามสะแกแสง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนิชาภัทร    จงเจนกลาง
2. เด็กหญิงฟ้าใส    แข็งการ
3. เด็กหญิงตวงทิพย์    เดชมะเริง
4. เด็กหญิงสิริพรรณ    จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงอันนา    อภิญญาอุดมพร
1. นางมยุรี    อุตตะเคียน
2. นางสาววรรณา    เภาภาร
24 โรงเรียนบึงพะไล สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงพรลดา    หาญสนาม
3. เด็กหญิงพิยดา    ประจวบกลาง
4. เด็กหญิงวิภาดา    สรอยสะวะ
5. เด็กหญิงกิตติวรรณ    วันสา
1. นายกิตติพจน์    สุวรรณรัตนากร
2. นางสาวสิริกัลยา    หว้าน้ำคำ
25 โรงเรียนอมรศิลป์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงวิรัญญา    จันคำ
2. เด็กหญิงพิยสุดา    ธงภักดิ์
3. เด็กหญิงภคมน    ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงกันติชา    ซีแมน
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์    อุ่นอก
1. นายวิชิต    มารศรี
26 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงธีรกานต์    กลอนจันอัด
2. เด็กหญิงพาฝัน    ผงนอก
3. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    ลายนอก
4. เด็กหญิงพิชญา    ประเขียว
5. เด็กหญิงชนัญชิดา    บุญสันเทียะ
1. นางชนากานต์    ไวยขุนทด
2. นายชิษณุพงศ์    ทวีเสริญมีเหง้า
27 โรงเรียนสีดาวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงรัตน์มณี    ศรีบูรณ์
2. เด็กหญิงอัจจิมา    จันทะนุย
3. เด็กหญิงกุสุมา    บุญกิจ
4. เด็กหญิงจิรพร    ปิ่นประเสริฐ
5. เด็กชายศิลปกร    นากุดนอก
1. นางสาวชลธิฎา    โพธิ์นิน
2. นางสาวปัทมา    ประทุมคำ
28 โรงเรียนเทพาลัย สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภิพิชชาพร    แก้วไพฑูรย์
2. เด็กหญิงอาทิตญา    หอมซา
3. เด็กหญิงจิรัฐติกานต์    ชินวงษ์
4. เด็กหญิงวันวิสา    มหาชนะวงศ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    แก้วด่านนอก
1. นางกอบแก้ว    กล้าหาญ
2. นายอนุสรณ์    เตียศิริ
29 โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    เชาว์กลาง
2. เด็กหญิงธณัญญา    นิกระโทก
3. เด็กหญิงกฤษณา    พืชทองหลาง
4. เด็กหญิงแกมรัชด์    เพชรรัตน์
5. เด็กหญิงกนกรัตน์    รัตนา
1. นายจีรพันธ์    ปีขาล
2. นางสาวทศรัตน์    บุญตา
30 โรงเรียนพิมายวิทยา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงจิรัฐพร    ภัทรกุลประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐชยา    สุขมา
3. เด็กหญิงณัฐชิตา    รู้งาน
4. เด็กหญิงนรีรัตน์    ศรีเขียวตระกูล
5. เด็กหญิงพีรดา    บุญเครื่อง
1. นายชูชัย    สีหานอก
2. นางศศิธร    พระทอง
31 โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์    พุ่มจันทร์
2. เด็กหญิงลลิตวดี    ปะนามะเต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    จะยอ
4. เด็กหญิงวรัญญา    จงปลื้มกลาง
5. เด็กหญิงนิรัชชา    ป้องสอน
1. นางสาวพิชามญชุ์    จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวภัชราพรรณ    สีชมภู
32 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 1. เด็กชายณัฐพร    สอนสังข์
2. เด็กหญิงชลธิชา    ตั้งกระโทก
3. เด็กหญิงปารวี    คำงาม
4. เด็กหญิงวรรณวิศา    ขุมทอง
5. เด็กหญิงเกษรินทร์    เป็นพิมาย
1. นายภาณุพงศ์    กันไพเราะ
2. นางอัญชลี    บุญวิชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................